Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Regeling van het Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord houdende regels omtrent instelling Georganiseerd Overleg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling van het Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord houdende regels omtrent instelling Georganiseerd Overleg
CiteertitelReglement voor het Georganiseerd Overleg Veiligheidsregio Brabant Noord
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2022Nieuwe regeling

05-10-2022

bgr-2022-1176

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van het Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord houdende regels omtrent instelling Georganiseerd Overleg

Geldend van 5 oktober 2022 tot het moment waarop eventueel de WRNA van toepassing is.

 

Het Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,

 

Gelet op artikel 12.1, tweede lid, van de CAR/UWO Veiligheidsregio’s;

 

Overwegende dat de leden van het Georganiseerd Overleg in de Veiligheidsregio Brabant-Noord het wenselijk achten nadere afspraken te maken over de wijze waarop het Bestuur overleg voert met de vakorganisaties van overheidspersoneel;

 

Gezien de in het Georganiseerde overleg tijdens de overlegvergadering van 11 mei 2022 bereikte instemming;

 

Besluiten vast te stellen het volgende reglement:

Artikel 1 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Georganiseerd Overleg.

 • 2.

  Het Georganiseerd Overleg heeft als taak het voeren van het overleg tussen vakorganisaties van overheidspersoneel en Veiligheidsregio Brabant-Noord als bedoeld in artikel 12.1 van de CAR/UWO Veiligheidsregio’s over de onderwerpen als bedoeld in artikel 12.2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Gemeenten.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  Het Georganiseerd Overleg bestaat uit:

  • a.

   de voorzitter en de secretaris van het Bestuur (tevens directeur van Veiligheidsregio Brabant-Noord en WOR bestuurder). De voorzitter is tevens voorzitter van het Georganiseerd Overleg.

  • b.

   Leden aangewezen door en uit elk van de volgende vakorganisaties van overheidspersoneel.

   • i.

    FNV Overheid;

   • ii.

    CNV Overheid;

   • iii.

    CMHF.

 • 2.

  De voorzitter kan zich laten vervangen door het lid van het Bestuur dat is aangewezen als zijn vervanger.

 • 3.

  De in het eerste lid, onder b, genoemde vakorganisaties kunnen elk plaatsvervangende leden aanwijzen.

 • 4.

  De in het eerste lid, onder b, genoemde vakorganisaties wijzen elk een van de leden aan als delegatieleider.

 • 5.

  De voorzitter kan zich laten bijstaan door een of meer adviseurs, die aan de beraadslagingen kunnen deelnemen.

 • 6.

  Vanuit elk van de in het eerste lid, onder b, bedoelde vakorganisaties, kan een regiobestuurder of regio-adviseur als adviseur de vergaderingen bijwonen.

 • 7.

  De adviseurs, bedoeld in het vijfde en zesde lid, zijn geen lid van het Georganiseerd Overleg en hebben daarin geen stemrecht.

 • 8.

  Het ledenblad benoemd in artikel 2 lid 1 sub b wordt door de secretaris (artikel 3 lid 1) van het Georganiseerd Overleg geactualiseerd. Bijstellingen van het ledenblad worden in de GOvergadering vastgesteld en in het GO-verslag vastgelegd.

Artikel 3 Secretariaat van het Georganiseerd Overleg

 • 1.

  Het Georganiseerd Overleg wordt ondersteund door een daartoe door de voorzitter aangewezen secretaris.

 • 2.

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van het Georganiseerd Overleg.

Artikel 4 Technisch Beraad

 • 1.

  Het Georganiseerd Overleg kan voor de voorbereiding van bepaalde onderwerpen een Technisch Beraad instellen.

 • 2.

  Het Georganiseerd Overleg benoemt de voorzitter en de leden van een Technisch Beraad uit haar midden.

 • 3.

  Het Technisch Beraad brengt verslag uit aan het Georganiseerd Overleg.

 • 4.

  De secretaris van het Georganiseerd Overleg is tevens secretaris van het Technisch Beraad.

 • 5.

  Het Technisch Beraad kan derden uitnodigen om aan het beraad deel te nemen.

 • 6.

  Het Technisch Beraad is niet openbaar.

Artikel 5 Taken voorzitter

 • De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

  • a.

   het leiden van de vergaderingen;

  • b.

   het doen naleven van dit reglement.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van het Georganiseerd Overleg zijn niet openbaar.

