Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Beleidslijn toepassing Wet Bibob Dantumadiel 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn toepassing Wet Bibob Dantumadiel 2020
CiteertitelBeleidslijn toepassing Wet Bibob
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2020nieuwe regeling

07-07-2020

gemeenteblad huis-aan-huisblad

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn toepassing Wet Bibob Dantumadiel 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel en de burgemeester van Dantumadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Overwegende, dat de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

 

Gelet op:

 

- De Wet Bibob;

- Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

- De artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Drank- en Horecawet;

- De artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

- Hoofdstuk 2 afdeling 8 en 10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2011;

- Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2011;

- Artikel 30b van de Wet op de Kansspelen;

- Algemene subsidieverordening Dantumadiel.

 

Besluiten:

 

vast te stellen de

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2020 gemeente Dantumadiel, welke als volgt komt te luiden:

[Beleidslijn toepassing Wet Bibob Dantumadiel 2020]

Hoofdstuk 1: Algemeen

 

 

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

1. De definities in artikel 1, eerste lid van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidslijn;

 

2. In deze beleidslijn wordt verstaan onder:

a. Wet Bibob:

de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

 

b. rechtspersoon met een overheidstaak:

de gemeente Dantumadiel;

 

c. bestuursorgaan:

de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 

d. vastgoedtransactie:

een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:

1. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht;

2. huur of verhuur;

3. het verlenen van een gebruiksrecht; of

4. de deelname aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt.

 

e. betrokkene:

de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, de subsidieontvanger, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is aangegaan of zal worden aangegaan, de gegadigde die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer;

 

f. APV:

De Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2011;

 

g. (GERESERVEERD)

 

h. Amvb:

algemene maatregel van bestuur;

 

i. Wabo:

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

j. RIEC:

Regionaal Informatie en Expertise Centrum;

 

k. Het Bureau:

het Landelijk Bureau Bibob;

 

l. Bibob-toets:

het onderzoek en de beoordeling door het bestuursorgaan en/of het Bureau of, en zo ja in hoeverre sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 3, artikel 4 en artikel 9 van de Wet Bibob;

 

m. eigen onderzoek:

het onderzoek door het bestuursorgaan of, en zo ja, in hoeverre sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 3, artikel 4 en artikel 9 van de Wet Bibob en de beoordeling of in de resultaten van dit onderzoek grond is gelegen voor de betrokkene een negatieve beslissing te nemen danwel een advies bij het Bureau aan te vragen;

 

n. tip:

attendering van de officier van justitie op de wenselijkheid het Landelijk Bureau Bibob in een concreet geval om advies te vragen als bedoeld in artikel 26 van de wet.

 

 

Artikel 1.2 Toepassing beleidslijn

Onderhavige beleidslijn is uitsluitend van toepassing op de toepassing van de Wet Bibob door de rechtspersoon met een overheidstaak en het bestuursorgaan. De beleidslijn laat dus onverlet dat binnen de grenzen van de wet op andere wijze een integriteitstoets wordt uitgevoerd en dat de uitkomsten daarvan bij verdere besluitvorming worden betrokken.

 

 

Artikel 1.3 Uitvoering Bibob-toets in afwijking van beleidslijn

Deze beleidslijn laat onverlet dat al dan niet in afwijking van de hierna volgende bepalingen tot uitvoering van een Bibob-toets kan worden besloten indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

 

Hoofdstuk 2: Publiekrechtelijke beschikkingen

 

 

Artikel 2.1 Toepassingsbereik nieuwe beschikkingen

 

1. Uitvoering van de Bibob-toets vindt plaats bij elke aanvraag voor een beschikking als bedoeld in:

a. artikel 3 Drank & Horecawet;(Drank & Horecavergunning);

b. artikel 30b van de Wet op de kansspelen;(speelautomatenvergunning);

c. artikel 2:28 van de APV Dantumadiel (horecaexploitatievergunning);

d. Artikel 3.4 van de APV Dantumadiel (exploitatievergunning seksinrichtingen);

e. artikel 2:39 van de APV Dantumadiel c.a.(speelgelegenheden).

 

 

2. Vergunning evenement

Ingeval van een aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.25 van de APV Dantumadiel (evenementenvergunning) zal het bestuursorgaan uitvoering geven aan een Bibob-toets indien:

 

a. sprake is van een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een commercieel evenement en/of een vechtsportevenement;

b. op grond van:

• eigen ambtelijke informatie, en/of

• informatie verkregen van het Bureau, en/of

• informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, en/of

• vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob,

 

vragen ontstaan of bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of met hem in verband te brengen personen zoals onder meer de personen die direct of indirect leiding geven en/of direct of indirect zeggenschap uitoefenen en/of direct of indirect vermogen verschaffen aan de betreffende activiteiten en/of onderneming of dat in het verleden hebben gedaan en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

Het bestuursorgaan kan in dit verband in ieder geval actief navraag doen binnen haar organisatie of bij de hierboven vermelde partners.

b. een bij de aanvraag betrokkene in de voorliggende twee jaren voorwerp van onderzoek is geweest van het Bureau.

 

 

3. Omgevingsvergunning bouw

Ingeval van een aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo zal het bestuursorgaan uitvoering geven aan een Bibob-toets wanneer de aanvraag betrekking heeft op een bouwsom hoger dan € 750.000,-;

 

Ingeval van een aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo onder een bedrag van € 750.000,- zal het bestuursorgaan voorts uitvoering geven aan een Bibob-toets indien

 

a. op grond van:

• eigen ambtelijke informatie, en/of

• informatie verkregen van het Bureau, en/of

• informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, en/of

• vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob,

 

vragen ontstaan of bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of met hem in verband te brengen personen zoals onder meer de personen die direct of indirect leiding geven en/of direct of indirect zeggenschap uitoefenen en/of direct of indirect vermogen verschaffen aan de betreffende activiteiten en/of onderneming of dat in het verleden hebben gedaan en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

 

Het bestuursorgaan kan in dit verband in ieder geval actief navraag doen binnen haar organisatie of bij de hierboven vermelde partners.

a. een bij de aanvraag betrokkene in de voorliggende twee jaren voorwerp van onderzoek is geweest van het Bureau;

 

In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid zal het bestuursorgaan geen uitvoering geven aan een Bibob-toets indien de aanvraag voor een beschikking als bedoeld in het eerste lid afkomstig is van (semi-)overheidsinstanties, toegelaten woning(bouw)corporaties als bedoeld in artikel 18a Woningwet dan wel een door het college bij (specifiek) besluit aangewezen aanvrager.

 

 

4. Omgevingsvergunning milieu

1. Ingeval van een aanvraag:

a. voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo die betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet (omgevingsvergunningen inrichtingen Wet Milieubeheer) en die behoort tot de afvalbranche of

b. voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wabo die betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij amvb op grond van artikel 2.17 van de Wabo is bepaald dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob kan worden geweigerd (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) en waarbij sprake is van de onder de categorie afvalstoffen vermelde activiteiten autodemontage, banden van voertuigen, kunststofafval, medisch en hygiënisch afval, mengen van afval inde betonindustrie en/of schroot.

 

zal het bestuursorgaan uitvoering geven aan een Bibob-toets.

 

2. Indien een aanvraag als bedoeld in het eerste lid aanhef en onder a of b betrekking heeft op een andere branche dan genoemd in het eerste lid onder a respectievelijk een andere activiteit dan genoemd in het eerste lid onder b zal het bestuursorgaan alleen overgaan tot het uitvoeren vaneen Bibob-toets indien:

a. op grond van:

• eigen ambtelijke informatie, en/of

• informatie verkregen van het Bureau, en/of

• informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, en/of

• OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob,

 

vragen ontstaan of bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of met hem in verband te brengen personen zoals onder meer de personen die direct of indirect leiding geven en/of direct of indirect zeggenschap uitoefenen en/of direct of indirect vermogen verschaffen aan de betreffende activiteiten en/of onderneming of dat in het verleden hebben gedaan en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

 

Het bestuursorgaan kan in dit verband in ieder geval actief navraag doen binnen haar organisatie of bij de hierboven vermelde partners.

b. een bij de aanvraag betrokkene in de voorliggende twee jaren voorwerp van onderzoek is

geweest van het Bureau;

 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid zal het bestuursorgaan geen uitvoering geven aan een Bibob-toets indien de aanvraag voor een beschikking als bedoeld in het eerste lid afkomstig is van (semi-) overheidsinstanties.

