Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Vervolg Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater private terreinen gemeente Vaals, 2022-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVervolg Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater private terreinen gemeente Vaals, 2022-2023
CiteertitelVervolg stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater private terreinen gemeente Vaals, 2022-2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2024artikel 10, 13

30-04-2024

gmb-2024-212190

24.0008273
25-10-202217-05-2024nieuwe regeling

18-01-2022

gmb-2022-460544

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervolg Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater private terreinen gemeente Vaals, 2022-2023

Het College van de gemeente Vaals

 

Overwegende dat het van belang is te stimuleren dat het rioolstelsel minder hemelwater hoeft te verwerken.

 

BESLUIT VAST TE STELLEN DE VOLGENDE NADERE REGELS:

 

Vervolg Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen gemeente Vaals, 2022-2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  afkoppelen: Afkoppelen is het loskoppelen van verhard oppervlak en /of leidingsysteem zodat hemelwater dat op dit verhard oppervlak valt niet langer op het riool wordt geloosd;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van Vaals;

 • c.

  eigenaar: eigenaar van het af te koppelen kadastraal perceel;

 • d.

  Hemelwaterwatervoorziening: gemeentelijke voorziening zoals b.v. wadi, infiltratieriool of hemelwaterriool bedoeld voor transport en/of infiltratie van hemelwater;

 • e.

  Horizontaal gemeten: gemeten in bovenaanzicht

 • f.

  Private partijen: rechtspersonen en natuurlijke personen, niet zijnde overheden;

 • g.

  Private terreinen: terreinen in eigendom van private partijen, waarbij het nadrukkelijk gaat om de eigendom van het kadastrale perceel, ongeacht de eventuele opstallen die hier op staan;

 • h.

  Riolering: zowel gemengd riool, vuilwaterriool van (verbeterd) gescheiden stelsel en drukriolering waar legaal een afvoer van hemelwater op is aangesloten.

 • i.

  Riool: zie riolering

 • j.

  Subsidiebeschikking: Brief aan de aanvrager waarin het besluit op de aanvraag is opgenomen.

 • k.

  Subsidieplafond: het totaalbedrag dat beschikbaar is gesteld voor het afkoppelen van private terreinen binnen deze regeling.

 • l.

  Verhard oppervlak: bestaand verharde oppervlakten, zoals daken, betegelde opritten en voortuinen, verharde erven en wegen waarvan het regenwater tot afstroming komt op de riolering. Half-verhardingen, zoals grindtuinen, vallen hier niet onder.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Voor subsidie komen in aanmerking:

 • 1.

  Eigenaren van private terreinen met bestaand verhard oppervlak, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Vaals;

Artikel 3 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze gemeentelijke Subsidieregeling.

 • 2.

  Het college kan aan de eigenaar van een perceel met verhard oppervlak, ter tegemoetkoming in de kosten voor het afkoppelen, subsidie verlenen,

 • 3.

  Het college kan besluiten de regeling tussentijds te verlengen of te beëindigen.

 • 4.

  Het college is bevoegd om het bedrag per m² af te koppelen terrein als bedoeld in artikel 6 tussentijds aan te passen.

Artikel 4 Voorwaarden en verplichtingen bij de subsidieverlening

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   het hemelwater op het perceel is legaal aangesloten op het riool;

  • b.

   het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier verwerkt worden en mag geen negatief effect hebben op de omgeving;

  • c.

   afkoppeling geschiedt, indien relevant, zoveel mogelijk op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de ‘voorkeurstabel afkoppelen’ of diens geactualiseerde versie.

  • d.

   het hemelwater kan worden afgevoerd naar de openbare ruimte indien daar hemelwatervoorzieningen (niet zijnde riool) aanwezig zijn waarvan de capaciteit voldoende is;

  • e.

   de afkoppeling komt niet voor een subsidie in aanmerking vanaf bouwjaar 2003.

  • f.

   het oppervlak van het horizontaal gemeten af te koppelen verhard oppervlak bedraagt ten minste 20 m² per aanvraag als bedoeld in artikel 6;

  • g.

   een aanvrager kan in totaal per kadastraal perceel en adres voor maximaal 500 m² horizontaal gemeten verhard oppervlak afkoppelsubsidie aanvragen;

  • h.

   Een vierkante meter verhard oppervlak op privaat terrein komt slechts eenmalig voor subsidie in aanmerking;

  • i.

   de subsidie geldt alleen voor dakvlakken, terrassen of andere verharding waarvan hemelwater schoon kan worden afgevoerd naar infiltratievoorzieningen op privaat terrein of naar een gemeentelijke hemelwatervoorziening;

  • j.

   eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden;

  • k.

   de afkoppeling gaat op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze;

  • l.

   De afkoppeling moet binnen zes (6) maanden na afgifte van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd en dient na realisatie ervan in stand te worden gehouden en naar behoren te blijven functioneren.

 • 2.

  De afkoppelactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet starten voordat de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente.

 • 3.

  Afkoppelactiviteiten waarvoor eerder subsidie is verleend of verkregen vanuit deze subsidieregeling komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  Het voldoen aan de onder lid 1 genoemde voorwaarden en verplichtingen ligt ter beoordeling bij de gemeente.

 • 5.

  Bij afkoppelactiviteiten middels gemeentelijke vergroeningsacties mag worden afgeweken van de onder lid 1 genoemde voorwaarden en verplichtingen. Onder voorwaarden dat deze afwijkingen passen binnen de nadere regel ‘Vervolg stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen’, d.d. 07 december 2021 van Waterschap Limburg

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond is opgebouwd uit gemeentelijke middelen en een verwachte gezamenlijke bijdrage vanuit Waterschap Limburg en Provincie Limburg.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt tot het door de gemeente vastgestelde subsidieplafond is bereikt of zoveel eerder als de gezamenlijke bijdrage vanuit Waterschap Limburg en Provincie Limburg stopt.

Artikel 6 Hoogte te verstrekken subsidie

 • 1.

  Subsidie bedraagt een vast bedrag van € 20 per m² (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak bij het vasthouden van het afgekoppelde hemelwater op het private terrein middels een bergingsvoorziening met een bergingseis van minimaal 35 mm per m2 afgekoppeld oppervlak.

 • 2.

  Subsidie bedraagt een vast bedrag van € 10 per m² (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak bij het afvoeren van het afgekoppelde hemelwater middels een voorziening naar een openbare hemelwatervoorziening (niet zijnde riool) of een andere vorm van afkoppelen passende binnen de voorwaarden zoals benoemd in artikel 4 lid 1.

Artikel 7 Wijze van subsidieverstrekking

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op datum van binnenkomst na inwerkingtreding van de regeling.

 • 2.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast dat gebruikt moet worden voor het indienen van subsidieaanvragen. Hierop staan tevens de benodigde in te dienen stukken aangegeven.

 • 3.

  Het college kan verzoeken om aanvullende informatie indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor beoordeling van de aanvraag;

 • 4.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag;

 • 5.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen;

 • 6.

  Aan de subsidiebeschikking kunnen nadere voorschriften worden verbonden;

Artikel 8 Weigering van subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen worden geweigerd indien:

 • 1.

  De aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze subsidieverordening;

 • 2.

  De aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;

 • 3.

  De subsidieverlening anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te weten;

 • 4.

  De aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 9 Betaling c.q. terugvordering

 • 1.

  De gemeente Vaals maakt binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag over op de rekening van de aanvrager;

 • 2.

  Indien binnen 6 maanden na het toekennen van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet conform de ingediende aanvraag is afgekoppeld, kan de beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie vermeerderd met een boete van 100% worden teruggevorderd;

 • 3.

  Alvorens tot terugvordering te besluiten, stelt het college de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van 4 weken alsnog de overeengekomen verhard oppervlakte te hebben afgekoppeld.

Artikel 10 Looptijd van de regeling

Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 01 april 2022 en 31 december 2026.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijke of onredelijke situatie.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Vervolg stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen gemeente Vaals, 2022-2026’

Aldus besloten in het College van 18-01-2022

Akkoord,