 • 2.

  Vergaderingen van het Georganiseerd Overleg kunnen zowel digitaal als op locatie plaatsvinden.

 • 3.

  Als behandeling binnen het Technisch Beraad heeft geleid tot een unaniem gedragen advies kan een schriftelijke ronde plaatsvinden voor vaststelling in het GO. In dergelijke gevallen wordt de overeenstemming ter informatie geagendeerd en vastgelegd in de notulen van de volgende GOvergadering.

 • 4.

  De voorzitter stelt aan het begin van ieder kalenderjaar een vergaderschema op voor het Georganiseerd Overleg.

 • 5.

  Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien tenminste twee leden van het Georganiseerd Overleg hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, tenzij anders wordt afgesproken.

 • 6.

  De secretaris stuurt uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering de definitieve vergaderstukken aan de leden, plaatsvervangende leden en de vaste adviseurs, tenzij een kortere termijn noodzakelijk is.

 • 7.

  De vergaderstukken bestaan in ieder geval uit een concept-agenda, waarop zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen staan vermeld en overige relevante documenten.

Artikel 7 Overeenstemming

 • 1.

  Er is overeenstemming bereikt als de werkgever én de meerderheid van de vakbonden instemmen. Bij stemming brengt elke vertegenwoordiging (vertegenwoordiging werkgever en toegelaten organisaties) één stem uit.

 • 2.

  Voor de stemming aan werknemerszijde is het aantal leden dat aangesloten is bij de vakbonden bepalend. Eén vakbond kan echter nooit meer stemmen uitbrengen dan het totaal van de leden van de andere vakbonden.

 • 3.

  Het tweede lid is enkel van toepassing indien meerdere vakbonden vertegenwoordigd zijn in het GO.

Artikel 8 Geen overeenstemming

 • 1.

  Als de werkgever of een vakbond tot het oordeel komt dat geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt dit zo snel mogelijk na bespreking in het overleg schriftelijk aan de andere partijen bij het overleg medegedeeld.

 • 2.

  Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de mededeling nodigt de werkgever de vakbonden uit voor overleg. Het overleg vindt uiterlijk 7 werkdagen later plaats.

 • 3.

  De werkgever en een meerderheid van de vakbonden kunnen:

  • a.

   besluiten het overleg voort te zetten;

  • b.

   besluiten het overleg te beëindigen;

  • c.

   constateren dat een geschil bestaat.

 • 4.

  Bij een geschil stellen partijen vast wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is en of zij het geschil willen voorleggen aan de Advies- en Arbitragecommissie Decentrale Overheden (AAC-DO).

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het opstellen van een kort, zakelijk verslag van elke vergadering.

 • 2.

  Het verslag van de vergadering van het Georganiseerd Overleg evenals de overige op de vergadering betrekking hebbende stukken zijn niet openbaar, tenzij het Georganiseerd Overleg anders besluit.

 • 3.

  De secretaris zendt het verslag, bedoeld in het eerste lid, binnen drie weken aan de leden, plaatsvervangende leden en de vaste adviseurs.

 • 4.

  De secretaris ontvangt binnen twee weken na ontvangst van het verslag door de leden, plaatsvervangende leden en de vaste adviseurs eventuele wijzigingen op het verslag.

Artikel 10 Communicatie

 • 1.

  Het Georganiseerd Overleg kan besluiten omtrent een in een vergadering besproken onderwerp gezamenlijk te communiceren.

 • 2.

  Indien besloten wordt tot gezamenlijke communicatie, worden zo spoedig mogelijk na de vergadering waarin het onderwerp is besproken, nadere afspraken gemaakt.

Artikel 11 Uitleg reglement

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de voorzitter, gehoord hebbende het GO.

Artikel 12 Inwerkingtreding en vervallen reglement

 • Dit reglement treedt in werking op 5 oktober 2022 en vervalt in ieder geval op het tijdstip waarop de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt voor de Veiligheidsregio’s.

Artikel 13 Citeertitel

 • Dit besluit wordt aangehaald als Reglement voor het Georganiseerd Overleg Veiligheidsregio BrabantNoord.

 

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 5 oktober 2022

Namens het Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

 

 

 

Drs. J.M.L.N. Mikkers, voorzitter

Drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris