Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels meerjarige subsidie cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels meerjarige subsidie cultuur
CiteertitelNadere regels meerjarige subsidie cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota van toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2022nieuwe regeling

01-03-2022

gmb-2022-470659

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels meerjarige subsidie cultuur

Zaaknummer: Z21-093330

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels meerjarige subsidie cultuur

Artikel 1 Definities

 • cultuurbeleid: het cultuurbeleid van de gemeente Amstelveen, die geldt voor de periode waarvoor wordt aangevraagd;

 • externe experts: externe deskundigen met ter zake doende inhoudelijke en financiële expertise;

 • ASV: de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • projectsubsidie: subsidie die voor een specifieke activiteit danwel een reeks van activiteiten wordt verstrekt en die bij moeten dragen aan de innovatieve en maatschappelijke ontwikkeling van de instelling, de nabije omgeving van deze en/of het culturele veld van Amstelveen in het algemeen;

 • meerjarige subsidie: een subsidie bedoeld voor vier opeenvolgende jaren en als zodanig voor meerdere jaren verleend per vierjarig subsidiebesluit;

 • begrotingssubsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Awb;

 • subsidieperiode: ingaande per 1 januari 2024 met daaropvolgende termijnen van vier jaren;

 • toelichting: de nadere uitwerking van de in deze regeling genoemde artikelen.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze regeling is om middels meerjarige subsidieafspraken een verdergaande innovatie en onderlinge samenwerking bij de culturele instellingen mogelijk te maken, waarbij eveneens het maatschappelijk effect wordt vergroot. Daarbij draagt de regeling bij aan de bestendiging van de culturele infrastructuur in Amstelveen.

Artikel 3 Aanvrager

 • 1.

  Aanvragers van meerjarige subsidie in het kader van het cultuurbeleid van de gemeente Amstelveen zijn instellingen met een rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht zonder winstoogmerk, die:

 • a.

  in de gemeente Amstelveen actief zijn op het gebied van cultuur;

 • b.

  statutair een doelstelling hebben op het gebied van cultuur en/of cultuureducatie;

 • c.

  de principes uit de Governance Code Cultuur hanteren;

 • d.

  de Fair Practice Code onderschrijven;

 • e.

  de Code Culturele Diversiteit onderschrijven;

 

en waarvan de activiteiten:

 

 • f.

  een bijdrage leveren aan het doel van deze regeling;

 • g.

  primair van artistieke en/of inhoudelijk culturele aard zijn;

 • h.

  een structureel karakter hebben;

 • i.

  (merendeels) openbaar toegankelijk zijn.

Artikel 4 Reikwijdte

De regeling is slechts van toepassing op die culturele en cultuureducatieve instellingen die, op het moment van ingang van deze regeling, reeds structureel door de gemeente Amstelveen zijn ondersteund. Hiervan kan slechts worden afgeweken met instemming van het college.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Een meerjarige subsidie wordt verleend onder het voorbehoud dat jaarlijks voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Met ingang van 1 januari 2024 stelt het college voor iedere vierjarige periode jaarlijks een subsidieplafond vast voor het verstrekken van subsidies in het kader van deze regeling. Dit onder voorbehoud van de jaarlijkse vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

 • 2.

  De meerjarige subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd, dit onder voorbehoud van de jaarlijkse vaststelling van de indexering in de begroting door de gemeenteraad.

 • 3.

  Een besluit tot het vaststellen, verhogen of verlagen van het subsidieplafond wordt bekendgemaakt via de reguliere gemeentelijke kanalen.

Artikel 6 Flexibele projectsubsidie(s)

Indien de gemeente Amstelveen na afloop van een vierjarige termijn, onvoldoende ontwikkeling ziet als bedoeld in art. 2 van deze regeling, kan voor de daaropvolgende termijn een percentage van het reguliere meerjarige subsidiebedrag worden gereserveerd voor flexibel inzetbare, innovatieve projectsubsidies. Eventueel kan eenzelfde deel van dit percentage door de gemeente als additionele projectsubsidie worden bijgelegd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie zal worden geweigerd:

 • a.

  op basis van de weigeringsgronden genoemd in artikel 4:25, tweede lid, artikel 4:35 Awb en artikel 8 van de ASV;

 • b.

  indien de aanvraag op een meerderheid van de criteria die zijn genoemd in artikel 3 van deze regeling, en/of de criteria als bedoeld in het vigerende cultuurbeleid, onvoldoende overtuigend is.

 • 2.

  Daarnaast kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet tijdig is ontvangen door het College van de gemeente Amstelveen, dat wil zeggen indien deze wordt ontvangen na 1 juni van het kalenderjaar voorafgaand aan de subsidieperiode waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  de te subsidiëren activiteiten niet zullen worden uitgevoerd in de vierjarige subsidieperiode waarvoor wordt aangevraagd;

 • c.

  in de beoogde functie, het beoogde doel of in de voorgenomen activiteit al in voldoende mate op andere wijze is voorzien.

