Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Orionis Walcheren

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Bezwaarschriftencommissies Orionis Walcheren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOrionis Walcheren
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen van de Bezwaarschriftencommissies Orionis Walcheren
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen van de Bezwaarschriftencommissies Orionis Walcheren
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpReglement van orde voor de vergaderingen van de Bezwaarschriftencommissies Orionis Walcheren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren

Algemene wet Bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2015Nieuwe regeling

16-10-2015

bgr-2022-1142

DB-vergadering van 16 oktober 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Bezwaarschriftencommissies Orionis Walcheren

(artikel 21 Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet, artikel 22 Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW en artikel 22 Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren ambtenaren).

 

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  Orionis Walcheren: zoals bedoeld in de door de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere daartoe vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling;

 • 2.

  Commissie: de commissies van advies voor bezwaarschriften WWB/Participatiewet, WSW en ambtenaren;

 • 3.

  Het bestuur: het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren

 • 4.

  Directeur: algemeen directeur Orionis Walcheren

 • 5.

  Verordening: Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB

 • 6.

  Regeling WSW: Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

 • 7.

  Regeling ambtenaren: Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren ambtenaren

 • 8.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2: De voorzitter

 

De voorzitter is belast met:

 • a.

  het leiden van de hoorzitting en het overleg in raadkamer;

 • b.

  het handhaven van de orde;

 • c.

  het doen naleven van het reglement van orde;

 • d.

  wat de wet of dit reglement hem verder opdraagt.

 

Artikel 3: De secretaris

 • 1.

  De secretaris is zowel in de hoorzitting als in het overleg in raadkamer aanwezig. Hij notuleert ten behoeve van het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 14 van de verordening, artikel 17 van de regelingen ambtenaren en WSW

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de secretaris vervangen door een door het bestuursorgaan daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 3.

  Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan het horen en het overleg in raadkamer van de commissie deelnemen, maar heeft geen stem in het advies.

 

Artikel 4: Oproep; agenda

 • 1.

  De voorzitter zendt -spoedeisende zittingen uitgezonderd- zoveel mogelijk ten minste twee weken vóór de hoorzitting de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, tijd en plaats. Bij deze oproep worden de meest relevante stukken gevoegd.

 • 2.

  De voorzitter kan na het verzenden van de oproepingsbrief zo nodig een aanvullende agenda doen uitgaan.

 

Artikel 5: Volgorde sprekers

 • 1.

  Allereerst krijgt de indiener van het bezwaarschrift de gelegenheid een toelichting te geven, vervolgens licht – een vertegenwoordiger van – het bestuur zijn standpunt toe. Tenslotte kunnen ook derden belanghebbenden het woord voeren.

 • 2.

  Indien uitvoering is gegeven aan artikel 8, lid 2, van de Verordening, of artikel 11.2 van de regelingen WSW en ambtenaren kunnen ook de daar bedoelde deskundigen een toelichting geven.

 • 3.

  De voorzitter en de leden kunnen nadat de onder 1. en 2. bedoelde aanwezigen het woord hebben gevoerd aan hen vragen stellen. Zij onthouden zich daarbij van uitingen in woord of gebaar waaruit een standpunt omtrent het al dan niet gegrond zijn van een bezwaarschrift zou kunnen worden afgeleid.

 • 4.

  In bijzondere omstandigheden is de voorzitter bevoegd van het bepaalde in dit artikel af te wijken.

 

Artikel 6: Spreekregels

 

 • 1.

  Een aanwezige voert slechts het woord na het van de voorzitter verkregen te hebben.

 • 2.

  De aanwezigen spreken vanaf hun plaats en richten zich tot de voorzitter.

 • 3.

  In bijzondere omstandigheden kan de voorzitter bepalen dat een of meer aanwezigen vanaf een andere plaats spreken.

 

Artikel 7: Aantal spreektermijnen en spreektijd

 

 • 1.

  Het horen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de voorzitter anders beslist.

 • 2.

  De voorzitter kan regelen stellen omtrent de spreektijd der aanwezigen.

 • 3.

  Indien een bezwaarschrift naar het oordeel van de voorzitter genoegzaam is behandeld sluit hij de hoorzitting.

 

Artikel 8: Handhaving orde; schorsing

 

 • 1.

  Een spreker mag in zijn rede niet worden gestoord, tenzij de voorzitter het nodig oordeelt de spreektijd in te korten of de spreker aan het opvolgen van dit reglement te herinneren. Interrupties van de overige aanwezigen zijn niet toegestaan, tenzij de voorzitter anders oordeelt.

 • 2.

  Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het onderwerp in behandeling, herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien hij hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de hoorzitting, waarin zulks plaats heeft over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de hoorzitting voor een door hem te bepalen tijd schorsen en -indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord- de hoorzitting sluiten.

 

Artikel 9: Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, is tijdens de hoorzitting het gebruik, evenals het stand-by houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

 

Artikel 10: Uitleg reglement

 

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de voorzitter.

 

Artikel 11: Citeertitel

 

Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement van Orde Bezwaarschriftencommissies Orionis Walcheren

 

door het Dagelijks Bestuur op

, voorzitter , secretaris

 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op

 

 

, voorzitter , secretaris