 

 

Artikel 2.2 Reeds verleende beschikkingen

Ingeval van een reeds verleende beschikking kan het bestuursorgaan uitvoering geven aan een Bibob-toets indien:

a. de reeds verleende beschikking betrekking heeft op een risicocategorie of risicogebied dat als zodanig is aangewezen en bekend gemaakt.

b. op grond van:

• eigen ambtelijke informatie, en/of

• informatie verkregen van het Bureau, en/of

• informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, en/of

• vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob,

 

vragen ontstaan of bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of met hem in verband te brengen personen zoals onder meer de personen die direct of indirect leiding geven en/of direct of indirect zeggenschap uitoefenen en/of direct of indirect vermogen verschaffen aan de betreffende activiteiten en/of onderneming of dat in het verleden hebben gedaan en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering. Het bestuursorgaan kan in dit verband in ieder geval actief navraag doen binnen haar organisatie of bij hierboven vermelde partners.

c. bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente bij een Bibob-toets een ernstig gevaar is geconstateerd en aan betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is verstrekt.

 

Ingeval aan betrokkene in meerdere gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder al een beschikking is verleend, wordt het RIEC verzocht om de Bibob-toets te coördineren.

 

 

Artikel 2.3 Subsidies

1. Ingeval van een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in de Algemene subsidieverordening Dantumadiel of een reeds op grond van de Algemene subsidieverordening Dantumadiel verleende subsidie kan het bestuursorgaan uitvoering geven aan een Bibob-toets indien op grond van:

• eigen ambtelijke informatie, en/of

• informatie verkregen van het Bureau, en/of

• informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, en/of

• vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob,

 

vragen ontstaan of bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of met hem in verband te brengen personen zoals onder meer de personen die direct of indirect leiding geven en/of direct of indirect zeggenschap uitoefenen en/of direct of indirect vermogen verschaffen aan de betreffende activiteiten en/of onderneming of dat in het verleden hebben gedaan en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering. Het bestuursorgaan kan in dit verband in ieder geval actief navraag doen binnen haar organisatie of bij hierboven vermelde partners.

 

2. Het bestuursorgaan kan voorts uitvoering geven aan een Bibob-toets indien de aanvraag of een reeds verleende subsidie betrekking heeft op een risicogebied of een bepaald type subsidie dat als zodanig is aangewezen en bekend gemaakt.

 

 

Hoofdstuk 3: Privaatrechtelijke transacties

 

 

Artikel 3.1 Aanbestedingen

1. De rechtspersoon met een overheidstaak kan een Bibob-toets uitvoeren met betrekking tot alle overheidsopdrachten in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijnen of de Aanbestedingswet voor zover deze overheidsopdrachten vallen binnen de reikwijdte van de Wet Bibob.

 

2. De rechtspersoon met een overheidstaak kan in ieder geval een Bibob-toets uitvoeren indien

a. op grond van:

• eigen ambtelijke informatie, en/of

• informatie verkregen van het Bureau, en/of

• informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, en/of

• vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob,

 

vragen ontstaan of bestaan over omstandigheden in de persoon van de gegadigde en/of met hem in verband te brengen personen zoals onder meer de personen die direct of indirect leiding geven en/of direct of indirect zeggenschap uitoefenen en/of direct of indirect vermogen verschaffen aan de betreffende activiteiten en/of onderneming of dat in het verleden hebben gedaan en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering. De rechtspersoon met een overheidstaak kan in dit verband in ieder geval actief navraag doen binnen haar organisatie of bij de hierboven vermelde partners.

b. een bij de aanbesteding betrokken gegadigde en/of met hem in verband te brengen personen in de voorliggende twee jaren voorwerp van onderzoek is geweest van het Bureau.

