Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Subsidieregeling Herstel beroepspraktijk cultuurmakers Haarlem 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Herstel beroepspraktijk cultuurmakers Haarlem 2022
CiteertitelSubsidieregeling Herstel beroepspraktijk cultuurmakers Haarlem 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt van rechtswege op 31 maart 2024, 23.59.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2022nieuwe regeling

11-10-2022

gmb-2022-465722

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Herstel beroepspraktijk cultuurmakers Haarlem 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

 

overwegende dat het gewenst is subsidie te verstrekken voor de ondersteuning van professionele cultuurmakers en de negatieve gevolgen die de coronacrisis heeft gehad voor de beroepspraktijk in de gemeente Haarlem;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de subsidieregeling Herstel beroepspraktijk cultuurmakers Haarlem 2022

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem;

 • c.

  Professionele cultuurmaker: iemand wiens primaire bezigheid het is om kunst in uiteenlopende kunstdisciplines (zoals beeldende kunst, muziek, dans, theater, film, literatuur) of crossovers daarvan te produceren, woonachtig in Haarlem, waaronder ook begrepen acteurs, auteurs, beeldend kunstenaars, choreografen, componisten, dansers, dichters, film/documentaire- en theatermakers, fotografen, musici, spoken word-artists e.d. ;

 • d.

  Beroepspraktijk: artistieke werkpraktijk;

 • e.

  CSF: Cultuurstimuleringsfonds, waarin subsidies kunnen worden toegekend op grond van de Uitvoeringsregeling voor subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem dan wel de Subsidieregeling voor projectsubsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem.

Artikel 2. Afstemming Algemene subsidieverordening

Voor zover in deze subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de vigerende Algemene subsidieverordening van toepassing.

Artikel 3. Doelstelling

Deze subsidieregeling betreft enkele bijzondere bepalingen die van toepassing zijn bij de subsidieverstrekking aan individuele professionele cultuurmakers met als doel het bieden van ondersteuning aan de beroepspraktijk van individuele professionele cultuurmakers ter verlichting van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor deze doelgroep.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

Het college kent eenmalige subsidies toe voor kosten die de ontwikkeling van de beroepspraktijk ondersteunen.

Artikel 5. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 150.000.

Artikel 6. Subsidieontvanger

Subsidie kan worden verstrekt aan professionele cultuurmakers zoals bedoeld in artikel 1, lid b.

Artikel 7. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend vanaf 19 oktober 2022, 09:00 uur tot uiterlijk 4 december 2022, 23:59 uur.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend met het door het college vastgestelde digitale aanvraagformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld.

 • 3.

  Bij de aanvraag wordt meegestuurd:

  • a.

   Een toelichting hoe de aanvraag bijdraagt aan de artistieke beroepspraktijk van de cultuurmaker (maximaal 500 woorden);

  • b.

   Een realistische begroting voorzien van een toelichting.

  • c.

   Een planning waaruit blijkt dat, bij toekenning van de subsidie, de subsidie binnen 12 maanden na toekenning zal worden besteed.

  • d.

   Een CV van de aanvrager waaruit blijkt dat de aanvrager professioneel cultuurmaker is wiens primaire bezigheid het is om kunst in uiteenlopende kunstdisciplines of crossovers daarvan te produceren.

 • 4.

  Het college neemt uiterlijk 22 januari 2023 een besluit op de aanvraag.

Artikel 8. Beoordelingscriteria / Verdeelregels

 • 1.

  Alleen volledig aangeleverde aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 2.

  Een cultuurmaker kan op grond van deze subsidieregeling eenmalig subsidie worden toegekend.

 • 3.

  Aan Cultuurmakers wier aanvraag voor de Subsidieregeling Herstel beroepspraktijk cultuurmakers 2021 is gehonoreerd of die in 2022 gebruik hebben gemaakt van de subsidie beroepspraktijk via de reguliere CSF rondes worden op grond van deze subsidieregeling geen subsidies toegekend.

 • 4.

  Indien het aantal te honoreren aanvragen het maximaal beschikbare budget overstijgt wordt overgegaan tot een loting. Deze loting wordt verricht door een notaris.

Artikel 9. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie wanneer:

 

 • 1.

  De aanvraag in strijd is met wettelijke en gemeentelijke regelgeving en beleid;

 • 2.