Artikel 8 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een subsidieaanvraag in het kader van deze regeling kan worden ingediend tot en met 1 juni van het jaar voorafgaand aan de kalenderjaren waarvoor de vierjaarlijkse subsidie wordt aangevraagd. Het college beslist op een aanvraag voor jaarlijkse of meerjarige subsidie binnen 13 weken, doch uiterlijk binnen 4 maanden na de indientermijn van 1 juni of zoveel eerder als mogelijk. In het geval deze termijn niet wordt gehaald, wordt de subsidieaanvrager hiervan op de hoogte gesteld, met vermelding van een nieuwe afhandelingstermijn. De eerste vierjaarlijkse termijn gaat in per 1 januari 2024.

 • 2.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend conform de richtlijnen van de gemeente, die te vinden zijn op https://www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/publicatie/subsidies

 • 3.

  Naar inzicht van het college kan ertoe worden overgegaan om voorafgaand aan de aanvraag extra criteria te stellen en/of een preadvies aan de aanvragende instelling voor te leggen, waaraan in de aanvraag tegemoet dient te worden gekomen.

 • 4.

  Indien het College daartoe besluit kan aan de aanvraag vormvereisten worden gesteld.

 • 5.

  De subsidieaanvraag bestaat ten minste uit:

 • a.

  een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  een meerjarig activiteitenplan/projectplan dat in vier jaren is opgedeeld, met een toelichting op zowel de criteria uit deze regeling, de criteria van het vigerende cultuurbeleid zowel als op gemeentelijk beleid met betrekking tot de bibliotheek (indien van toepassing) geldend voor de periode van de aanvraag;

 • c.

  een sluitende meerjarenbegroting inclusief toelichting;

 • d.

  de jaarrekening/jaarverslag van het jaar voorafgaand aan dat van het indienen van de aanvraag.

 • 6.

  De subsidieaanvraag wordt buiten behandeling gesteld indien:

 • a.

  de aanvraag niet volledig ingevuld en ondertekend is;

 • b.

  de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;

 • c.

  de begroting niet sluitend is.

Artikel 9 Beoordeling

 • 1.

  Het college toetst de meerjarige subsidieaanvragen aan het doel van deze regeling en beoordeelt de aanvragen in samenhang met, en in relatie tot de op de periode van aanvraag van toepassing zijnde cultuurbeleid en het bestaande en het gewenste culturele aanbod in Amstelveen.

 • 2.

  Het college beoordeelt of de aanvragen bijdragen aan de ambities zoals beschreven in het cultuurbeleid van de gemeente Amstelveen, en aan de hand van zeven criteria:

 • a.

  betekenis of belang voor de stad;

 • b.

  impact op lokaal en regionaal publiek (maatschappelijk effect);

 • c.

  artistieke en/of inhoudelijk culturele kwaliteit;

 • d.

  organisatorische kwaliteit;

 • e.

  samenwerking;

 • f.

  innovatieve kwaliteit;

 • g.

  duurzaamheid.

Artikel 10 Beoordelingsprocedure

 • 1.

  Het college beoordeelt de aanvragen inhoudelijk en financieel aan de hand van de criteria van deze regeling.

 • 2.

  Bij de beoordeling op artikel 8, lid 2 onder c (artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit) en de criteria uit de op de betreffende periode van toepassing zijn de cultuurbeleid, staat het college vrij een of meer externe experts met aanvullende inhoudelijke expertise te betrekken.

Artikel 11 Verplichtingen en verantwoording

 • 1.

  Monitoring en tussentijdse evaluatie

Aanvrager is verplicht jaarlijks medewerking te verlenen aan monitoring, voortgangsgesprekken en een (tussentijdse) inhoudelijke en financiële evaluatie van de organisatie en van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. Indien de financiële evaluatie van een aanvrager daar voldoende aanleiding toe geeft, kan het college de aanvragende instelling daarop aanspreken en/of, indien de omstandigheden daarom vragen, ingrijpen middels een bijstelling/heroverweging van het subsidiebedrag.

 • 2.

  Vaststelling

De vaststelling van het totale subsidiebedrag zal aan het eind van de vierjarige subsidieperiode plaatsvinden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een financiële en inhoudelijke evaluatie over de gehele periode waarvoor subsidie is verstrekt.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Conform art. 18 ASV kunnen burgemeester en wethouders (onderdelen van) deze regeling, met uitzondering van de artikelen 2 en 3 van de ASV, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de aanvrager of ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels meerjarige subsidie cultuur.

Artikel 14 Ingang van de regels

Deze nadere regels zien op vierjarige termijnen vanaf 1 januari 2024 en treden in werking de dag nadat deze bekend zijn gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens