Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aankondigingsborden gemeente Halderberge
CiteertitelBeleidsregel aankondigingsborden gemeente Halderberge
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Notitie reclamebeleid gemeente Halderberge.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2018nieuwe regeling

08-05-2018

Gemeenteblad Halderberge 2018, 104439

378874

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Halderberge

Het college van burgemeester en wethouders van Halderberge,

 

overwegende dat,

 

het op grond van artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening (APV) verboden is zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie ervan;

 

dat het op grond van dit artikel verboden is zonder vergunning aankondigingsborden te plaatsen op een openbare plaats;

 

dat het met het oog op het uiterlijk aanzien van de gemeente en de verkeersveiligheid van belang is dat het aantal aankondigingsborden aan een maximum wordt gebonden;

 

dat het voor het uiterlijk aanzien van de gemeente wenselijk is dat de tijdelijke aankondigingen worden geplaatst in een netwerk van vaste frames die aan lichtmasten worden bevestigd en dat deze goed worden onderhouden en beheerd;

 

dat het voor een doelmatig beheer en onderhoud van belang is dat het beheer en de exploitatie van deze frames in handen is van één exploitant, de opdrachtnemer;

 

dat deze opdrachtnemer via aanbesteding wordt geselecteerd;

 

dat het met het oog op het uiterlijk aanzien van de gemeente en het doelmatig beheer en onderhoud niet wenselijk is dat aan (lantaarn)palen losse aankondigingsborden worden geplaatst buiten het netwerk van vaste A0-reclamedisplays;

 

dat voor het aanbrengen van meningsuitingen en aankondigingen zogenaamde vrije plakplaatsen worden aangewezen;

 

dat voor het doen van aankondigingen in de openbare ruimte hiermee voldoende mogelijkheden beschikbaar zijn via de exploitant van de reclamedisplays of op de daarvoor aangewezen vrije plakplaatsen;

 

gelet op,

 

artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening (APV);

 

BESLUIT:

 

vast te stellen navolgende:

 

Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Halderberge

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  aankondigingsborden: een 2-zijdige A0-reclamedisplay waarin statische affiches worden aangebracht met een afmeting van 88 centimeter (b) x 120 centimeter (h) voor reclame-uitingen of ter aankondiging van een evenement of activiteit.

 • 2.

  evenement: een, al dan niet commercieel, georganiseerde publieke gebeurtenis.

 • 3.

  opdrachtnemer: Hoffman Outdoor Media BV, gevestigd aan de Johan van Zwedenlaan 2 te Groningen.

 • 4.

  opdrachtgever: gemeente Halderberge.

 • 5.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Halderberge.

 • 6.

  adverteerder: bedrijven, (sport)verenigingen, stichtingen, wijk-, en jongerenorganisaties, overheidsinstellingen e.d. die een affiche willen laten aankondigen.

 • 7.

  affiches: aankondiging van de adverteerder uitsluitend voor reclame-uitingen die in overeenstemming zijn met de ten tijde geldende Nederlandse Reclame Code, met de regelgeving bij of krachtens de Algemene plaatselijke verordening of ter aankondiging van een evenement of wel activiteit van een adverteerder.

 • 8.

  gemeentelijke reclame-uitingen: reclamecampagnes met als doel het informeren van de inwoners van Halderberge en waarvan de afzender de gemeente Halderberge is.

 • 9.

  Vrije plakplaats: aanplakbord of aanplakzuil voor het aanbrengen van meningsuitingen en aankondigingen. Handelsreclame is hierop niet toegestaan.

Artikel 2. Vast netwerk van A0 displays

 • 1.

  Met uitsluiting van derden zal met één ondernemer een overeenkomst worden gesloten inzake de exploitatie van een netwerk van A0 aankondigingsborden.

 • 2.

  Er wordt slechts één vergunning verleend voor het plaatsen van A0 aankondigingsborden in de openbare ruimte. Degene aan wie na aanbesteding de opdracht is gegund tot het plaatsen en exploiteren van A0 aankondigingsborden doet daarvoor een aanvraag.

