Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Beleidsregel voor het verwijderen van weesfietsen en buiten de stalling gestalde fietsen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het verwijderen van weesfietsen en buiten de stalling gestalde fietsen 2016
CiteertitelAanpak weesfietsen Halderberge 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2016nieuwe regeling

12-01-2016

Gemeenteblad Halderberge 2016, 10335

330696

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het verwijderen van weesfietsen en buiten de stalling gestalde fietsen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

 

gelet op de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Halderberge 2013 (APV)

 

besluit

 

tot het vaststellen van de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel voor het verwijderen van weesfietsen en buiten de stalling gestalde fietsen 2016

1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

Fietsdepot Halderberge: het fietsdepot waar de verwijderde fietsen worden geregistreerd en bewaard.

 

APV: Algemene Plaatselijke Verordening Halderberge 2013 (APV).

 

Buiten de stalling gestalde fietsen: Fietsen of bromfietsen die onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te staan, zowel gevaarlijk als ongevaarlijk.

 

Medewerker: De daartoe bevoegde integraal toezichthouder werkzaam bij de buitendienst van het team Realisatie, gemeente Halderberge.

 

Weesfietsen: Fietsen of bromfietsen die in een aangewezen openbare (brom)fietsstallings-gebied langer dan een bepaalde maximum stallingsduur gestald zijn.

2. Algemeen

 • 1.

  Met enige regelmaat worden wees- en buiten de stalling gestalde fietsen verwijderd uit een door het college daarvoor aangewezen gebied. Regelmatig betekent eenmaal per kwartaal na start handhaving, waarna de frequentie wordt aangepast op de mate van overlast.

 • 2.

  De wees en buiten de stalling gestalde fietsen worden gelabeld en na verstrijken van 28 dagen verwijderd uit het aangewezen gebied.

 • 3.

  De verwijdering wordt op de voor de eigenaar minst bezwarende manier uitgevoerd. Dit betekent dat zo weinig mogelijk schade aan een fiets wordt veroorzaakt. Als de fiets bijvoorbeeld voorzien is van een kettingslot dat voor verwijdering moet worden doorgeknipt, wordt het kettingslot doorgeknipt ter hoogte van de laatste schakel zodat de ketting hergebruikt kan worden. Het betekent ook dat goederen die bij de fiets zijn aangetroffen bewaard blijven en, als de rechtmatige eigenaar de fiets terugkrijgt, worden teruggegeven.

3. Verwijdering buiten de stalling gestalde fietsen in aangewezen gebied (art. 5:12 lid 1 APV)

 • 1.

  Fietsen die niet in het fietsenrek tussen andere fietsen staan, worden aangemerkt als buiten de stalling gestalde.

 • 2.

  Verwijdering op grond van 5:31 lid 1 Awb (spoedeisende bestuursdwang). Van spoedeisende bestuursdwang wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de fiets op een wijze is geplaatst die tot gevaarlijke situaties kan leiden en/of de doorgang ernstig hindert. Voorbeelden hiervan zijn (niet limitatief) fietsen die op een blindengeleidestrook, een fietspad of op de voetpaden tussen de rijen fietsenrekken zijn geplaatst of liggen. Alvorens tot verwijdering over te gaan:

  • a.

   constateert een medewerker een overtreding;

  • b.

   labelt de medewerker per te verwijderen fiets onder vermelding datum/reden;

  • c.

   wordt van elke te verwijderen fiets twee foto’s gemaakt (een van dichtbij en een overzichtsfoto). Uit de foto’s blijkt om welke fiets het gaat. Zo nodig worden extra foto’s gemaakt waaruit blijkt waarom de fiets met spoedeisende bestuursdwang is verwijderd.

  • d.

   hierna wordt de fiets onmiddellijk verwijderd.

 • 3.

  Verwijdering op grond van 5:24 Awb (bestuursdwang). Van bestuursdwang wordt gebruik gemaakt bij fout gestalde fietsen in een daarvoor aangewezen gebied waarbij géén sprake is van gevaarlijk gestalde fietsen. Alvorens tot verwijdering over te gaan:

  • a.

   constateert de medewerker een overtreding;

  • b.

   labelt de medewerker per te verwijderen fiets onder vermelding datum/reden/ begunstigingstermijn;

  • c.

   verloopt in ieder geval de begunstigingstermijn alvorens de gelabelde fiets wordt verwijderd;

  • d.

   wordt van elke te verwijderen fiets twee foto’s gemaakt (een van dichtbij en een overzichtsfoto). Uit de foto’s blijkt om welke fiets het gaat.

