Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Jubilea en afscheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingJubilea en afscheid
CiteertitelJubilea en afscheid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022Jubilea en afscheid

01-07-2022

bgr-2022-1163

Tekst van de regeling

Intitulé

Jubilea en afscheid

Regeling viering jubilea en afscheid

 

 

Artikel 1 Jubilea

Lid 1

25, 40 of 50 jaar in overheidsdienst: De jubilaris ontvangt op grond van artikel 3:19 van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV een gratificatie van een half (bij een 25-jarig jubileum) of een heel bruto maandsalaris (bij een 40- en 50-jarig jubileum).

Lid 2

12,5, 25 of 40 jaar in dienst van de BGV: De jubilaris ontvangt bij een 25 of 40 jarig jubileum een bloemstuk en heeft de mogelijkheid van viering van dit jubileum in de vorm van een receptie (zie ook artikel 5). Daarnaast ontvangt de jubilaris een geldbedrag van € 200,- respectievelijk € 300,-. Bij een 12,5 jarig jubileum ontvangt de jubilaris een geldbedrag van € 100,-. Het geldbedrag zal in de maand waarin het jubileum valt met salaris worden uitbetaald.

Lid 3

Onder diensttijd doorgebracht bij de BGV als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt tevens verstaan diensttijd direct voorafgaand doorgebracht bij een van de voorgangers van de BGV.

Lid 4

De leden 2, 3 van dit artikel zijn ook van toepassing op de vrijwillige brandweer.

Artikel 2 Afscheid

Lid 1

Wegens (vervroegde) pensionering: De scheidende functionaris ontvangt een bloemstuk en naar keuze een cadeau ter waarde van maximaal EUR 10,= per dienstjaar, indien hij daar prijs op stelt. Voor wat betreft het begrip dienstjaar wordt aangesloten bij het bepaalde in lid 3 van artikel 1. Daarnaast heeft deze functionaris de mogelijkheid tot het houden van een receptie (zie ook artikel 5).

Lid 2

Om andere redenen:Indien de scheidende functionaris daar prijs op stelt, kan een afscheidsbijeenkomst op rekening van de BGV worden gehouden, mits de kring van genodigden beperkt wordt gehouden tot personen uit de directe werkomgeving, de kosten beperkt worden gehouden en er sprake is van een dienstverband met de BGV van tenminste vijf jaar. Gelet op deze beperkingen dient deze afscheidsbijeenkomst in de eigen werkomgeving te worden gehouden.

Lid 3

De leden 1 en 2 van dit artikel zijn ook van toepassing op de vrijwillige brandweer.

Artikel 3 Brandweer jubilea

Bij 12½, 20, 25, 30, 35 en 40, 45, 50 jaar actief betrokken bij de beroeps of vrijwillige brandweer wordt er aandacht besteed aan het dienstverband. Eenmaal per jaar op een officiële bijeenkomst worden de oorkondes uitgereikt en ontvangen de jubilarissen bloemen. Voor richtlijnen zie www.brandweer.nl/ons-werk/brandweeronderscheidingen.

Artikel 4 Koninklijke onderscheiding

De betrokkene werkzaam bij de BGV als beroepskracht dan wel werkzaam als vrijwilliger kan in aanmerking worden gebracht voor een koninklijke onderscheiding. Voor de criteria en procedure wordt verwezen naar de notitie “Criteria Koninklijke Onderscheidingen en procedurebeschrijving”. Van deze notitie kan door de Commandant in bijzondere gevallen worden afgeweken.

Artikel 5 Richtlijnen receptie

Lid 1

De receptie vindt plaats in:

  • een passende ruimte van de dienst c.q. de afdeling;

  • een café of thuis, waarbij de kosten maximaal €500,- mogen bedragen;

  • een andere locatie, na overleg met de korpsleiding.

Lid 2

Voorafgaand aan de receptie bestaat de mogelijkheid voor het houden van een bijeenkomst in beperkte kring waar koffie en gebak kan worden geserveerd.

Artikel 6 Overige richtlijnen

Lid 1

De BGV zorgt in overleg met betrokkene voor de uitnodigingen voor de receptie of de afscheidsbijeenkomst en evt. een publicatie in het personeelsblad.

Lid 2

Mocht deze regeling in een bepaald geval niet voorzien, dan beslist de Commandant na overleg met de OR in de geest van deze regeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling viering jubilea en afscheid BGV'.