  De aanvraag niet voldoet aan de criteria in deze subsidieregeling;

 • 3.

  De aanvraag niet of in onvoldoende mate bijdraagt aan de doelstelling in artikel 3 en specifiek geen of een te geringe bijdrage levert aan de ondersteuning van de beroepspraktijk van de aanvrager;

 • 4.

  De aanvrager naar het oordeel van het college niet aangemerkt kan worden als professionele cultuurmaker;

 • 5.

  Indien de aanvrager in 2021 of 2022 reeds subsidie van het college heeft ontvangen voor de ondersteuning van diens beroepspraktijk;

 • 6.

  De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd al zijn gemaakt voordat de aanvraag is ontvangen;

 • 7.

  De aanvraag wordt ontvangen na 4 december 2022, 23:59 uur;

 • 8.

  De aanvraag betrekking heeft op maatregelen of kosten:

  • a.

   met uitsluitend een winstoogmerk;

  • b.

   van religieuze aard;

  • c.

   die structurele aanpassingen aan de openbare ruimte voorstellen;

  • d.

   het college van oordeel is dat er reeds op een andere wijze voldoende aan wordt bijgedragen door het college.

Artikel 10. Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 2.000 per aanvraag.

Artikel 11. Verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Haarlem is de ontvanger van een subsidie verplicht om binnen twaalf maanden na toekenning van de subsidie een vormvrije verantwoording in te dienen.

Artikel 12. Publicatie

Deze subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt de dag na bekendmaking in werking en eindigt van rechtswege op 31 maart 2024, 23.59.

Artikel 14. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: subsidieregeling Herstel beroepspraktijk cultuurmakers Haarlem 2022

 

Toelichting

Algemeen

 

Door de corona crisis zijn professionele cultuurmakers extra getroffen, veelal viel de individuele cultuurmaker bij ondersteuningsmaatregelen buiten de boot. Met dit extra budget van € 150.000 wil de gemeente ondersteuning bieden aan de beroepspraktijk van de individuele maker.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1, lid b Definitie professionele cultuurmakers

 

De regeling is expliciet bedoeld voor bijdrages aan de beroepspraktijk van individuele cultuurmakers. Aan stichtingen of andere organisaties wordt geen subsidie toegekend. Uiteraard kunnen cultuurmakers die zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband wel op persoonlijke titel een aanvraag indienen.

De regeling wordt opengesteld voor cultuurmakers die woonachtig zijn in Haarlem. Haarlemse kunstenaars werken voor diverse opdrachtgevers in en buiten Nederland. De beroepspraktijk van de kunstenaars maakt wel deel uit van het culturele stadsklimaat en draagt bij aan het culturele netwerk van makers binnen als buiten de stad.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 

Deze Subsidieregeling staat open voor alle activiteiten die de kunstberoepspraktijk ondersteuning kunnen bieden en staat open voor alle kunstdisciplines. Voorbeelden van activiteiten en kosten waarvoor subsidie kan worden ingezet zijn bijdragen aan materiaalkosten of huur, inrichting en representatiekosten, reis-of verblijfkosten, het maken van werk (productiekosten), onderzoek, experiment, studie, de aanschaf van materiaal en apparatuur, ontwikkelen van promotiemateriaal (website, publicatie) of het werken aan een opdracht of deelname aan tentoonstellingen/producties, beurzen en manifestaties in binnen- en buitenland.

 

Artikel 8 Beoordelingscriteria / Verdeelregels

 

Bij de uitvoering van de subsidieregeling voor de ondersteuning van cultuurmakers in 2021 was sprake van een groot aantal aanvragen met een beperkt budget. Hierbij kon slechts een klein deel van de cultuurmakers ondersteuning worden geboden en is het merendeel van de aanvragen afgewezen omdat er niet voldoende budget was. In deze nieuwe regeling voor 2022 is sprake van een hoger budget maar nog steeds een mogelijkheid dat de regeling overvraagd wordt. Daarbij is de keuze gemaakt om de cultuurmakers die in de afgelopen periode reeds (financiële) ondersteuning voor hun beroepspraktijk via de eerste regeling Herstel beroepspraktijk cultuurmakers (2021) of via het CSF (2022) hebben ontvangen nu uit te sluiten zodat cultuurmakers die nog geen ondersteuning hebben ontvangen een grotere kans op ondersteuning te geven.