 • 4.

  De medewerker noteert op het label per fiets in ieder geval:

  • a.

   datum en tijdstip waarop het label aan de te verwijderen fiets is bevestigd;

  • b.

   het tijdstip van verwijderen van de fiets;

  • c.

   de locatie waar de fiets is aangetroffen;

  • d.

   bijzonderheden zoals bv of er een slot geflext moet worden.

4. Verwijdering weesfietsen uit aangewezen gebied (art. 5:12 lid 2 APV)

 • 1.

  Verwijdering op grond van 5:24 Awb (bestuursdwang). Alvorens tot verwijdering over te gaan:

  • a.

   labelt de medewerker elke te verwijderen fiets met de waarschuwing waarop wordt meegedeeld dat de fiets binnen 28 dagen moet worden verwijderd onder vermelding datum/reden;

  • b.

   constateert de medewerker een overtreding; (of sprake is van een overtreding wordt geconstateerd aan de hand van een aan de fiets bevestigd label waarop de datum van bevestiging van dit label is aangegeven en sindsdien minimaal 28 dagen is verstreken.)

 • 2.

  De medewerker noteert op het label per fiets in ieder geval:

  • a.

   datum en tijdstip van verwijderen van de fiets;

  • b.

   de locatie waar de fiets is aangetroffen;

  • c.

   bijzondere omstandigheden zoals bv of er een slot geflext moet worden.

5. Fietsdepot Halderberge

De gemeentewerf van de gemeente Halderberge (bedrijfsgebouw) gevestigd aan de Vaartweg 32B, te Oudenbosch wordt als Fietsdepot Halderberge aangewezen voor verwijderde fietsen. Verwijderde fietsen worden na verwijdering afgevoerd naar het Fietsdepot Halderberge. De fietsen worden na registratie in een container op het Fietsdepot Halderberge opgeslagen.

6. Afhalen van verwijderde fietsen

 • 1.

  Bewaartermijn fietsen

  • a.

   Verwijderde fietsen worden bij het Fietsdepot Halderberge geregistreerd, gecheckt op diefstal en minimaal 13 weken opgeslagen. Na afloop van deze termijn worden de verwijderde en niet opgehaalde fietsen die als niet-gestolen zijn aangemerkt overgedragen aan Werk Voorop.

  • b.

   Bestemming verwijderde fietsen na afloop opslagtermijn wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 2.

  De eigenaar kan zijn fiets alleen op afspraak afhalen. Meer informatie over het zoeken van de fiets en de contactgegevens van het Fietsdepot Halderberge om de fiets op te halen zijn te vinden op www.halderberge.nl. Als blijkt dat het meegebrachte fietssleuteltje op het slot past dan wordt er van uitgegaan dat die burger de rechtmatige eigenaar is. Als de burger niet het passende fietssleuteltje bij zich heeft, maar wel anderszins kan aantonen, bijvoorbeeld met behulp van een factuur, dat hij of zij de rechtmatige eigenaar is, dan kan de fiets toch worden teruggegeven. De burger dient zich dan te legitimeren.

 • 3.

  De medewerker registreert wanneer de fiets is meegegeven. De eigenaar van de fiets ontvangt bij teruggave ook het label, waarvan door de medewerker een foto wordt gemaakt voor het archief.

 • 4.

  De medewerker noteert wie de verwijderde fiets heeft opgehaald en noteert de NAW gegevens.

 • 5.

  Als bij de verwijdering goederen zijn aangetroffen en/of een slot is doorgeknipt dan krijgt de eigenaar behalve de fiets ook eventueel aangetroffen goederen en het (doorgeknipte) slot terug.

7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

8. Citeertitel

De officiële titel van de beleidsregel is “Beleidsregel voor het verwijderen van weesfietsen en buiten de stalling gestalde fietsen 2016”. De beleidsregel kan worden aangehaald als “Aanpak weesfietsen Halderberge 2016”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2016

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris

Mevrouw mr. C.G. Jacobs

de burgemeester,

De heer G.A.A.J. Janssen