Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Besluit tot aanwijzing van het gebied aan en rond het Kerkplein te Raamsdonk als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing van het gebied aan en rond het Kerkplein te Raamsdonk als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht
CiteertitelBesluit tot aanwijzing van het gebied aan en rond het Kerkplein te Raamsdonk als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimte en infrastructuur I Organisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Erfgoedverordening Geertruidenberg 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2022Nieuw besluit

20-10-2022

gmb-2022-485500

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van het gebied aan en rond het Kerkplein te Raamsdonk als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2022;

 

gelet op de artikelen 18 tot en met 20 van de Erfgoedverordening Geertruidenberg 2017,

 

BESLUIT

1.

het gebied aan en rond het Kerkplein te Raamsdonk aan te wijzen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht, overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, motivering en de kaart met de gebiedsbegrenzing, en in de volgende zin.

Hierbij geldt de sloopbescherming, in de zin van de Erfgoedverordening, voor de bouwwerken in het aangegeven gebied, met dien verstande dat wat betreft de bouwwerken op percelen aan de Kerkstraat deze sloopbescherming alleen geldt voor de hoofdbebouwing op die percelen en dat voor zover deze hoofdbebouwing zichtbaar is vanaf het openbare gebied aan Kerkplein en Kerkstraat.

Onder deze sloopbescherming vallen niet de individuele graven op de begraafplaats.

Deze aanwijzing treedt in werking op de dag na publicatie van het besluit tot aanwijzing.

Dit beschermd gemeentelijk dorpsgezicht zal verder worden beschermd in het toekomstige gemeentelijke omgevingsplan.

 

2.

Akkoord te gaan met een legesvrijstelling in relatie met een vergunning die nodig is op grond van de sloopbescherming die geldt door de aanwijzing;

 

3.

Akkoord te gaan met het daartoe in de eerstvolgende nieuwe legesverordening opnemen van de volgende bepaling: “Indien en voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo c.q. op een sloopactiviteit als bedoeld in de Omgevingswet of in het omgevingsplan, vanwege het verbod om zonder vergunning bouwwerken te slopen in het beschermde gemeentelijke dorpsgezicht aan/rond het Kerkplein, bedraagt het tarief: gratis.”

 

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk?

Neem dan eerst contact op met de behandelaar. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. De behandelaar neemt het besluit met u door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Deze eindigt zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Hoe kan ik mijn bezwaarschrift indienen?

U kunt uw bezwaarschrift:

 • 1.

  afgeven bij de receptie van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer;

 • 2.

  sturen naar postbus 10.001 4940 GA Raamsdonksveer;

 • 3.

  digitaal indienen via het digitaal formulier op https://www.geertruidenberg.nl/bezwaar (DigiD).

Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail, fax of een social-mediakanaal in te dienen. Ook staat ons antwoordnummer niet open voor het indienen van bezwaarschriften.

Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

 • 1.

  dat het gaat om een bezwaarschrift;

 • 2.

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • 3.

  datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • 4.

  tegen welk besluit u bezwaar maakt (datum van dit besluit vermelden, u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen);

 • 5.

  waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • 6.

  uw handtekening.

Als het mogelijk is, stuurt u bewijsstukken mee om uw bezwaar te ondersteunen. Stuur alleen kopieën.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Zolang u nog geen beslissing heeft gekregen op uw bezwaar, blijft ons besluit gelden. Wilt u de uitvoering van het besluit tegenhouden en heeft dit spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit en de werking van het besluit te staken. Dit heet een voorlopige voorziening. Er zijn griffiekosten verschuldigd aan de rechtbank.

Meer informatie: www.rechtspraak.nl. U gaat naar Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 20 oktober 2022,

Geertruidenberg,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M. Witte

Bijlage 1: gebiedsbegrenzing van het beschermd gemeentelijk dorpsgezicht aan en rond het Kerkplein te Raamsdonk

 

 

Bijlage 2: Enkele foto’s in het gebied

 

 

Bijlage 3: Aanvullende historische informatie over het gebied

Deze informatie is in 2016 aangeleverd door Jan van Strien namens Stichting Raamsdonks Historie.

