Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Flevoland

Besluit van Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland tot vaststelling van beleidsregels voor de uitvoering van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Flevoland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland tot vaststelling van beleidsregels voor de uitvoering van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
CiteertitelOprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2022Oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s

05-10-2022

bgr-2022-1162

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland tot vaststelling van beleidsregels voor de uitvoering van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 

Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland;

gelezen het voorstel van woensdag 5 oktober 2022;

 

overwegende,

 

  • dat de veiligheidsregio’s door samenwerking een beter antwoord willen bieden op interne en externe ontwikkelingen omtrent verzekeringsaangelegenheden.

  • dat de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s vorm wordt gegeven in een op te richten “expertisebureau risicobeheer” dat de veiligheidsregio’s adviseert met betrekking tot risicobeheer en bemiddelt en ondersteunt bij inkoop van in ieder geval ongevallenverzekeringen.

  • dat in de vergadering van het Veiligheidsberaad van 4 oktober 2021 het principebesluit is genomen om te komen tot de oprichting van een expertisebureau risicobeheer met als rechtsvorm een stichting.

  • dat dit principebesluit aan de besturen van de Veiligheidsregio’s is voorgelegd, met het verzoek een standpunt hieromtrent kenbaar te maken.

  • dat de gemeenteraden van de Veiligheidsregio Flevoland conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan deze stichting kenbaar te maken.

 

het gewenst is om te besluiten:

 

tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s, die namens de Veiligheidsregio Flevoland ondersteuning biedt bij onder meer risicobeheer en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering,

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen.

 

Inspraak heeft plaatsgevonden conform artikel 31a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland.

 

 

Lelystad, 5 oktober 2022

mevr. A.T.B. Bijleveld-Schouten

plv. voorzitter

de heer J.A. van der Zwan

secretaris