Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

WOM Besluit 22 oktober 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWOM Besluit 22 oktober 2022
CiteertitelWOM Besluit 22 oktober 2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 van de Wet openbare manifestaties
 2. artikel 5 van de Wet openbare manifestaties
 3. artikel 6 van de Wet openbare manifestaties
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2022nieuwe regeling

20-10-2022

gmb-2022-473758

2022-186

Tekst van de regeling

Intitulé

WOM Besluit 22 oktober 2022

De Burgemeester van Rotterdam,

 

Gelet op de artikelen 2, 5 en 6 van de Wet openbare manifestaties;

 

overwegende dat,

 

 • Op 22 oktober 2022 van 14.00 uur tot 14.30 uur de manifestatie van Pegida plaatsvindt op het Stationsplein van Rotterdam waarvoor de burgemeester een bewijs van kennisgeving heeft afgegeven (op de bijgevoegde kaart aangeduid als vak 1);

 • Het verwachtte aantal deelnemers aan deze manifestatie maximaal 10 personen is;

 • De verwachting is dat deze aangekondigde manifestatie leidt tot (spontane) tegenmanifestatie(s);

 • Een ordelijk en veilig verloop van de manifestatie(s) en de veiligheid van de burgers, manifestanten en bezoekers te allen tijde gewaarborgd moet zijn;

 • Vermenging van demonstranten onderling met het publiek voorkomen moet worden;

 • Het derhalve noodzakelijk is de veiligheid van alle manifestanten te borgen door deze fysiek van elkaar of van het publiek te scheiden en maatregelen te treffen om de manifestatie(s) in goede banen te leiden;

 • Het noodzakelijk is om in het belang van de bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden ook voor de mogelijke tegenmanifestatie(s) een locatie aan te wijzen op hoor en zichtafstand van de aangemelde manifestatie op het Stationsplein en om aanwijzingen aan de manifestanten te geven;

 • De burgemeester in deze een bijzondere verantwoordelijkheid draagt;

 • De beperkingen, voorschriften en aanwijzingen bijgevolg voldoen aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit;

 • De politie belast is met de handhaving van dit besluit en ter feitelijke uitvoering hiervan (in mandaat) aanwijzingen kan geven;

Op grond van artikel 2, 5 en 6 van de Wet openbare manifestaties (hierna: Wom) wordt het volgende besloten:

 

Besluit

 

 • 1.

  De (spontane) manifestaties in reactie op de manifestatie van Pegida op 22 oktober 2022 toe te staan op de voetgangerspassage van het Kruisplein zoals aangeduid op bijgevoegde kaart met vak 2;

 • 2.

  Aan de deelnemers van deze manifestaties worden de volgende aanwijzingen/voorschriften gegeven:

  • -

   Manifestanten dienen zich per direct te begeven naar de voor hen aangewezen locatie (manifestatievak) en in het voor hen aangewezen manifestatievak te demonstreren;

  • -

   Manifestanten mogen geen dynamische manifestatie (geen looptocht) houden;

 • 3.

  De volgende voorschriften worden aan de manifestatie(s) gesteld:

  • -

   De manifestaties zijn statisch van aard.

  • -

   Een eventuele kennisgever/aanspreekpunt meldt zich voor aanvang van de manifestatie bij de politievertegenwoordiger ter plaatse.

  • -

   Voordat de manifestatie start deelt een eventuele kennisgever/aanspreekpunt de deelnemers mee wat de spelregels en afspraken zijn.

  • -

   Een eventuele organisator/aanspreekpunt van een manifestatie zorgt voor herkenbare begeleiders, zodat de manifestatie ordelijk zal verlopen.

  • -

   De vrije doorgang ten behoeve van hulp- en reddingsdiensten blijft volledig gehandhaafd;

  • -

   De openbaar vervoersdiensten worden op geen enkele wijze belemmerd.

  • -

   De manifestatie belemmert de bereikbaarheid van het Centraal Station, winkels en (horeca-) bedrijven niet;

  • -

   Geen opstellingen in of voor vluchtwegen, omringende bebouwing en niet op ondergrondse brandkranen;

  • -

   De manifestatie mag geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, het verkeer en omwonenden. Daarnaast dienen de loopstromen voor publiek vrijgehouden te worden;

  • -

   Vaandels, vlaggen, spandoeken en andere beeltenissen zijn in principe toegestaan. Zij mogen echter niet discriminerend of beledigend zijn. Er mogen ook geen aanstootgevende handelingen mee worden verricht.

  • -

   Stokken, stangen en andere voorwerpen die functioneel en ten behoeve van de demonstratieve uiting onlosmakelijk zijn verbonden aan spandoeken, vlaggen en foto/tekstborden zijn toegestaan. Echter, losse stokken, losse stangen, losse pvc-buizen en dergelijke die worden meegevoerd, zullen worden gezien als (slag)wapen. Hierop zal door de politie worden gehandhaafd.

  • -

   Een ieder is verplicht alle aanwijzingen, gegeven door de politie, onverwijld en stipt op te volgen.

 • 4.

  De politiefunctionarissen van de Nationale Politie die de manifestatie(s) begeleiden gedurende de manifestatie(s) een (uitvoerings)mandaat te geven ter uitvoering en feitelijke handhaving van dit besluit.

Bepalingen uit geldende regelingen:

Tijdens de manifestatie(s) blijven de algemeen geldende wet- en regelgeving van kracht, waaronder de Rotterdamse APV, de RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens) en Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009. Op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/demonstraties/ treft u een samenvatting van de algemeen geldende regels bij demonstraties.

 

Het handelen in strijd met een voorschrift, beperking of aanwijzing kan op grond van de Wet openbare manifestaties gestraft worden met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste twee maanden. De feiten zijn overtredingen.

De burgemeester van Rotterdam,

Robert Simons

Locoburgemeester

Rotterdam, 20 oktober 2022

 

Dit besluit van de burgemeester kunt u vinden op de website van de gemeente Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/ en op www.overheid.nl onder officiële bekendmakingen

 

Niet eens met deze beslissing?

 

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

 

De burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam, adres en handtekening;

 • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

 • de datum waarop u bezwaar maakt;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een

E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlage  

 

Kaart: Manifestatievakken

 

Vak 1: Manifestatievak Pegida

 

Vak 2: Tegenmanifestatie vak

 

 

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl