Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden De Ronde Venen 2022
CiteertitelVerordening winkeltijden De Ronde Venen 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2015 & de Eerste wijziging Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2022nieuwe regeling

10-10-2022

gmb-2022-470685

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2022

De raad van de gemeente De Ronde Venen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2022;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling gedurende bepaalde uren

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling:

  • a.

   op alle dagen van 06 uur tot 22 uur.

Artikel 2a. Bijzondere vrijstellingen

Voor de in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden gelden de vrijstellingen als bepaald in het hiervoor genoemde artikel ten aanzien van:

 • a.

  het op straat te koop aanbieden en verkopen van goederen door een standplaatshouder, zoals bepaald in de Beleidsregels standplaatsvergunningen en venten De Ronde Venen 2016;

 • b.

  het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen uitvoeringen of evenementen vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • c.

  het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

 • d.

  het gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Het college kan voor bijzondere situaties van tijdelijke aard op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kan haar beschikking voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening

 • 1.

  De Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2015 en de Eerste wijziging Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2015 worden ingetrokken.

 • 2.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2015 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 oktober 2022

de griffier,

J. Jonker

de voorzitter,

M. Divendal