Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Zuidlaardermarkt 2022 te Zuidlaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Tynaarlo Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Zuidlaardermarkt 2022 te Zuidlaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Zuidlaardermarkt 2022.
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpCameratoezicht tijdens zuidlaardermarkt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-202217-10-202218-10-2022Nieuwe regeling

10-10-2022

gmb-2022-472690

Concretiserend besluit van algemene strekking

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Tynaarlo Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Zuidlaardermarkt 2022 te Zuidlaren

 

 

De burgemeester van de gemeente Tynaarlo;

 

Overwegende:

dat de burgemeester op grond van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen en andere plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn;

dat het cameratoezicht in onderstaand gebied deel uit maakt van en een noodzakelijk sluitstuk vormt van een bredere aanpak/handhaving van de openbare orde tijdens de Zuidlaardermarkt 2022;

dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot deze belangen;

 

na overleg met de teamchef basiseenheid Noord-Drenthe van de Nationale Politie;

 

na overleg met de Officier van Justitie;

 

gelet op artikel 151c Gemeentewet, artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021 en de Wet politiegegevens;

 

BESLUIT :

 

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Zuidlaardermarkt 2022:

 

Artikel 1

De onderstaande gebieden zijn aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo:

 

Camera 1 - Kruising Stationsweg met de Verlengde Hondsrugstraat te Zuidlaren

Camera 2 - Zuiderstraat / Schoolstraat te Zuidlaren

Camera 3 - Terrein paardenmarkt tussen Achterom en Zuiderstraat te Zuidlaren

Camera 4 - Brink Zuidzijde – Brink te Zuidlaren

Camera 5 - De Millystraat bocht Stationsweg thv cafe “De Gouden Leeuw” te Zuidlaren

Camera 6 - Kruising Kerkbrink en De Millystraat t.h.v. Pastoriepad te Zuidlaren

Camera 7 - De Millystraat - t-splitsing met de Kerkbrink t.h.v. “la Veranda” te Zuidlaren

Camera 8 - De Millystraat t.h.v. “Grand Café Zuidlaren” te Zuidlaren

Camera 9 - Stationsweg t.h.v. De Brinkstraat te Zuidlaren

Camera 10 - Stationsweg – t-splitsing Telefoonstraat te Zuidlaren

Camera 11 - Kruising Telefoonstraat, Verbindingsweg en Koningdwarsstraat te Zuidlaren

 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 17 oktober 2022 en geldt tot en met 18 oktober 2022.

 

 

 

Bezwaar/voorlopige voorziening

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van bekendmaking ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Tynaarlo (Postbus 5 9480 AA Vries). Ook kunnen belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Zuidlaardermarkt 2022.

Aldus vastgesteld op 10 oktober 2022,

De burgemeester van Tynaarlo ,

Drs. M.J.F.J. Thijsen