 

3. De rechtspersoon met een overheidstaak kan in iedere fase van een aanbesteding ter zake een overheidsopdracht als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, een Bibob-toets uitvoeren. Derhalve kunnen aan een Bibob-toets worden onderworpen zowel degenen die de rechtspersoon met een overheidstaak voornemens is te selecteren tot een volgende fase van de aanbesteding, dan wel degene(n) aan wie de rechtspersoon met een overheidstaak voornemens is de betreffendeoverheidsopdracht te gunnen.

 

4. De rechtspersoon met een overheidstaak kan ook na gunning van een overheidsopdracht als bedoeld in lid 1 van dit artikel besluiten een Bibob-toets uit te voeren. Daartoe zal in de betreffende aanbestede (concept)overeenkomst(en) een nadere bepaling kunnen worden opgenomen. Die bepaling heeft als strekking dat de overeenkomst zal kunnen worden ontbonden door het bestuursorgaan indien (alsnog) feiten of omstandigheden in relatie tot het bedrijf op de persoon van de opdrachtgever bekend zijn geworden die, ware deze bekend geweest vóór het tot stand komen van de overeenkomst, aanleiding zouden zijn geweest om de opdrachtnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de aanbesteding. De rechtspersoon met een overheidstaak kan in het hiervoor bedoelde geval besluiten niet tot ontbinding over te gaan indien zij van oordeel is dat uit de Bibob-toets gebleken mate van gevaar in voldoende mate valt te reduceren door het stellen van (nadere) uitvoeringsvoorwaarden.

 

 

Artikel 3.2 Vastgoedtransacties

1. Bij de start van elke onderhandeling over het aangaan van een vastgoedtransactie, zal de rechtspersoon met een overheidstaak de wederpartij ervan in kennis stellen dat een Bibob-toets deel kan uitmaken van de procedure.

 

2. De rechtspersoon met een overheidstaak beperkt het toepassing geven aan een Bibob-toets alleen tot de gevallen, die één of meer van onderstaande kenmerken hebben:

• een hoge mate van financiële complexiteit;

• behorend tot een risicocategorie die door het bestuursorgaan als zodanig is aangewezen en bekend gemaakt;

• behorend tot een geografisch risicogebied dat door het bestuursorgaan als zodanig is aangewezen en bekend gemaakt;

• een hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur;

• een exceptioneel (financieel) risico voor de gemeente.

 

3. Ongeacht een omstandigheid als bepaald in lid 2 kan rechtspersoon met een overheidstaak in ieder geval een Bibob-toets uitvoeren alvorens een beslissing wordt genomen over het aangaan van een vastgoedtransactie indien:

a. voorafgaand of tijdens de onderhandelingen met een wederpartij op grond van:

• eigen ambtelijke informatie, en/of

• informatie verkregen van het Bureau, en/of

• informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, en/of

• vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob,

 

vragen ontstaan of bestaan over omstandigheden in de persoon van de gegadigde en/of met hem in verband te brengen personen zoals onder meer de personen die direct of indirect leiding geven en/of direct of indirect zeggenschap uitoefenen en/of direct of indirect vermogen verschaffen aan de betreffende activiteiten en/of onderneming of dat in het verleden hebben gedaan en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering. De rechtspersoon met een overheidstaak kan in dit verband in ieder geval actief navraag doen binnen haar organisatie of bij de hierboven vermelde partners.

b. de bij de transactie betrokken wederpartij en/of met hem in verband te brengen personen in de voorliggende twee jaren voorwerp van onderzoek is geweest van het Bureau.

 

4. Indien is besloten tot uitvoering van een Bibob-toets neemt de rechtspersoon met een overheidstaak geen definitief besluit tot het aangaan van een vastgoedtransactie totdat de Bibob-toets volledig is afgerond.

 

5. In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.

 

6. Omstandigheden die kunnen maken dat de rechtspersoon met een overheidstaak afziet van het uitvoeren van een Bibob-toets zijn onder meer:

a. De omstandigheid dat de vastgoedtransactie de aankoop van onroerende zaken door de gemeente betreft;

b. De omstandigheid dat de vastgoedtransactie wordt aangegaan met overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties, schoolbesturen, een op grond van artikel 70 Woningwet toegelaten woning(bouw)corporatie en/of door het college bij (specifiek) besluit aangewezen betrokkenen.

