Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enkhuizen

Regeling briefadres gemeente Enkhuizen 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnkhuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling briefadres gemeente Enkhuizen 2022
CiteertitelRegeling briefadres gemeente Enkhuizen 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling briefadres Enkhuizen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 2.23 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen
 4. artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen
 5. artikel 2.40 van de Wet basisregistratie personen
 6. artikel 2.41 van de Wet basisregistratie personen
 7. artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen
 8. artikel 2.45 van de Wet basisregistratie personen
 9. artikel 2.47 van de Wet basisregistratie personen
 10. artikel 2.52 van de Wet basisregistratie personen
 11. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen
 12. artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen
 13. artikel 17 van de Regeling basisregistratie personen
 14. artikel 18 van de Regeling basisregistratie personen
 15. artikel 19 van de Regeling basisregistratie personen
 16. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-202201-01-2022nieuwe regeling

27-09-2022

gmb-2022-442927

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling briefadres gemeente Enkhuizen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen,

 

Gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP);

 

artikel 29 van het Besluit BRP;

 

de artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling BRP;

 

artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

de circulaire BRP en Briefadres (2016-0000656211) van de Ministerie van BZK van 18 oktober 2016 en het Protocol voor ondersteuning door burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing (NVVB-2016);

 

Overwegende dat het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte en registratie van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan en kwetsbare groepen zonder woonadres, te registreren op een briefadres;

 

BESLUIT VAST TE STELLEN:

 

De regeling briefadres gemeente Enkhuizen

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Woonadres:

  • het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;

  • het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder 1, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten.

 • 2.

  Briefadres: adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen (artikel 1.1, onder p, Wet BRP) en waar, indien het post van de overheid betreft, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken (artikel 2.45, lid 3 Wet BRP).

 • 3.

  Briefadresgever: de ingezetene in de Basisregistratie Personen of rechtspersoon, aangewezen door het college van b. en w. (artikel 2.42 onder b. van de Wet BRP) bij wie het briefadres wordt gehouden (artikel 1.2 onder r. Wet BRP).

 • 4.

  Briefadreshouder: de ingezetene in de Basisregistratie Personen die een briefadres houdt;

 • 5.

  Gezinshuishouden:

  • a)

   twee personen die volgens de BRP gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, met of zonder kind(eren);

  • b)

   twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind)eren);

  • c)

   een alleenstaande ouder met kind(eren).

 • 6.

  BRP: Basisregistratie Personen.

 • 7.

  RNI: Registratie Niet-ingezetenen.

 • 8.

  Wet: Wet Basisregistratie Personen.

Artikel 2 Redenen briefadres

Redenen voor het houden van een briefadres zijn:

 • 1.

  Het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • a.

   dak- of thuisloosheid;

  • b.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • c.

   de uitoefening van een ambulant beroep;

  • d.

   kort verblijf in het buitenland gedurende een jaar ten hoogste twee derde van de tijd;

  • e.

   korter dan twee jaar verblijf in het buitenland en beroepshalve varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;

  • f.

   het behoren tot een kwetsbare groep personen;

  • g.

   langdurig vermiste personen;

 • 2.

  Verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen).

 • 3.

  Verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, lid 3 en 4 van de Wet BRP.

 • 4.

  Verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 Wet BRP).

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 • 2.

  Voor de aangifte van een briefadres in de situaties als bedoeld in artikel 2, lid 1 sub a. tot en met f. moeten de briefadreshouder en –gever zich persoonlijk aan de balie melden, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt.

 • 3.

  De aangever is verplicht om bij de aangifte van het briefadres alle benodigde stukken te overleggen.

 • 4.

  Onder de benodigde stukken als bedoeld in het derde lid wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een geldig identiteitsbewijs van de briefadreshouder en -gever;

  • b.

   de schriftelijke verklaring van de aangever met de reden voor het briefadres en te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is;

  • c.

   een schriftelijke toestemmingsverklaring van de briefadresgever en geldig identiteitsbewijs;

  • d.

   een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres, als het briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2, lid 1;

  • e.

   de stukken, vermeld in bijlage 3, wanneer de gemeente dit noodzakelijk acht.

 • 5.

  Als het briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2, lid 4, is een schriftelijke verklaring van de burgemeester noodzakelijk waaruit blijkt dat opname van een woonadres niet wenselijk is.

 • 6.

  Als het briefadres noodzakelijk is op grond van artikel 2, lid 1 onder f. en g., moet de noodzakelijkheid blijken uit een onderliggend dossier.

