Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Duiven 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Duiven 2022
CiteertitelBeleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Duiven 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 3. artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 7 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 5. artikel 8 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 6. artikel 9 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 7. artikel 10 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 8. artikel 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 9. artikel 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 10. Besluit gevonden voorwerpen
 11. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2022nieuwe regeling

18-10-2022

gmb-2022-474339

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Duiven 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven en de burgemeester van de gemeente Duiven;

 

 • gelet op artikel gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

   

 • gelet op de artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e van de Gemeentewet;

besluiten, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

 

vast te stellen de Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Duiven 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Ambtenaar: de medewerkers van de afdeling Publiekszaken;

 • b.

  Claimhouder: degene die claimt dat hij een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Duiven;

 • d.

  Gemeente: gemeente Duiven;

 • e.

  Gevonden voorwerp: een onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  Kostbaar voorwerp: voorwerp met een waarde van € 100,- of meer;

 • g.

  Niet-kostbaar voorwerp: voorwerp met een waarde tot € 100,-;

 • h.

  Rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • i.

  Verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • j.

  Vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op:

 • a.

  Alle door de ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven, of door de vinder thuis worden bewaard;

 • b.

  Alle door de ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan als volgt aangifte worden gedaan:

  • a.

   Via de website www.duiven.nl;

  • b.

   Bij de Servicebalie in het gemeentehuis, tijdens openingstijden;

 • 2. Aangifte geschiedt door middel van het invullen van een (digitaal) formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven.

 • 3. De vinder ontvangt op verzoek een bewijs van aangifte van het voorwerp.

 • 4. De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   Dieren;

  • b.

   Reisdocumenten/legitimatiebewijzen of rijbewijzen;

  • c.

   Anonieme OV-chipkaarten of andere anonieme (klanten)kaarten;

  • d.

   Bederfelijke waar;

  • e.

   Vieze of kapotte gebruiksvoorwerpen;

  • f.

   Fiets- of autowrakken;

  • g.

   Kleding, uitrusting en wapening van militairen van de krijgsmacht.

 • 6. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp, dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 7. Registratie van een gevonden goed geeft geen recht op een vergoeding of beloning.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1. Het gevonden voorwerp blijft bij de vinder in bewaring, tenzij;

  • o

   a. de vinder hier bezwaar tegen heeft;

  • o

   b. de ambtenaar vordert dat een gevonden voorwerp bij de gemeente in bewaring wordt gegeven. Dit betreft in ieder geval gevonden reisdocumenten, rijbewijzen, kleding, uitrustingen wapening van militairen van de krijgsmacht.

 • 2. Voor een aan de gemeente in bewaring gegeven niet kostbaar voorwerp, is de bewaartermijn drie maanden.

 • 3. Voor een aan de gemeente in bewaring gegeven kostbaar voorwerp, is de bewaartermijn één jaar.

 • 4. De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn vangt aan met ingang van de datum van registratie.

 • 5. Indien vinder bij melding heeft aangegeven eigenaar te willen worden, geldt de bewaartermijn van één jaar.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

 • 1. De ambtenaar bepaalt de waarde van het gevonden voorwerp.

 • 2. Indien de ambtenaar de waarde van het gevonden voorwerp niet kan bepalen, wordt het voorwerp als kostbaar voorwerp beschouwd.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1. De geregistreerde gevonden en verloren voorwerpen worden gepubliceerd op www.ilost.nl.

 • 2. In de publicatie van een gevonden voorwerp worden niet alle kenmerken van het voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimhouder rechthebbende van het voorwerp is.

Artikel 7 Geen afgifte

Een gevonden voorwerp wordt niet afgegeven aan de claimhouder, als:

 • o

  a. Het gevonden voorwerp na registratie is gevorderd door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf;

 • o

  b. De ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimhouder de rechthebbende van het voorwerp is;

 • o

  c. De ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimhouder niet de rechthebbende van het voorwerp is;

 • o

  d. De claimhouder of de rechthebbende zich niet kan legitimeren of weigert zich te legitimeren.

Artikel 8 Verstrijken bewaartermijn

 • 1. De vinder van een gevonden kostbaar voorwerp wordt eigenaar van het voorwerp als het voorwerp niet binnen de bewaartermijn is geclaimd en hij zich binnen één maand na het verstrijken van de bewaartermijn bij de gemeente meldt. Indien de vinder zich niet tijdig meldt, is de gemeente bevoegd het voorwerp te verkopen, te schenken of te vernietigen.

 • 2. Gevonden voorwerpen die aan de gemeente in bewaring zijn gegeven en die niet binnen de bewaringstermijn worden geclaimd, worden automatisch eigendom van de gemeente. De gemeente is bevoegd om deze voorwerpen te verkopen, te schenken of te vernietigen.

 • 3. Gevonden voorwerpen waarvan de ambtenaar oordeelt dat ze van enige waarde zijn, worden geschonken aan een goed doel. Het college selecteert jaarlijks een goed doel aan welke deze voorwerpen geschonken worden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2022.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Duiven 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven, 18 oktober 2022.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Duiven op 18 oktober 2022.

De burgemeester,