Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Beleidsregels baby-uitzet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels baby-uitzet
CiteertitelBeleidsregels Baby-uitzet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpBeleidsregels Baby-uitzet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-202201-01-2019Beleidsregels Baby-uitzet

01-01-2019

Ommer Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels baby-uitzet

B084 Baby-uitzet

In deze richtlijn kan het college het beleid aangeven inzake bijstandsverlening voor de kosten van een babyuitzet.

Invulling Gemeente Ommen

Hoofdregel

De kosten van een babyuitzet behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Ook een babyuitzet bestaat immers uit een verzameling van duurzame gebruiksgoederen. Een aanvraag voor een babyuitzet wordt net als elke reguliere aanvraag voor duurzame gebruiksgoederen beoordeeld. De kosten voor een babyuitzet dienen in beginsel uit het inkomen op bijstandsniveau voldaan, hetzij door middel van reservering, hetzij door middel van gescheiden betaling achteraf. Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie Voorliggende voorzieningen). Denk in dit geval aan: een lening bij een kredietverlenende instelling of een betalingsregeling bij de leverancier.

 

Leenbijstand

Wanneer men vanwege individuele omstandigheden geen reserveringscapaciteit heeft, kan leenbijstand worden verstrekt. De reserveringscapaciteit wordt buiten beschouwing gelaten wanneer:

• Iemand aantoonbaar grote, noodzakelijke uitgaven heeft gehad;

• En er niet aantoonbaar sprake is van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid.

 

Bijzondere omstandigheden – bijstand om-niet

Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden (bv. zwangerschap als gevolg van een zedendelict, meerlingzwangerschap, hogere kosten vanwege medische complicaties) kan de babyuitzet (mits gemotiveerd) om niet verstrekt worden ter hoogte van het noodzakelijke bedrag.

 

Hoogte bijzondere bijstand

Allereerst wordt gekeken of (een deel van) de babyuitzet tweedehands kan worden gekocht of overgenomen. Wanneer hier geen mogelijkheid voor bestaat, kan de hoogte van de bijstand maximaal de richtprijs voor een basis babyuitzet uit de NIBUD Prijzengids bedragen.

 

Afhandeling aanvraag

• na de zesde maand van de zwangerschap;

• afleggen huisbezoek

• zonodig verklaring van de vroedvrouw te overleggen m.b.t. de vermoedelijke datum van bevalling.

 

Vorm en betaling bijzondere bijstand

Verleen de bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht, indien de belanghebbende alleen onder deze voorwaarde een lening kan afsluiten bij een kredietverlenende instelling. Verleen de bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening, indien borgtocht niet mogelijk is. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden (zie hiervoor), is het mogelijk om de bijzondere bijstand om niet te verstrekken. Betaal de toegekende bijzondere bijstand zo mogelijk geheel of gedeeltelijk direct aan de leverancier van de goederen. Dit om te voorkomen dat de bijstand aan andere zaken wordt besteed of dat het een negatief banksaldo aanvult zonder dat de belanghebbende de bijstand ter bestrijding van de bijzondere kosten kan aanwenden. Zie ook Budgetteringsplicht.

 

Aan de bijstand verbonden verplichtingen

Verbind indien nodig een of meer van de volgende verplichtingen op grond van artikel 55 Participatiewet, aan de toe te kennen bijzondere bijstand:

• De verplichting om uit de toegekende bijzondere bijstand de betreffende kosten te voldoen.

• De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen.

• Specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand wordt verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht. Zie Lening en borgtocht.