 • 7.

  De briefadresgever kan maximaal aan twee gezinshuishoudens, aan twee alleenstaanden of aan een gezinshuishouden en een alleenstaande persoon toestemming geven om een briefadres te houden.

 • 8.

  Lid 7 van dit artikel is niet van toepassing wanneer de briefadresgever het college van burgemeester en wethouders betreft of een door dit college aangewezen rechtspersoon, als bedoeld in artikel 2.42 onder b. van de Wet BRP.

Artikel 4 Volledige aangifte

 • 1.

  De aangifte is volledig indien aan de voorwaarde van artikel 3, lid 1 is voldaan en alle benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 en 4 zijn ingeleverd.

 • 2.

  Als één of meer gegevens ontbreken, wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3.

  Wanneer de aangifte niet binnen de, in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, kan op verzoek van de aangever, de termijn éénmalig verlengd worden met veertien dagen.

 • 4.

  Wanneer de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte wordt aangevuld of uitstel wordt gevraagd, wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, wanneer:

 • a.

  De aangever een woonadres heeft, tenzij hij in de situatie verkeert zoals beschreven in artikel 2, lid 1 onder f. en lid 4.

 • b.

  De aangever langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft en niet beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft.

 • c.

  De aangever beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft.

 • d.

  Er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever.

 • e.

  Het briefadres een adres betreft, waarop al aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of een alleenstaande en een gezinshuishouden een briefadres is verleend met inachtneming van de uitzonderingen als bedoeld in artikel 3, lid 8.

Artikel 6 Verstrekken van een briefadres door de gemeente

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt ambtshalve een briefadres op voor alle mensen die rechtmatig in de gemeente Enkhuizen verblijven, geen woonadres hebben en die geen aangifte doen van een briefadres.

 • 2.

  Wanneer iemand geen briefadres kan krijgen bij particulieren en betrokkene komt op grond van deze regeling in aanmerking voor een briefadres, wordt betrokkene ingeschreven op het aangewezen briefadres door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een of meerdere rechtspersonen aan om als gemeentelijke briefadresgever op te treden, zoals bedoeld in artikel 2.23, lid 3 van de Wet BRP.

Artikel 7 Termijn briefadres

 • 1.

  Als een briefadres wordt aangevraagd wegens tijdelijk verblijf in het buitenland (artikel 2, lid 1 sub. d.) of een varend beroep (artikel 2, lid 1 sub e.) mag een briefadres worden gekozen voor de duur van de periode dat de aangever buiten Nederland zal verblijven.

 • 2.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1 sub. g. (langdurig vermiste personen) kan een briefadres worden gekozen voor de duur van de vermissing.

 • 3.

  Als een briefadres wordt aangevraagd wegens verblijf in een instelling (artikel 2, lid 2 en 3) kan een briefadres worden gekozen voor de duur van het verblijf in de instelling.

 • 4.

  Als een briefadres wordt aangevraagd om veiligheidsredenen (artikel 2, lid 4) mag een briefadres worden verleend voor de duur die de burgemeester noodzakelijk vindt.

 • 5.

  Als de aangever voor het aflopen van de termijn als bedoeld in het eerste lid geen aangifte heeft gedaan van een woonadres, wordt door de aangever een verzoek ingediend om het briefadres te verlengen.

 • 6.

  De aanvraag voor de verlenging van een briefadres wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 2 en 5.

 • 7.

  Wanneer degene op wie het briefadres betrekking heeft, een ander adres krijgt, is hij verplicht om in de periode tussen vier weken vóór de beoogde verhuisdatum tot en met de vijfde dag na de verhuisdatum, hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

Artikel 8 Controle en toetsingskader terechte inschrijving

Voordat de termijn van het briefadres verstrijkt (zie controletermijnen in bijlage 2) wordt de woonsituatie van de briefadreshouder onderzocht. Als hier aanleiding voor is, kan dit ook tussentijds plaatsvinden.

Het onderzoek houdt in:

 • 1.

  Zowel met de briefadreshouder als briefadresgever wordt contact opgenomen

 • 2.

  Het opnieuw toesturen van de vragenlijst briefadres en/of op verzoek van het college van burgemeester en wethouders in persoon te verschijnen om inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de registratie van het briefadres.

 • 3.

  De ingevulde vragenlijst/verstrekte informatie wordt beoordeeld naar het bepaalde in deze regeling.

 • 4.

