Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs gemeente Oisterwijk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs gemeente Oisterwijk 2015
CiteertitelBeleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs gemeente Oisterwijk 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 2009.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 117 van de Wet op het primair onderwijs
 2. artikel 136 van de Wet op het primair onderwijs
 3. artikel 115 van de Wet op de expertisecentra
 4. artikel 130 van de Wet op de expertisecentra
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2022nieuwe regeling

28-10-2014

gmb-2022-450004

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs gemeente Oisterwijk 2015

Het College van de gemeente Oisterwijk;

 

gelet op Artikel 117 en 136 Wet op het primair onderwijs juncto artikel 115 en 130 van de Wet op de expertisecentra

 

gezien het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen;

 

besluit vast te stellen de Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs gemeente Oisterwijk 2015;

Artikel 1. Omvang en bekostiging gebruik

 • 1.

  Het bekostigingsbedrag voor een lokaal bewegingsonderwijs door een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week dat is opgenomen op het door het college vastgestelde rooster bewegingsonderwijs.

 • 2.

  Voor een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 14 van het Besluit bekostiging WPO vastgestelde aantal groepen en de splitsingstabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder en, als de school voor basisonderwijs niet beschikt over een speellokaal, ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan zes jaar.

 • 3.

  Voor een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 136, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, respectievelijk artikel 14 van het besluit bekostiging WEC vastgestelde aantal groepen. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 2,25 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder en, als de genoemde scholen niet beschikken over een speellokaal, ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan zes jaar.

 • 4.

  Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs, school voor speciaal basisonderwijs, school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs dat eigenaar is van een lokaal bewegingsonderwijs ontvangt jaarlijks bekostiging. De hoogte van de bekostiging wordt vastgesteld volgens het bepaalde in de bijlage bij deze regeling, op basis van het op grond van het eerste lid vastgestelde rooster bewegingsonderwijs. Wanneer er sprake is van medegebruik van het lokaal bewegingsonderwijs door een of meer andere scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd.

 • 5.

  Het college keert de ingevolge het vierde lid vastgestelde jaarlijkse vergoeding in driemaandelijkse termijnen uit aan het bevoegd gezag als bedoeld in het tweede lid, waarbij de eerste termijn aanvangt aan het begin van het schooljaar.

Artikel 2. Indexering

De in de bijlage gehanteerde normbedragen voor de klokuurvergoeding worden jaarlijks bijgesteld op basis van het jaarlijks door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bekostigingsstelsel basisonderwijs opgenomen prijsindexcijfer.

Artikel 3. Bekostiging vervoer

 • 1.

  De kosten van vervoer van leerlingen van de groepen 3 tot en met 6 van een school voor basisonderwijs naar een lokaal voor bewegingsonderwijs komen voor vergoeding door het college in aanmerking indien wordt voldaan aan alle onderstaande criteria:

  • a.

   voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 6 van een school voor basisonderwijs is binnen een enkelvoudige loopafstand van minder dan 1.500 meter geen lokaal voor bewegingsonderwijs aanwezig en

  • b.

   de omvang van het bewegingsonderwijs voor deze groepen is overeenkomstig het bepaalde in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oisterwijk 2015 en

  • c.

   de inroostering van het bewegingsonderwijs voor deze groepen leerlingen vindt zo efficiënt mogelijk en in de voor deze groepen leerlingen dichtstbijzijnde lokaal voor bewegingsruimte plaats en

  • d.

   het vervoer vangt aan in de week waarin 1 oktober valt en eindigt in de week waarin 30 juni valt.

 • 2.

  Bekostiging van vervoer op grond van deze beleidsregel staat niet open voor een nevenvestiging van een basisschool in een andere gemeente

Artikel 4. Intrekken oude beleidsregel

De beleidsregel Bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 2009, vastgesteld op 23 december 2008, wordt ingetrokken.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  De beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs gemeente Oisterwijk 2015.

 • 2.

  De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 28 oktober 2014

Ineke Depmann

Secretaris

Hans Janssen

Burgemeester