Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Aanwijsbesluit cameratoezicht Gouda Oost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit cameratoezicht Gouda Oost
CiteertitelAanwijsbesluit cameratoezicht Gouda Oost
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGouda Oost

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020
 2. artikel 151c van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2022nieuwe regeling

20-10-2022

gmb-2022-472794

1336171

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit cameratoezicht Gouda Oost

De burgemeester van Gouda

 

overwegende:

 

dat het inzetten van camera’s ten behoeve van de handhaving van de openbare orde in Gouda Oost noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde en zal bijdragen het verhogen van de veiligheid en de leefbaarheid. In Gouda Oost is sinds 2008 sprake van structurele overlast in verschillende delen van de wijk doordat groepen personen, waaronder personen met criminele antecedenten, zich verzamelen, met name ook in de avond- en nachtelijke uren. Zij veroorzaken overlast, zoals geluidsoverlast, vernielingen, het achterlaten van afval en intimidatie van bewoners, politiemedewerkers en handhavers van de gemeente. Meerdere keren is een verdachte registratie vermeld. Ook wordt overlast veroorzaakt door verwarde personen. Er is veel gedaan is om de wijk te vernieuwen en te verbeteren, waaronder het slopen van flatgebouwen en winkelpanden en er zijn voorzieningen voor jong en oud gecreëerd; ook zijn diverse maatregelen zijn genomen om de overlast tegen te gaan, waaronder meer surveillance door de politie en een samenscholingsverbod. Deze maatregelen hebben niet geleid tot vermindering van de overlast;

 

dat het cameratoezicht in Gouda Oost sinds meerdere jaren plaatsvindt; het cameratoezicht is geëvalueerd in meerdere evaluaties en in de Evaluatie cameratoezicht 2021; zijn besluit ‘Aanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht Oosterwei 2021’ d.d. 7 september 2021 (kenmerk 1314041) is op 1 september 2022 verlopen;

 

dat het instellen van cameratoezicht een besluit is dat ingrijpt op de privacy van bewoners en voorbijgangers;

 

dat hij het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en het recht op privacy anderzijds heeft afgewogen. De algemene belangen van de handhaving van de openbare orde, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten wegen daarbij gezien de hiervoor beschreven omstandigheden voor hem zwaarder het individuele belang van de inwoners (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) bij het uitoefenen van cameratoezicht;

 

dat het cameratoezicht voldoet aan de eisen, die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan de inzet van cameratoezicht, waaronder de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en de kenbaarheid van het cameratoezicht;

 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde doel, de handhaving van de openbare orde en veiligheid; de overige maatregelen die in de bewuste gebieden zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaat of bezit te voorkomen sorteren onvoldoende effect;

 

dat de duur van de aanwijzing van het gebied voor de periode tot en met 1 februari 2023, het rechtstreeks uitkijken gedurende maximaal 16 uur per dag en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

dat met de officier van justitie op 17 oktober 2022 afstemming heeft plaatsgevonden, dat de aanwijzing tot en met 1 februari 2023 zal gelden, dat het daadwerkelijk gebruik van de camera’s zal plaatsvinden gedurende 24 uur per dag voor het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement en dat de camerabeelden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks worden uitgekeken en dat deze uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode;

 

dat het bekend maken van de aanwijzing van het gebied noodzakelijk is in het belang van de kenbaarheid voor een ieder en zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

dat voor het verlopen van het dit besluit een rapportage zal worden opgesteld waaruit moet blijken of het cameratoezicht in genoemde gebieden dient te worden voortgezet;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:45, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020, op grond waarvan hij openbare plaatsen kan aanwijzen, waarbinnen camera’s kunnen worden geplaatst ten behoeve van het toezicht aldaar, in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

gelet op artikel 2:45, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020, waaruit volgt, dat hij deze bevoegdheid eveneens heeft ten aanzien van de parkeerterreinen en parkeergarages waarop of waarin voor het betreden van deze plaatsen beletselen gelden in de vorm van de heffing van een toegangsbewijs of anderszins. Hieronder vallen in ieder geval de volgende parkeerterreinen: Klein Amerika, Schouwburgplein / Achter de Schouwburg en Vossenburchkade;

besluit:

 

het Aanwijsbesluit cameratoezicht Gouda Oost vast te stellen.

Artikel 1 Aanwijzing openbare plaatsen

 • 1.

  De volgende openbare plaatsen in Gouda zijn aangewezen als plaatsen waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:45 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020. Deze openbare plaatsen omvatten de volgende straten:

  Het gebied gelegen tussen het Anne Frankplantsoen, de Johannes Poststraat, de Gedenklaan, de Marathonlaan, het Olympiadeplein, de Estafetteweg (gedeeltelijk) en de Sportlaan met genoemde straten inbegrepen inclusief aangelegen parkeerplaatsen, sportvelden en pleinen;

 • 2.

  De exacte openbare plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage: kaart ‘Aanwijsbesluit cameratoezicht Gouda Oost‘.

Artikel 2
 • 1.

  Het cameratoezicht in de onder 1 aangewezen openbare plaatsen zal plaatsvinden in de periode vanaf heden tot en met 1 februari 2023.

 • 2.

  De aanwezigheid van camera’s in het aangewezen gebied is kenbaar voor een ieder die het gebied betreedt.

Artikel 3

De incidenten in bovenstaand cameratoezichtgebied worden gedurende 24 uur per dag opgenomen en de camerabeelden worden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks uitgekeken, waarbij de uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 21 oktober 2022.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijsbesluit cameratoezicht Gouda Oost.

Aldus besloten op 20 oktober 2022,

De burgemeester van Gouda,

mr. drs. P. Verhoeve

Bezwaar

Tegen het bepaalde in artikel 1 en 2 van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Gouda, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Desgewenst kunnen zij daarbij een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank. Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste de naam en het adres van belanghebbenden bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep en voorzien zijn van de handtekening van belanghebbenden.

 

Bijlage: kaart ‘Aanwijsbesluit cameratoezicht Gouda Oost’