  Blijkt dat betrokkene geen recht meer heeft op het bestaande briefadres, dan wordt hij opgeroepen om aangifte te doen van adreswijziging.

 • 5.

  Reageert betrokkene niet op de oproep om inlichtingen te geven, aangifte van verhuizing te doen óf bestaan er twijfels over de ontvangen gegevens, wordt een adresonderzoek gestart.

Artikel 9 Bestuurlijke boete

 • 1.

  Zowel de briefadresgever als briefadresnemer is verplicht om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders, inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de registratie van het briefadres.

 • 2.

  Aan degene die niet voldoet aan de verplichting als bedoeld in het eerste lid kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van ten hoogste € 325,--.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling. Van onbillijkheid kan sprake zijn als het strikt vasthouden aan de regeling als onredelijk kan worden aangemerkt of als er onevenredige schade zou ontstaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zijn bekend is gemaakt en werkt terug met ingang van 1 januari 2022.

 • De regeling briefadres Enkhuizen die in 2016 is vastgesteld, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling briefadres gemeente Enkhuizen 2022.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouder van 27 september 2022.

Burgemeester en wethouders van Enkhuizen,

De secretaris,

N.A. Hellingman-Kuiper

De burgemeester,

E.A. van Zuijlen

Bijlage 1

 

Artikelsgewijze toelichting op de regeling briefadres Enkhuizen 2022

 

De regeling briefadres heeft als doel om het misbruik van briefadressen in de BRP tegen te gaan en daarnaast briefadressen in de BRP mogelijk te maken voor kwetsbare burgers.

 

In het verleden kwam het regelmatig voor dat briefadresinschrijvingen onterecht werden gedaan. Voor sommige mensen bleek het erg handig te zijn om niet op hun woonadres ingeschreven te worden maar op een ander adres wat dan als kenmerk ‘briefadres’ had. Er ontstonden commerciële aanbieders van briefadressen. Om een wildgroei aan briefadresinschrijvingen te voorkomen, heeft de vakvereniging van burgerzaken, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) besloten haar leden te adviseren om voor briefadressen beleid vast te stellen. Met deze regeling briefadres worden handvatten gegeven om dit beleid vorm te geven.

 

De regeling is niet bedoeld om op basis van deze regeling personen niet in te schrijven in de BRP. Immers, iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, moet in beginsel worden ingeschreven in de BRP als ingezetene. Wanneer de gemeente de inschrijving toch weigert, doet zij dat slechts op basis van de Wet BRP.

 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2022 verplicht om ambtshalve een briefadres in de BRP te registreren wanneer iemand rechtmatig in de gemeente verblijft en niet beschikt over een woonadres. Wanneer iemand niet beschikt over een woonadres en er is geen verwachting dat zij zelf aangifte van een briefadres zal doen, vanwege uiteenlopende redenen, dan moet de gemeente besluiten om voor die burger een briefadres te registreren. Zie verder artikel 2.23 wet BRP.

 

Hieronder volgt de artikelsgewijze toelichting op de regeling briefadres.

 

Toelichting artikel 1, lid 5, sub c

Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan:

 • een ongehuwde ouder, zonder geregistreerd partnerschap;

 • een ouder wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden of beëindigd;

 • een gehuwde ouder, die niet samenwoont met de echtgenoot (of echtgenote), of:

 • een ouder met een geregistreerd partnerschap, die niet samenwoont met deze partner.

Toelichting artikel 2, lid 1, sub b

Hierbij valt te denken aan twee echtgenoten die gaan scheiden, maar op één adres wonen. Wanneer de één op het huidige adres blijft wonen, heeft de ander (tijdelijk) geen vast woonadres. Deze laatste persoon kan ingeschreven worden op een briefadres.

Een ander voorbeeld is als een persoon een nieuwe woning heeft gekocht en de oude woning heeft verkocht. De nieuwe woning moet echter nog opgeleverd worden terwijl de oude woning al is overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub c

Personen die vallen onder deze categorie ‘ambulant beroep’ zoals binnenvaartschippers die (met hun gezin) aan boord van een schip wonen en kermismedewerkers die (met hun gezin) met de kermisattractie meereizen. Personen die tot deze categorie behoren, komen in aanmerking voor een briefadres, mits zij geen woonadres hebben.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub d

Als iemand naar het buitenland vertrekt, wordt gekeken voor welke periode iemand naar het buitenland gaat. Iemand moet een briefadres kiezen, wanneer zij/hij voor een kortere periode dan acht maanden in een tijdsbestek van een jaar naar het buitenland gaat en niet meer beschikt over een woonadres.

Op grond van artikel 2.43 Wet BRP mag iemand die voor een periode van meer dan acht maanden naar het buitenland vertrekt niet als ingezetene ingeschreven blijven in de BRP. In dat geval is de burger verplicht om aangifte te doen van zijn vertrek naar het buitenland. Op grond van de aangifte wordt de bijhouding van zijn persoonslijst een verantwoordelijkheid van de minister van BZK en ‘verhuist’ de persoonslijst (PL) naar de RNI vanwege emigratie. In dat geval kan geen briefadres worden gekozen.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub e

Als een inwoner beroepshalve gaat varen aan boord van een schip dat in Nederland de thuishaven heeft en is er bij vertrek de redelijke verwachting dat hij niet langer dan twee jaar buiten Nederland zal verblijven, hoeft hij geen aangifte van vertrek te doen (artikel 29 Besluit BRP). Een voorwaarde is wel dat zij/hij gedurende het verblijf buiten Nederland beschikt over een adres in Nederland. Veelal zal dit een briefadres zijn. Het is de burger wel toegestaan om aangifte van vertrek naar het buitenland te doen in deze situatie. Een verplichting daartoe bestaat niet.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub f

Deze kwetsbare groep kampt soms met de gevolgen van een verslaving, psychiatrische aandoeningen en verstandelijke beperkingen. Daardoor komen deze mensen hun administratieve verplichtingen en afspraken niet altijd na. Juist deze mensen hebben laagdrempelige medische basiszorg nodig die zij in de praktijk alleen krijgen na inschrijving in de BRP. Zonder zorgverzekering krijgen deze personen niet de zorg die zij nodig hebben. Dat vergroot de kans op bijvoorbeeld ernstige lichamelijke en/of psychiatrische aandoeningen. Zonder inschrijving in de BRP komen zij in de praktijk ook niet in aanmerking voor een plek op de wachtlijst voor een woning, waardoor zij gedwongen dakloos blijven. Een inschrijving op een briefadres is daarom voor deze groep noodzakelijk.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub g

Met een langdurig vermiste persoon wordt bedoeld een persoon die:

 • 1.

  Tegen redelijke verwachting in afwezig is uit haar of zijn gebruikelijke en/of veilig geachte omgeving.

 • 2.

  Waarvan de verblijfplaats van de persoon onbekend is en:

 • 3.

  Het in diens belang is dat de verblijfplaats wordt vastgesteld.

Gemeenten kunnen te maken krijgen met de melding dat een persoon is vermist. In het protocol voor ondersteuning door burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing is vermeld dat in overleg de vermiste persoon kan worden geregistreerd met een briefadres op het adres van de melder.

 

Toelichting artikel 2, lid 2

In de circulaire BRP en briefadres van de minister van BZK van 18 oktober 2016 (kenmerk 2016-0000656211) is geregeld dat personen die verblijven in een opvanghuis voor mannen en vrouwen met een briefadres ingeschreven kunnen worden op het kantooradres van de desbetreffende instelling. Op die manier wordt het feitelijke woonadres van betrokkenen adequaat beschermd tegen ongewenste kennisneming door onbevoegden.

 

Toelichting artikel 2, lid 3

Degene die zijn woonadres heeft in een instelling als bedoeld in artikel 2.40 Wet BRP, kan in afwijking van artikel 2.38, lid 1 en artikel 2.39, lid 1 van de Wet BRP in plaats van inschrijving op zijn woonadres een briefadres kiezen. Op grond van artikel 2.40, lid 3 Wet BRP zijn dit instellingen voor gezondheidszorg, instellingen op het gebied van kinderbescherming en penitentiaire instellingen. In de artikelen 17 t/m 19 van de Regeling BRP is aangegeven voor welke instellingen een briefadres gekozen kan worden. Het college van b&w is eveneens bevoegd op grond van artikel 2.40, lid 4 Wet BRP, instellingen op het terrein van maatschappelijke opvang aan te wijzen.

 

Toelichting artikel 3, lid 1

Een briefadres kan, in aanvulling op wat de wet regelt en in afwijking van een woonadres, worden gekozen binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd gehouden. Voor gedetineerden of personen die in een psychiatrische inrichting verblijven, is het advies om bij voorkeur een briefadres te kiezen gemeente van herkomst. Dit is onder andere van belang voor verworven rechten die de briefadreshouder daar heeft opgebouwd, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. De aangifte wordt altijd in de gemeente waar het briefadres zich bevindt. De briefadreshouder en –gever moeten beiden persoonlijk bij de balie verschijnen.

