Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband Noord-Nederland

VERORDENING OP DE DESKUNDIGENCOMMISSIE EFRO EN RIJKSCOFINANCIERING

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband Noord-Nederland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE DESKUNDIGENCOMMISSIE EFRO EN RIJKSCOFINANCIERING
CiteertitelVerordening op de deskundigencommissie EFRO 2021-2027
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2022Instelling deskundigencommissie

28-06-2022

bgr-2022-1124

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE DESKUNDIGENCOMMISSIE EFRO EN RIJKSCOFINANCIERING

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SNN

gelet op:

 • .

  Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • .

  het voorstel van het dagelijks bestuur;

besluit:

- tot instelling van een vaste commissie van advies aan het dagelijks bestuur van het SNN, als zijnde managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland, voor het adviseren van potentiële aanvragers over (ontwerp)aanvragen, het adviseren van het dagelijks bestuur over aanvragen die zijn gedaan in het kader van deelplafonds op grond van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de voortgang van gehonoreerde aanvragen, en

- vast te stellen de Verordening op de deskundigencommissie als volgt:

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen en toepassingsbereik

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. OP EFRO: het Operationeel Programma EFRO zijnde het programma als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Verordening (EU) nr. 2021/1060 dat is goedgekeurd door de Europese Commissie en geldt voor het landsdeel Noord-Nederland (NUTS-regio NL1);

b. Deelplafond: het op basis van artikel @@@ van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies vastgestelde plafond en de daarbij behorende regels.

 

Artikel 2 Taken, samenstelling en voorzitterschap commissie

 • 1.

  De commissie is belast met het adviseren over de inhoudelijke kwalitatieve beoordeling van de (ontwerp)aanvragen en indien van toepassing de weging van aanvragen op basis van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies alsmede het adviseren over de voortgang van projecten.

 • 2.

  De commissie bestaat uit meerdere leden waaronder een voorzitter en leden met deskundigheid aansluitend op de thematiek uit het OP EFRO die geen van allen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de deelnemers aan dan wel het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

   

Artikel 3 Lidmaatschap commissie

 • 1.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van de commissie, met inbegrip van hun plaatsvervangers.

 • 2.

  Benoeming vindt plaats voor een periode van maximaal 4 jaar. De leden kunnen twee keer worden herbenoemd.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt na het verstrijken van de termijn waarvoor benoeming heeft plaatsgevonden; en voorts:

  a. op verzoek van het betrokken lid, met inbegrip van de plaatsvervangende leden, schriftelijk ingediend bij het dagelijks bestuur;

  b. op het moment dat het lid of plaatsvervangend lid deel uit gaat maken van of werkzaam wordt onder verantwoordelijkheid van de deelnemers dan wel het bestuur van de gemeenschappelijke regeling; of

  c. bij besluit van het dagelijks bestuur.

 • 4.

  De aftredende leden, met inbegrip van de plaatsvervangende leden, blijven, met uitzondering van het bepaalde in het derde lid, onder b, hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien met uitzondering van het geval het aanblijven in strijd is met het besluit van het dagelijks bestuur om een lid te ontslaan.

   

Artikel 4 De Voorzitter

De voorzitter is belast met de voorbereiding en de leiding van de vergaderingen van de commissie.

 

Artikel 5 Secretariaat

Het SNN verzorgt het secretariaat van de commissie en wijst één of meer ambtelijk secretarissen aan. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie. Hij kan daartoe voorstellen doen aan de commissie.

 

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  Per vergadering wordt de samenstelling door de voorzitter bepaald met dien verstande dat tenminste 2 leden, met inbegrip van de voorzitter, aanwezig zijn.

 • 2.

  De commissie kan voor de vergadering een deskundige uitnodigen of anderszins deskundig advies inwinnen. Op een deskundige is het bepaalde in artikel 7 onverkort van toepassing.

 • 3.

  De vergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter.

 • 4.

  De vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 5.

  De ambtelijk secretaris stelt aan de commissie plaats en tijdstip van de vergaderingen voor.

 • 6.

  Indien de voorzitter verhinderd is wijzen de leden uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 7.

  De commissie stelt een verslag op van de vergadering.

   

Artikel 7 Onpartijdigheid en geheimhouding

 • 1.

  Een lid van de commissie is op geen enkele wijze betrokken bij de advisering over (ontwerp)aanvragen, waarbij dit lid enig persoonlijk belang heeft. Elke vorm van belangenverstrengeling en de schijn hiervan wordt vermeden.

 • 2.

  Een lid van de commissie is, gelet op het bepaalde in artikel 2:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, verplicht de gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens, waarover zij de beschikking krijgt in het kader van haar adviserende taken, geheim te houden.

 • 3.

  Een lid van commissie meldt elke vorm of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de ambtelijk secretaris van de commissie.

   

Artikel 8 Gang van zaken
 • 1.

  De voorzitter bepaalt de orde op de vergadering.

 • 2.

  De voorzitter beslist indien de leden komen tot een verschillende weging op hetzelfde punt.

 • 3.

  De leden die bij de vergadering aanwezig zijn kennen in gezamenlijkheid punten toe aan de voorliggende aanvragen.

   

Artikel 9 Advies

Het advies van de commissie:

a. bevat de gronden waarop het steunt;

b. wordt gericht aan het dagelijks bestuur SNN.

 

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de deskundigencommissie EFRO 2021-2027.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

   

Artikel 11 Intrekken Verordening op de deskundigencommissie EFRO

 • 1.

  De Verordening op de deskundigencommissie EFRO, vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 februari 2015, wordt ingetrokken op de dag dat de Verordening op de deskundigencommissie EFRO 2021-2027 in werking treedt.

 • 2.

  Op adviezen die in het kader van aanvragen in het kader van het OP EFRO van 2014-2020 door de deskundigencommissie zijn opgesteld, blijft de Verordening op de deskundigencommissie EFRO, vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 februari 2015, van toepassing.

   

  Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland van 28 juni 2022.

 •