 

7. Ingeval van een overheidsopdracht als bedoeld in artikel 3.1 waarvan één of meer vastgoedtransacties deel uitmaken kan de rechtspersoon met een overheidstaak een Bibob-toets uitvoeren indien aan één of meer van de in dit hoofdstuk (aanbestedingen en/of vastgoedtransacties) genoemde criteria is voldaan.

 

 

Hoofdstuk 4: Uitvoering

 

 

Artikel 4.1 Onderzoek

Indien op grond van deze beleidslijn een Bibob-toets wordt uitgevoerd, zal betrokkene de Bibob-vragenformulieren dienen in te vullen en in te leveren bij het bestuursorgaan of de rechtspersoon meteen overheidstaak. Deze formulieren zijn op grond van artikel 30, lid 5 bij ministeriële regeling vastgesteld. Daarbij dienen ook de documenten te worden gevoegd, die in de vragenformulieren zijn vermeld en/of bij de uitreiking van de formulieren door of namens het bestuursorgaan/rechtspersoon met een overheidstaak zijn genoemd.

Het onderzoek naar het zich voordoen van een situatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob bestaat uit twee fases:

 

Fase 1: het eigen onderzoek

Het onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van:

• de door de aanvrager/houder van de vergunning aangereikte informatie/documenten bij de Bibob-vragenformulier(en) (inclusief bijlagen) en de door hem/haar daarbij aangeleverde documenten;

• eventuele extra, op verzoek van het bevoegd gezag, door aanvrager/houder overlegde documenten en/of informatie;

• open en gesloten bronnen onderzoek (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster, justitiële en strafvorderlijke gegevens, politiegegevens etc.).

 

Fase 2: een adviesaanvraag bij het Bureau

Aanvullend op de controle en analyse van de (extra) verstrekte informatie als hiervoor genoemd, kan een advies bij het Bureau worden gevraagd indien:

• na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager, gegadigde of wederpartij en/of daarmee in verband te brengen derden als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob;

• na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van de aan de betreffendebeschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie te verbinden onderneming(en);

• na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffendebeschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie te verbinden activiteiten,

• de officier van justitie het bestuursorgaan/de rechtspersoon met een overheidstaak de tip geeft of heeft gegeven om in een bepaalde zaak een Bibob-advies aan te vragen,

• het Bureau het bestuursorgaan/de rechtspersoon met een overheidstaak desgevraagd bericht als bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob.

 

 

Artikel 4.2 Niet (volledig) invullen Bibob-vragenformulieren

Het bestuursorgaan kan een aanvraag buiten behandeling stellen ingeval van het niet dan wel niet volledig invullen van het Bibob-vragenformulier mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad het Bibob-vragenformulier alsnog (volledig) in te vullen (artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht). Ook ingeval van een (voorgenomen) privaatrechtelijke transactie kan het bestuursorgaan onderhandelingen afbreken ingeval van het niet dan wel niet volledig invullen van het Bibob-vragenformulier mits de (beoogde) contractpartij de gelegenheid heeft gehad het Bibob-vragenformulier alsnog (volledig) in te vullen.

Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 30, derde lid van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan/ rechtspersoon met een overheidstaak ingeval van het niet dan wel niet volledig invullen van het Bibob-vragenformulier, na mogelijkheid van herstel, een verleende beschikking intrekken, dan wel een privaatrechtelijke overeenkomst opschorten of ontbinden en/of een rechtshandeling inzake een vastgoedtransactie beëindigen (artikel 4 Wet Bibob).

 

 

Artikel 4.3 Informatieplicht

1. Het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak informeert betrokkene schriftelijk over een adviesaanvraag aan het Bureau. Betrokkene wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 31 van de Wet Bibob. Een afschrift van deze brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het Bureau.

 

2. In geval een van het Bureau ontvangen advies leidt tot het voornemen om een gevraagde beschikking te weigeren dan wel een eerder verleende beschikking in te trekken, een aanbesteding niet te gunnen dan wel de overeenkomst te ontbinden of geen vastgoedtransactie aan te gaan dan wel deze te beëindigen, wordt aan betrokkene een kopie van het adviesrapport verstrekt. Betrokkene wordt daarbij door het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak gewezen op zijn geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de Wet Bibob.

 

 

Artikel 4.4 Adviestermijn bij een beschikking

1. Indien de gemeente een advies aanvraagt bij het Bureau, wordt op grond van artikel 31 van de Wet Bibob, de wettelijke termijn waarbinnen de beschikking dient te worden gegeven, opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop het advies door het Bureau in behandeling wordt genomen en eindigt met de dag waarop het advies is ontvangen, met dien verstande dat deze opschorting niet langer duurt dan de termijn, zoals genoemd in artikel 15 lid1 van de Wet Bibob.

 

2. Indien het Bureau het advies niet binnen de in lid 1 gestelde termijn kan geven, heeft het de mogelijkheid om op grond van artikel 15, derde lid van de Wet Bibob, de termijn te verlengen. Deze verlenging bedraagt niet meer dan de termijn, genoemd in artikel 15 lid 3 van de wet.

 

3. Het bestuursorgaan informeert betrokkene onverwijld over een verlenging als bedoeld in het vorige lid.

 

4. De verlenging van de adviestermijn van het Bureau, alsmede eventuele tijdelijke opschorting van de adviestermijn van het Bureau in gevallen als bedoeld in artikel 15, tweede lid van de Wet Bibob kan leiden tot een verdere opschorting van de wettelijke beslistermijn op de beschikking.

 

 

Artikel 4.5 Gevolgen van een Bibob-toets

 

1. Het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak kan overgaan tot een negatiefbesluit op de aanvraag van een beschikking of de intrekking van een beschikking, dan wel het niet aangaan van een vastgoedtransactie of het beëindigen van een overeenkomst indien uit het eigen onderzoek en/of een eventueel daarop afgegeven advies van het Bureau blijkt, dat er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Daarbij kan in geval van een inschrijving op een overheidsopdracht, het geconstateerde ernstig gevaar dienen als versterking van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet.

 

2. Indien het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak voornemens is negatief te beschikken op de aanvraag op de beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht of het aangaan van een vastgoedtransactie wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daartegen zienswijze in te brengen. Het voorgaande is ook van toepassing indien het bestuursorgaan of de rechtspersoon voornemens is de beschikking in te trekken dan wel de overeenkomst te beëindigen.

 

3. Het bestuursorgaan kan bij een mindere mate van gevaar aan een beschikking voorschriften verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar. De rechtspersoon met een overheidstaak kan bij een mindere mate van gevaar extra voorwaarden opnemen in de overeenkomst die zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.

 

4. Het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak, die een advies van het Bureau ontvangt, kan dit advies conform artikel 29 van de Wet Bibob gedurende twee jaren gebruiken in verband met een andere beslissing.

 

Artikel 4.6 Selectie op aanvrager

De gemeente Dantumadiel wil aanvragers consistent behandelen. Dat betekent dat aanvragen van aanvragers ten aanzien van wie eerder een Bibob-advies is aangevraagd en dat Bibob-advies met enige mate van gevaar of ernstig gevaar is ontvangen, aan het eigen onderzoek worden onderworpen.

 

 

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

 

 

 

Artikel 5.1 Inwerkingtreding

Deze beleidslijn treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van publicatie.

 

 

Artikel 5.2 Intrekken oude beleidsregels

 

De beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteits-beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), vastgesteld door het college en de burgemeester van Dantumadiel op 18 oktober 2016, worden ingetrokken.

 

 

Artikel 5.2 Aanhaling

Deze beleidslijn wordt aangehaald als: Beleidslijn toepassing Wet Bibob Dantumadiel 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 7 juli 2020,

R.G. Dijksterhuis N.L. Agricola

Secretaris Burgemeester

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 7 juli 2020,

N.L. Agricola

Burgemeester