 

Toelichting artikel 3, lid 2 tot en met 4

Bij de aangifte moet een verklaring van instemming worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden op grond van artikel 2.45, lid 2 van de Wet BRP. In de verklaring van aangifte moet de reden van het briefadres en de te verwachte duur worden opgenomen. De briefadreshouder en –gever moeten persoonlijk aan de balie verschijnen in geval van de aangifte ingevolge artikel 2, lid 1 sub. a t/m f. Allen moeten zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. De vragenlijst briefadres is bij het aangifteformulier gevoegd.

 

Toelichting artikel 3, lid 5

Het is niet waarschijnlijk dat de briefadreshouder bij zijn aangifte altijd de verklaring van de burgemeester zal kunnen overleggen. De verwachting is dat deze verklaring veelal bij de afdeling burgerzaken terecht komt via de interne kanalen van de gemeente.

 

Toelichting artikel 3, lid 7 en 8

Maximaal twee briefadressen betekent maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden of één gezinshuishouden en één alleenstaande.

Het blijft mogelijk en is toegestaan dat een briefadresgever meer dan één briefadreshouder op zijn woonadres kan hebben. Bijvoorbeeld een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten. In dat geval kan worden uitgeweken naar de hardheidsclausule van artikel 10.

 

Toelichting artikel 4

Ontbreekt bij de aangifte van een briefadres één of meer van de benodigde stukken, dan wordt de aangifte behandeld als een onvolledige aangifte. De aangever wordt schriftelijk in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende stukken. De aangever kan echter in reactie daarop het verzoek doen om de aangifte aan te vullen, éénmalig te verlengen met veertien dagen.

Wanneer de aangever niet binnen veertien dagen zijn/haar aangifte aanvult of uitstel aanvraagt, wordt een brief verstuurd over het besluit dat aan de aangifte briefadres geen gevolg wordt gegeven wegens het ontbreken van de gevraagde documenten, met inachtneming van artikel 2.60 Wet BRP. Hiertegen is bezwaar mogelijk.

Het is toegestaan om in de mededeling tot aanvulling van gegevens (artikel 4:5 Awb) al melding te maken van het voornemen om aan de aangifte geen gevolg te geven (artikel 4:7 Awb) in het geval dat niet wordt voldaan aan de aanvulling.

 

Toelichting artikel 5

Het betreft hier een (niet-limitatieve) opsomming van weigeringsgronden voor de aangifte briefadres.

 

In de gevallen dat een briefadres wordt toegekend vanwege veiligheidsredenen, vastgesteld door de burgemeester (artikel 2, lid 4) of omdat de briefadreshouder behoort tot een kwetsbare groep (artikel 2, lid 1 onder f.) zal de gemeente zelf altijd de afweging maken tot het al dan niet toekennen van een briefadres.

 

Het is toegestaan om een briefadres bij inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres te kiezen. Dit is niet in strijd met artikel 2.38 Wet BRP).

 

Toelichting artikel 5, sub a

Er kan geen briefadres worden gekozen wanneer de aangever een woonadres heeft. Onder woonadres wordt het adres verstaan als bedoeld in artikel 1.1 Wet BRP. Hieronder valt ook het adres:

 • a.

  Wanneer betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten of:

 • b.

  Het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a., betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten. In de situatie dat geen woonadres kan worden vastgesteld, moet worden gekozen voor een briefadres.

 • c.

  Wanneer het een situatie betreft die valt onder artikel 2, lid 1 sub. f en lid 4, kan hiervan worden afgeweken

Het permanent bewonen van een recreatiewoning wordt ook aangemerkt als woonadres en is dus geen reden om een briefadres toe te kennen. Er wordt niet voldaan aan artikel 5, sub a. van deze regeling.

 

Toelichting artikel 5, sub b. en c

Er moet aangifte van vertrek uit Nederland worden gedaan als de persoon langer buiten Nederland verblijft dan een periode van 2/3e deel van een jaar. In dat geval kan niet worden gekozen voor een briefadres. Hierop is één uitzondering in het geval de persoon beroepshalve op een schip vaart. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 2, lid 1, sub e.

 

Toelichting artikel 5, sub d

Wanneer het adres van de briefadresgever in onderzoek staat, kan men niet met een briefadres op dat adres worden ingeschreven. Er moet dan worden gekozen voor een ander briefadres.