Om te komen tot een advies voor dit prachtig straatbeeld in Raamsdonkdorp, ga ik terug naar de benoeming van pastoor Leon van Heeswijck in 1925. Pastoor van Heeswijck was een sociaal en cultureel persoon, hij was het die initiatief nam tot aanleg van het park, kiosk , jongensschool, kleuterschool en oprichting van de harmonie Sint Bavo. Een van zijn 1e daden in 1925 was het desolate kerkhof achter de kerk te beplanten en te voorzien van een gemetselde poort met hekwerk (geleverd door de smid P. van Onzenoort).

De volgende foto geeft aan hoe het terrein rond kerk en klooster er in 1925 uitzag.

 

 

In 1925 werd het weiland naast het liefdesgesticht aangekocht voor de prijs van f 3300,- en eind december werd met de bouw van een nieuw R.K. school Jongensschool annex verenigingsgebouw (Leogebouw) gestart. De nieuwe R.K. Jongensschool is ontworpen door den architect Philip Donders uit Tilburg. voor rekening van het Gemeentebestuur voor ruim f 25.000. Op 1 oktober 1926 ( feest van Sint Bavo ) werd de school en het Leogebouw plechtig ingewijd. Mede door inzet van de Stichting Raamsdonk Historie is dit gebouw in zijn huidige vorm bewaard gebleven. Door VEVO-Beheer is een plan gemaakt om in het gehele complex zes appartementen te realiseren. In het jaar 1926 werd door pastoor van Heeswijck al opdracht gegeven voor het tekenen van een plan voor een park voor de kerk. In het voorjaar van 1927 is het plantsoen voor de kerk aangelegd en beplant. Door de parochianen werd het nodige zand ter ophoging aangebracht ( 3000 karren ). De beplanting is gebeurd door de fa. C. Snoeren en Zoon te Kaatsheuvel. Door het gemeentebestuur is de weg langs de Kerk en Gesticht, Leogebouw en R.K. Jongensschool aangelegd en bekostigd. Deze weg was een semi-publieke weg en kan door het Kerkbestuur worden afgesloten, mits het Gemeentebestuur, vooraf op de hoogte wordt gesteld. Weg blijft eigendom van de parochie.

 

Gedeelte park voor het Liefdesgesticht omstreeks 1938

 

Op 26 juni 1927 werd na een plechtig lof in de Sint Bavokerk, ging men in optocht naar het H. Hartbeeld waar de inzegening en inhuldiging plaats vond, alsmede de Toewijding van de parochie aan het H. Hart van Jezus door de Pastoor. Door milddadigheid van Adrianus Knaapen ( 1846-1927) een bewoner van het Liefdegesticht, was de pastoor in staat gesteld in het nieuw aangelegde Kerkplantsoen een H.Hartbeeld te plaatsen. Het beeld is in een kunstatelier in Brussel vervaardigd. Pastoor Leon van Heeswijck ging voortvarend te werk want op 1 oktober 1927 werd opgericht een Kerkelijke Harmonie Sint Bavo. Voor de aanschaffing van de instrumenten werd een collecte en een fancyfair in het dorp gehouden, opbrengst f 685,- . Door de heer J.P. de Bont werd f 1000,- geschonken voor een te bouwen muziekkiosk . Deze muziekkiosk heeft f 1300-, gekost en waaraan door de parochianen werd f 300,- bijgedragen.

 

 

In 1995 is het plantsoen en straatwerk opgeknapt en is een kunstwerk en 2 gedenkstenen geplaatst . Het kunstwerk laat de eigen identiteit van de 2 kernen Raamsdonksveer en Raamsdonk zien, door eerst de grote massieve steen eerst in tweeën te splijten en vervolgens weer aan elkaar te lijmen. Aan de oostkant van het park liggen rotsen met inscripties.

 

 

Bebouwing aan de zuidzijde van het plantsoen.

Aan de zuidzijde van het Kerkplein ligt kleinschalige dorpsbebouwing, behorende tot het oorspronkelijke dorpslint. Raamsdonk is in oorsprong opgebouwd als een ‘langstraat-lint’. Bebouwing ligt op korte afstand van het lint in het kenmerkende slagenlandschap. Gevels van woningen staan evenwijdig aan de zijdelingse perceelgrenzen, waardoor voorgevels ‘gedraaid’ op het lint staan. Op de linkse foto’s staan de woningen van slager van Amelsvoort, schoenmaker Jantje Vissers, en Jan Blom, deze woningen staan er nog steeds en zijn door de huidige bewoners in de oude staat gerenoveerd. Op de rechtse foto staan de woningen van Jan van der Westen, dubbele woning vervangen door nieuwbouw en winkel Jantje Pauwels in oktober 1944 vlak voor de bevrijding verwoest en op 14 juli 1950 is het nieuwe huis door de familie Pauwels in gebruik genomen.

 

 

Bijlage 4: bepalingen over beschermd dorpsgebied uit de Erfgoedverordening Geertruidenberg 2017

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt, tenzij anders is bepaald, verstaan onder:

(..) d. stads- en dorpsgezichten: groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden.

 

§ 6. Gemeentelijke stads- en dorpsgezichten

Artikel 18. Aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- en dorpsgezicht

 • 1.

  De gemeenteraad kan, op voorstel van burgemeester en wethouders, stads- en dorpsgezichten aanwijzen als beschermd gemeentelijk stads- of dorpsgezicht.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zenden het voorstel voor advies aan de adviescommissie, bedoeld in artikel 8, eerste lid. Artikel 8, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De gemeenteraad beslist binnen 26 weken na verzending van het voorstel, bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  Een aangewezen gemeentelijk stads- of dorpsgezicht wordt onverwijld opgenomen in het gemeentelijk erfgoedregister.

 • 5.

  De gemeenteraad stelt ter bescherming van een op grond van het eerste lid aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht een bestemmingsplan vast als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. Bij het besluit tot aanwijzing van een beschermd stads- en dorpsgezicht kan hiertoe een termijn worden gesteld.

 • 6.

  Bij het besluit tot aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht wordt bepaald of en in hoeverre geldende bestemmingsplannen als beschermend plan in de zin van het vorige lid kunnen worden aangemerkt, dan wel of een beheersverordening als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening kan worden vastgesteld.

 • 7.

  Als een bestemmingsplan als bedoeld in het vijfde of zesde lid, opnieuw moet worden vastgesteld ingevolge artikel 3.1, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening, kan de gemeenteraad in afwijking van artikel 3.1, eerste lid, van die wet, voor het desbetreffende gebied een beheersverordening als bedoeld in die wet vaststellen.

 • 8.

  Dit artikel is niet van toepassing op beschermde stads- en dorpsgezichten die zijn aangewezen op grond van artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 of een provinciale verordening als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Artikel 19. Wijziging, intrekking en vervallen van de aanwijzing als beschermd gemeentelijke stads- en dorpsgezicht

 • 1.

  De gemeenteraad kan, op voorstel van burgemeester en wethouders, een besluit tot aanwijzing als bedoeld in artikel 18, eerste lid, wijzigen of intrekken. Artikel 18, tweede en derde lid, is hierop van overeenkomstige toepassing, tenzij het een aanpassing van ondergeschikte betekenis betreft of het stads- en dorpsgezicht waarop aanwijzing betrekking heeft heeft als zodanig is tenietgegaan.

 • 2.

  Een aanwijzing vervalt met ingang van de dag waarop het stads- en dorpsgezicht waarop de aanwijzing betrekking heeft wordt aangewezen als:

  • a.

   beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988, of

  • b.

   beschermd stads- en dorpsgezicht op grond van een provinciale erfgoedverordening als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 3.

  Zodra de wijziging, intrekking of het vervallen van een aanwijzing onherroepelijk is geworden wordt dat onverwijld bijgehouden in het gemeentelijk erfgoedregister.

 

Artikel 20. Verbodsbepaling en aanvraag vergunning

 • 1.

  Het is in een beschermd gemeentelijk stads- of dorpsgezicht verboden om zonder omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een bouwwerk te slopen.

 • 2.

  De omgevingsvergunning kan in ieder geval worden geweigerd als naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

 • 3.

  De artikelen 15 en 16 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Het eerste lid is niet van toepassing op het slopen ingevolge een verplichting als bedoeld in de artikelen 13, 13a of 13b van de Woningwet.