Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Aanwijsbesluit cameratoezicht drie winkelcentra en GoStores Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit cameratoezicht drie winkelcentra en GoStores Gouda
CiteertitelAanwijsbesluit cameratoezicht drie winkelcentra en GoStores Gouda
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGoStores Winkelcentrum Bloemendaal Winkelcentrum Goverwelle Winkelcentrum Driewegplein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2022nieuwe regeling

20-10-2022

gmb-2022-472793

1336169

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit cameratoezicht drie winkelcentra en GoStores Gouda

De burgemeester van Gouda

 

overwegende:

 

dat het inzetten van camera’s ten behoeve van de handhaving van de openbare orde in drie winkelcentra in Gouda, te weten Winkelcentrum Gouda Goverwelle, Winkelcentrum Bloemendaal en Winkelcentrum Driewegplein, en de GoStores op het bedrijventerrein Goudse Poort (hierna: de GoStores), noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde en zal bijdragen het verhogen van de veiligheid en de leefbaarheid; de winkelcentra worden dagelijks door een groot aantal mensen bezocht. In en bij de drie winkelcentra is sinds langere tijd sprake van diverse vormen van overlast, waarvan door ondernemers meldingen zijn gedaan. De overlast betreft intimiderend en overlast gevend gedrag van jongeren en jeugdgroepen en samenscholende personen, zoals diefstal van fietsen en tassen, winkeldiefstallen, (schijn-)gevechten en fietsen en steppen door de winkelcentra, vervuiling door het achterlaten van zwerfafval en etenswaren, geluidsoverlast vanuit geparkeerde auto’s en geweldsincidenten waaronder mishandeling van personen. De overlast wordt overdag en in de avonden ervaren. De politie verwacht een toename van de overlast door vuurwerkgebruik in de aanloop naar de jaarwisseling. Dit geeft bij bezoekers en ondernemers een gevoel van onveiligheid. Het inzetten van camera’s past in een integraal plan voor de aanpak van de overlast in en rondom winkelcentrum Goverwelle en kan bijdragen tot de aanpak van strafbare feiten;

 

dat het cameratoezicht in de winkelcentra sinds meerdere jaren plaatsvindt; het cameratoezicht is geëvalueerd in meerdere evaluaties en in de Evaluatie cameratoezicht 2021;

 

dat het instellen van cameratoezicht een besluit is dat ingrijpt op de privacy van bewoners en voorbijgangers;

 

dat hij het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en het recht op privacy anderzijds heeft afgewogen. De algemene belangen van de handhaving van de openbare orde, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten wegen daarbij gezien de hiervoor beschreven omstandigheden voor hem zwaarder het individuele belang van de inwoners (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) bij het uitoefenen van cameratoezicht;

 

dat het cameratoezicht voldoet aan de eisen, die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan de inzet van cameratoezicht, waaronder de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en de kenbaarheid van het cameratoezicht;

 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde doel, de handhaving van de openbare orde en veiligheid; de overige maatregelen die in de bewuste gebieden zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaat of bezit te voorkomen sorteren onvoldoende effect;

 

dat de duur van de aanwijzing van het gebied voor de periode tot en met 1 februari 2023, het rechtstreeks uitkijken gedurende maximaal 16 uur per dag en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

dat met de officier van justitie op 17 oktober 2022 afstemming heeft plaatsgevonden, dat de aanwijzing tot en met 1 februari 2023 zal gelden, dat het daadwerkelijk gebruik van de camera’s zal plaatsvinden gedurende 24 uur per dag voor het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement en dat de camerabeelden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks worden uitgekeken en dat deze uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode;

 

dat het bekend maken van de aanwijzing van het gebied noodzakelijk is in het belang van de kenbaarheid voor een ieder en zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

dat voor het verlopen van het dit besluit een rapportage zal worden opgesteld waaruit moet blijken of het cameratoezicht in genoemde gebieden dient te worden voortgezet;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:45, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020, op grond waarvan hij openbare plaatsen kan aanwijzen, waarbinnen camera’s kunnen worden geplaatst ten behoeve van het toezicht aldaar, in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

gelet op artikel 2:45, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020, waaruit volgt, dat hij deze bevoegdheid eveneens heeft ten aanzien van de parkeerterreinen en parkeergarages waarop of waarin voor het betreden van deze plaatsen beletselen gelden in de vorm van de heffing van een toegangsbewijs of anderszins;

besluit:

 

het Aanwijsbesluit cameratoezicht drie winkelcentra en GoStores Gouda vast te stellen.

Artikel 1 Aanwijzing openbare plaatsen

 • 1.

  De volgende openbare plaatsen in Gouda zijn aangewezen als plaatsen waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:45 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020. Deze openbare plaatsen omvatten de volgende straten:

   

  • 1.

   Winkelcentrum Bloemendaal

   Ruigenburg, Leeuwenburg, Lekkenburg, Swadenburg, Gildenburg, de genoemde wegen daaronder begrepen;

  • 2.

   Winkelcentrum Goverwelle

   Goverwellesingel, Poldermolendreef, Zaagmolenpad, Molenomloop, Middenmolenlaan, en Middenmolenplein, de genoemde wegen daaronder begrepen;

  • 3.

   Winkelcentrum Driewegplein

   Heemraadslag, Sluismeesterslag en het gebied, dat zich daartussen bevindt en wordt begrensd door twee wateren, zoals op de bijlage is aangegeven, de genoemde wegen daaronder begrepen;

  • 4.

   GoStores

   Groningenweg, Burg. Van Rheenensingel en Goudse Poort, de genoemde wegen daaronder begrepen.

 • 2.

  De exacte openbare plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen: kaarten 1 tot en met 4 ‘Aanwijsbesluit cameratoezicht winkelcentrum Bloemendaal Gouda‘, ‘Aanwijsbesluit cameratoezicht winkelcentrum Goverwelle Gouda’, ‘Aanwijsbesluit cameratoezicht winkelcentrum Driewegplein Gouda’ en ‘Aanwijsbesluit cameratoezicht Go Stores Goudse Poort Gouda’.

Artikel 2
 • 1.

  Het cameratoezicht in de onder 1 aangewezen openbare plaatsen zal plaatsvinden in de periode vanaf heden tot en met 1 februari 2023.

 • 2.

  De aanwezigheid van camera’s in het aangewezen gebied is kenbaar voor een ieder die het gebied betreedt.

Artikel 3

De incidenten in bovenstaand cameratoezichtgebied worden gedurende 24 uur per dag opgenomen en de camerabeelden worden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks uitgekeken, waarbij de uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 21 oktober 2022.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijsbesluit cameratoezicht drie winkelcentra en GoStores Gouda.

Aldus besloten op 20 oktober 2022,

De burgemeester van Gouda,

mr. drs. P. Verhoeve

Bezwaar

Tegen het bepaalde in artikel 1 en 2 van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Gouda, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Desgewenst kunnen zij daarbij een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank. Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste de naam en het adres van belanghebbenden bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep en voorzien zijn van de handtekening van belanghebbenden.

 

Bijlagen:

 

Kaart 1 : Aanwijsbesluit cameratoezicht winkelcentrum Bloemendaal Gouda;

 

Kaart 2: Aanwijsbesluit cameratoezicht winkelcentrum Goverwelle Gouda;

 

Kaart 3: Aanwijsbesluit cameratoezicht winkelcentrum Driewegplein Gouda;

 

Kaart 4: Aanwijsbesluit cameratoezicht Go Stores Goudse Poort Gouda.