 • 3.

  Alle overige aanvragen voor A0-reclameborden of andere tijdelijke reclame in de openbare ruimte middels (A0-) borden rondom lantaarnpalen e.d. zullen worden geweigerd. Buiten het in het eerste lid genoemde netwerk zullen geen (A0-) borden rondom (lantaarn)palen e.d. meer worden toegestaan.

Artikel 3. Toepassingsbereik aankondigingsborden netwerk van vaste A0 displays

 • 1.

  Deze beleidsregel ziet op de affiches, die door de opdrachtnemer worden geplaatst, met betrekking tot zowel commerciële als niet-commerciële evenementen en activiteiten en gemeentelijke reclame-uitingen.

 • 2.

  Om te garanderen dat lokale, niet-commerciële evenementencampagnes die plaatsvinden in de gemeente Halderberge voorrang krijgen, dient de opdrachtnemer de navolgende voorrangsregel te hanteren:

  GROEP A: lokale niet-commerciële campagnes:

  Campagnes primair bestemd voor niet-commerciële doeleinden.

  Definitie lokale niet commerciële campagnes: campagnes ten behoeve van uitingen en/of evenementen (zoals sportevenementen en lokale charitatieve evenementen) georganiseerd door of namens gemeente Halderberge of door lokale (sport)verenigingen, stichtingen, wijk- buurt- en jongeren- of ouderenorganisaties. Bij twijfel of een campagne onder deze groep valt, dient opdrachtnemer dit aan de opdrachtgever voor te leggen die vervolgens hierover zal beslissen.

  GROEP B: alle overige campagnes

  Alle overige reclame campagnes (inclusief handelsreclame).

 • 3.

  Voorrangsregel:

  Adverteerders uit GROEP A krijgen voorrang op alle overige campagnes GROEP B, welke laatste bij voldoende beschikbaarheid van A0-reclamedisplays pas vanaf 8 weken voor de ingangsdatum van een campagne door de opdrachtnemer geaccepteerd mogen worden.

 • 4.

  Tariefstelling

  • a.

   Voor alle reclamecampagnes die vallen onder groep A geldt dat maximaal € 2,00 (excl. BTW) per locatie (tweezijdig A0- reclamedisplay) per dag aan de adverteerder (tussenpersonen vallen hier niet onder) in rekening mag worden gebracht (= totaalbedrag per A0- reclamedisplay). Het betreft de mediakosten, de kosten voor het aanleveren van het drukwerk vallen hier niet onder.

  • b.

   Het staat de opdrachtnemer in principe vrij de vergoeding voor campagnes uit de groep B vast te stellen. Jaarlijks mogen de tarieven op basis van het prijsindexcijfer aangepast worden.

  • c.

   de opdrachtgever (de gemeente) heeft het recht om 2 (twee) maal per jaar voor de duur van één campagnetermijn een gratis serie in minimaal 10 A0- reclamedisplays (tweezijdig) voor gemeentelijke reclame-uitingen te laten aanbrengen, mits minimaal 8 weken voordien bij opdrachtnemer is gereserveerd.

 • 5.

  Bij twijfel of een campagne behoord tot de in het tweede lid genoemde groep A of groep B zal de opdrachtnemer dit ter beoordeling voorleggen aan het college. De criteria zoals genoemd in de brief van het college d.d. 21 december 2015 tussen commerciële en niet-commerciële organisaties zullen daarbij als leidraad worden genomen. Lokale organisaties worden hierin als niet-commercieel aangemerkt indien het evenement niet bedrijfsmatig van aard is, er geen winstoogmerk is en het evenement aan het maatschappelijk belang of de leefbaarheid bijdraagt.

 • 6.

  Bij het plaatsen van een aankondigingsbord brengt de opdrachtnemer uitsluitend reclame-uitingen aan die in overeenstemming zijn met de ten tijde van het aanbrengen geldende Nederlandse Reclame Code (vastgesteld door Stichting Reclame Code) en de Algemene plaatselijke verordening. Tevens geldt er een verbod op alcoholreclame.

 • 7.

  De opdrachtnemer onthoudt zich van het aanbrengen van reclame-uitingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, een en ander ter beoordeling van het college.

 • 8.

  Het is de opdrachtnemer en alle aan de opdrachtnemer gelieerde bedrijven niet toegestaan om de in de gemeente Halderberge geplaatste aankondigingsborden te combineren met andere door de opdrachtnemer gevoerde vormen van buitenstraatmeubilair.

Artikel 4. Afmetingen aankondigingsborden

Het aankondigingsbord heeft de volgende maximale afmetingen: 88 centimeter breed x 1,2 meter hoog.

Artikel 5. Veiligheid

De verkeersveiligheid mag op geen enkele wijze in gevaar komen. Daarom moeten aankondigingsborden zodanig bevestigd zijn dat zij niet verder uitsteken dan strikt noodzakelijk en geen ander potentieel gevaar of hinder opleveren voor de passanten.

Artikel 6. Locatie aankondigingsborden

De aankondigingsborden mogen op maximaal 50 plaatsen binnen de gemeente Halderberge aan lichtmasten bevestigd worden door de opdrachtnemer. De lichtmasten worden, met in acht name de daarvoor gestelde kaders, in onderling overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bepaald. Voor de aankondigingsborden dienen de noodzakelijke vergunningen door de opdrachtnemer te zijn aangevraagd en te zijn verleend.

Artikel 7. Verkiezingen/referenda

 • 1.

  Affichering van politieke partijen in de openbare ruimte kan worden aangebracht op de van gemeentewege ongeveer 6 weken voor verkiezingen van gemeentewege speciaal daartoe geplaatste borden, of op de aangewezen vrije plakplaatsen. Daarnaast bestaat de gelegenheid tot reclamevoering via abri’s of via het netwerk van vaste A0 reclamedisplays.

 • 2.

  Politieke partijen mogen in een tijdvak van drie weken voor een verkiezing maximaal 1/3 van het totaal aantal displays in het A0 netwerk voor maximaal twee weken gebruiken.

Artikel 8. Tijdsduur aankondigingsborden en publicatie affiches

 • 1.

  De aankondigingsborden zullen voor een periode van 10 jaar, ingaande 1 juli 2018 en eindigt op 1 juli 2028, geplaatst worden.

 • 2.

  De opdrachtnemer is verplicht om uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst alle aankondigingsborden op haar kosten te verwijderen.

 • 3.

  Publicatie van de affiches vindt uitsluitend plaatst door de opdrachtnemer.

 • 4.

  De adverteerder zal met de opdrachtnemer afspraken maken over de publicatie van de affiches.

 • 5.

  Binnen 3 dagen na afloop van een te houden evenement dan wel activiteit moeten de affiches zijn verwijderd door de opdrachtnemer.

Artikel 9. Overgangsmaatregel

 • 1.

  Van de voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel afgegeven vergunningen kan gebruik worden gemaakt onder de in de vergunning vermelde periode en conform de daarin opgenomen voorschriften.

 • 2.

  Een vergunningaanvraag, die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel is ingediend, maar waarop nog geen besluit is genomen op het moment dat de beleidsregel in werking treedt, wordt beoordeeld op grond van deze beleidsregel.

Artikel 10. Handhaving

De handhaving van deze beleidsregel geschiedt op basis van het “Integraal Handhavingsbeleid Leefomgeving Gemeente Halderberge 2012-2016” of nadien in het kader van handhaving leefomgeving vastgesteld beleid.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2018.

 • 2.

  De Notitie reclamebeleid gemeente Halderberge, in werking getreden 1 maart 2000, later op dit punt gewijzigd bij collegebesluit van 10 april 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 12. Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Halderberge.

Oudenbosch, 8 mei 2018

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris,

mevrouw mr. C.G. Jacobs

de burgemeester,

mevrouw drs. J. Vonk - Vedder