Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Gulpen-Wittem 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Gulpen-Wittem 2022
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Gulpen-Wittem 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening geldt tot het moment van ontbinding van de commissie als genoemd in artikel 11 van deze verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2022nieuwe regeling

20-10-2022

gmb-2022-480875

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Gulpen-Wittem 2022

Artikel 1 Taak

Er is een commissie die tot taak heeft de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende raadsleden:

  • a.

   dhr. mr. J.I.A.A. Cremers

  • b.

   mw. mr. M.J.M.H. Wijen-Nass

  • c.

   dhr. Q.R.J. Quadvlieg

  • d.

   dhr. F.R.A. van Breemen

  • e.

   mw. I. van der Laan

 • 2.

  Het voorzitterschap van de commissie wordt bekleed door de plaatsvervangend voorzitter van de raad. De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De voorzitter leidt de bijeenkomsten van de commissie en treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder naar buiten.

 • 4.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de commissie vervalt bij het verlies van het raadslidmaatschap. In dat geval blijft het bepaalde in artikel 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De gemeentesecretaris is plaatsvervangend secretaris van de commissie.

 • 3.

  De griffier en gemeentesecretaris geven ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4.

  De griffier en gemeentesecretaris zijn geen lid van en hebben geen stemrecht in de commissie.

Artikel 4 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad voegt wethouder P.H.J. Franssen toe als adviseur van de commissie.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3.

  De adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1.

  Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de Gemeentewet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de Gemeentewet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

 • 3.

  Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet erop toe dat de geheimhouding in deze procesgang wordt gegarandeerd.

 • 4.

  Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt ingevolge de Gemeentewet geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

 • 5.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de Gemeentewet ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering ten minste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan:

  • a.

   de leden van de commissie

  • b.

   de adviseur van de commissie;

  • c.

   de ambtelijke ondersteuning van de commissie;

  • d.

   de burgemeester, indien een gesprek met hem plaatsvindt.

 • 3.

  De commissie vergadert als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De commissie regelt haar eigen werkwijze binnen de kaders van de wet- en regelgeving en de ministeriële circulaire.

Artikel 7 Stemming

 • 1.

  De commissie besluit over de vaststelling van een conceptaanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft (inclusief de voorzitter).

 • 2.

  Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het verslag opgenomen.

 • 3.

  De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 8 Informatie over en gesprek met de burgemeester

 • 1.

  De commissie maakt vooraf aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning kenbaar op basis van welke informatiebronnen zij zich een oordeel zal vormen over het functioneren van de burgemeester. Daarbij baseert zij zich in ieder geval op de profielschets en de wettelijke taken van de burgemeester.

 • 2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad, de commissaris van de Koning en de burgemeester te zenden, bespreekt de commissie het conceptverslag met de burgemeester. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat bij het verslag van bevindingen wordt gevoegd.

Artikel 9 Verslag

 • 1.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden van de voorbereiding van de aanbeveling verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning. Dit schriftelijke en geheime verslag bevat ten minste:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een concept aanbeveling over de herbenoeming met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie;

  • c.

   indien van toepassing, afspraken die ter zake van het functioneren van de burgemeester tussen de commissie en de burgemeester zijn gemaakt.

 • 2.

  Van de gesprekken, bedoeld in artikel 7, eerste lid, worden korte samenvattende verslagen gemaakt welke als bijlagen bij het verslag van bevindingen worden meegezonden naar de commissaris van de Koning. De bedoelde verslagen liggen voor raadsleden tijdens de besloten raadsvergadering waarin over het verslag van bevindingen wordt gesproken, bij de griffier onder geheimhouding ter inzage.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de burgemeester bij Koninklijk besluit is herbenoemd.

Artikel 12 Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de herbenoemingsprocedure zorg voor dat na ontbinding van de commissie alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de herbenoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën onmiddellijk na de overbrenging naar de archiefbewaarplaats worden vernietigd.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en geldt tot het moment van ontbinding van de commissie als genoemd in artikel 11 van deze verordening.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Gulpen-Wittem 2022.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 20 oktober 2022,

de raadsgriffier,

mr. R. Reichrath

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens