Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Besluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid en brandveilig gebruik Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid en brandveilig gebruik Veiligheidsregio Brabant-Noord
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid en brandveilig gebruik Veiligheidsregio Brabant-Noord
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 92 van de Woningwet
 3. § 5.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s
 5. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2022nieuwe regeling

05-09-2022

bgr-2022-1174

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid en brandveilig gebruik Veiligheidsregio Brabant-Noord

 

De Regionaal Commandant Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord,

 

Besluit als volgt:

 

 

 • Gelet op het feit dat de colleges van burgemeester & wethouders het bevoegd gezag zijn voor de naleving op de Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening,

 • Gelet op het Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze op 25 januari 2022;

 • Gelet op het Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel op 30 november 2021;

 • Gelet op het Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel op 21 december 2021;

 • Gelet op het Mandaatbesluiten aanwijzing toezichthouders brandveiligheid gemeente Heusden 2021 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden op 14 december 2021;

 • Gelet op het Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk op 22 februari 2022;

 • Gelet op het Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd op 14 december 2021;

 • Gelet op de Regeling tot wijziging van de Mandaatregeling Meierijstad (10e wijziging) van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad op 10 mei 2022;

 • Gelet op het Besluit B&W 2 maart 2022 – Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss op 2 maart 2022;

 • Gelet op het Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch op 14 december 2021;

 • Gelet op het Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel op 21 december 2021;

 • Gelet op het Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden op 7 december 2021;

 • Gelet op het Besluit handhaving Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught op 21 december 2021

Artikel 1  

Met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens:

 • a.

  Woningwet en daarmee samenhangende regelgeving zoals het Bouwbesluit, Bouwverordening en ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op brandveiligheid;

 • b.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zaken met betrekking tot brandveiligheid en brandveilig gebruik;

 • c.

  Algemene Plaatselijke Verordening, voor zaken met betrekking tot brandveiligheid en brandveilig gebruik;

 • d.

  in de toekomst in plaats tredende vergelijkbare wetgeving van de wetgeving benoemd onder a, b en c.

worden namens de colleges van burgemeester & wethouders aangewezen de vakinhoudelijk medewerkers en specialisten van de sector Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 september 2022.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid en brandveilig gebruik Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Dit besluit zal op de voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt.

 

Aldus vastgesteld door de Regionaal Commandant Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord

’s-Hertogenbosch, 5 september 2022

 

 

M.J.H. van Schaijk, Regionaal Commandant Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toelichting

Aanwijzen van toezichthouders nodig

Erop toezien dat wettelijke voorschriften worden nageleefd is een taak voor toezichthouders (inspecteurs). De wetgeving bepaalt welk bestuursorgaan bevoegd is om toezichthouders aan te wijzen. Ambtenaren die niet door het bevoegde bestuursorgaan als ambtenaar zijn aangewezen kunnen bij de uitoefening van hun taken geen gebruik maken van de toezichtsbevoegdheden van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent bijvoorbeeld dat geen inlichtingen en inzage in documenten kan worden gevorderd. Ook zou de toegang tot het bedrijfsterrein kunnen worden geweigerd. Het is dus essentieel dat het bevoegde bestuursorgaan toezichthouders aanwijst.

 

Aanwijzing door het bevoegde bestuursorgaan

Voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving genoemd onder artikel 1 van dit aanwijzingsbesluit, is door de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord een Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid vastgesteld, waarmee de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Brabant-Noord gemandateerd is om toezichthouders aan te wijzen.

 

Aanwijzing met functies

Met het onderhavige aanwijzingsbesluit worden ambtenaren aangewezen die een bepaalde functie vervullen. Er vindt dus geen aanwijzing plaats van met namen genoemde personen. Dat heeft als voordeel dat het besluit niet telkens hoeft te worden gewijzigd bij mutaties in het personeelsbestand.

 

Artikel 1: toezichthouders voor brandveiligheid en brandveilig gebruik

Met artikel 1 worden functionarissen aangewezen als toezichthouder voor de Woningwet en daarmee samenhangende regelgeving zoals het Bouwbesluit, Bouwverordening en ministeriële regelingen, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Algemene Plaatselijke Verordening, voor zaken met betrekking tot brandveiligheid en brandveilig gebruik. Dit geldt ook voor in de toekomst in plaats tredende vergelijkbare wetgeving van de genoemde wetgeving. Met het toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving ziet men toe op de brandveiligheid en het brandveilig gebruik van bouwwerken en evenementen.