Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ridderkerk

Subsidieregeling energiebesparing sociale woningbouw 2022-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRidderkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling energiebesparing sociale woningbouw 2022-2023
CiteertitelSubsidieregeling energiebesparing sociale woningbouw 2022-2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot 31 december 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018
 2. artikel 4:23, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2022nieuwe regeling

11-10-2022

gmb-2022-492739

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparing sociale woningbouw 2022-2023

overwegende dat;

 • de minister van Binnenlandse Zaken specifieke uitkeringsgelden beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten om kwetsbare huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen met energiebesparende maatregelen;

 • het college een subsidie beschikbaar stelt voor woningbouwcorporaties om deze maatregelen uit te voeren in hun sociale woningen;

gelet op artikel 4:23, lid 3 sub d Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 3; Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018

 

BESLUIT;

Artikel 1 Doel en doelgroep van de subsidie

Deze regeling heeft tot doel energiebesparing te stimuleren in bestaande sociale woningen in de gemeente welke in eigendom zijn van woningbouwcorporaties en bewoond worden door financieel kwetsbare huishoudens. Deze subsidieregeling is van toepassing op huurwoningen met een maximale kale huur van € 763,47 per maand.

Artikel 2 Energiebesparende maatregelen

De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan woningbouwcorporaties voor twee energiebesparende maatregelen die worden uitgevoerd in 2022 - 2023:

 • 1.

  het beter inregelen van de basisinstellingen van de cv-ketel (verlagen van vermogen cv-ketel en aanvoertemperatuur) en

 • 2.

  naar keuze van de bewoner op advies van de installateur:

  • a.

   dynamisch waterzijdig inregelen middels radiatorkranen, waarbij de radiatoren zodanig worden afgesteld dat het warmwater beter wordt verdeeld over het verwarmingssysteem, óf

  • b.

   het aanbrengen van radiatorventilatoren onder de radiatoren.

Artikel 3 Subsidieplafonds

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 460.000,-.

 • 2.

  De maximale subsidiebedragen per energiebesparende maatregel bedragen per sociale huurwoning:

  • voor maatregel 1 uit artikel 2 € 125 ex btw;

  • voor maatregel 2 sub a uit artikel 2 € 768 ex btw;

  • voor maatregel 2 sub b uit artikel 2 € 169 ex btw;

 • 3.

  Indien de subsidieaanvragen het subsidieplafond overtreffen dan wordt het beschikbare subsidiebedrag naar rato verdeeld over de aanvragen van de woningbouwcorporaties.

Artikel 4 subsidieaanvraag

De woningbouwcorporaties kunnen voor haar sociale woningen in de gemeente een subsidie aanvragen tot 1 december 2022. Zij vermelden bij de aanvraag het aantal sociale woningen waarvoor de energiebesparende maatregelen kunnen worden toegepast.

Artikel 5 vaststelling van subsidie

Voor 31 december 2023 dienen de woningbouwcoöperaties een verzoek in bij het college tot vaststelling van de subsidies. Daarbij wordt aangegeven voor hoeveel woningen welke energiebesparende maatregelen uit artikel 2 zijn uitgevoerd. Tevens worden bewijsstukken van de kosten overlegd.

Artikel 6 inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze regeling geldt tot 31 december 2023.

Aldus besloten op 11 oktober 2022,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mevr. A. Attema