 

Toelichting artikel 5, sub e

Met de hierin vermelde weigeringsgrond wordt bedoeld dat een briefadres alleen verleend kan worden op een woonadres waar nog geen of slechts één briefadres is geregistreerd. Hierbij geldt een briefadres dat is verleend aan een gezinshuishouden als één briefadres.

 

Dit betekent dat er maximaal of twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of één alleenstaande en één gezinshuishouden een briefadres kunnen hebben op één adres.

 

Toelichting artikel 6

Vanaf 1 januari 2022 is het college van burgemeester en wethouders verplicht iemand ambtshalve in te schrijven op een briefadres, wanneer iemand rechtmatig in de gemeente verblijft en niet beschikt over een woonadres. De verplichting tot ambtshalve inschrijving van het college gaat in op het moment dat het college kennis krijgt van de situatie die tot het ambtshalve handelen noopt. Zodra het college kennis krijgt van een dergelijke situatie en de persoon doet geen aangifte van een briefadres, moet het college overgaan tot ambtshalve inschrijving op het aangewezen briefadres van de gemeente. Wanneer iemand in aanmerking komt voor een briefadres, maar kan deze niet verkrijgen via familie of vrienden, moet het college medewerking verlenen om betrokkene in te schrijven op het gemeentelijke briefadres.

Voor de groep kwetsbare personen wordt het adres: Zuiderkerksteeg 3, Enkhuizen, aangewezen als gemeentelijk briefadres. Dit briefadres wordt toegekend in overleg met het stadsteam Enkhuizen, die dit briefadres beheert. Het stadsteam Enkhuizen zorgt ervoor dat de post wordt uitgereikt c.q. afgehaald door de briefadreshouder.

 

Toelichting artikel 7

Er mag volgens de Wet BRP geen termijn aan de duur van een briefadres worden gesteld, tenzij het een briefadres betreft wegens tijdelijk verblijf in het buitenland, zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel.

Wel kunnen er afspraken worden gemaakt met de briefadreshouder, o.a. over een controletermijn, contactmomenten en bereikbaarheid. De controletermijnen zijn opgenomen in bijlage 2.

 

Voorbeelden van afspraken:

 • Betrokkene moet bereikbaar zijn;

 • Betrokkene moet wekelijks of tweewekelijks de post ophalen;

 • Betrokkene moet desgevraagd in persoon inlichtingen verstrekken over zijn woonsituatie;

 • Betrokkene moet aangifte van verhuizing doen als hij beschikt over een woonadres;

 • Als er tussentijds een wijziging optreedt in de woonsituatie dan wordt de gemeente ingelicht;

 • Uitgangspunt is inschrijving voor een beperkte periode. Na deze periode wordt geëvalueerd.

 • Er mag geen misbruik worden gemaakt van het briefadres.

Toelichting artikel 8

De gemeente moet periodiek controleren of de betrokken persoon nog terecht is ingeschreven met een briefadres. Om misbruik te voorkomen en de kwaliteit van de BRP te waarborgen, moeten er tussentijds controle c.q. contactmomenten zijn. Hoe frequent er contactmomenten zijn, hangt af van de situatie. Een leidraad hiervoor is openomen in bijlage 2.

 

Toelichting artikel 9

Op grond van artikel 4.17 wet BRP kan een bestuurlijke boete worden opgelegd als er geen of een onjuiste aangifte van een (brief)adres wordt gedaan. Dit geldt ook voor de verplichting voor zowel de briefadreshouder als ook voor de briefadresgever om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een juiste bijhouding van de basisregistratie, zoals bepaald in artikel 2.45 wet BRP. Voor de op te leggen bestuurlijke boete geldt een maximaal bedrag van € 325,--.

 

Toelichting artikel 10

In uitzonderingsgevallen kan het gerechtvaardigd zijn om af te wijken van deze regeling bijvoorbeeld in het geval van de eenmalige verlenging zoals vastgelegd in artikel 7, lid 4 van de regeling. Individuele omstandigheden kunnen ertoe leiden dat er nog een extra verlenging van de termijn wordt overeengekomen. Een ander voorbeeld van een gerechtvaardigde afwijking is een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten.

 

Conform artikel 4:84 Awb wordt gehandeld overeenkomstig deze beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Dit kan zich voordoen bij bedreigde personen in de opvang conform de circulaire BRP en briefadres (kenmerk 2016-0000656211) van de minister van BZK van 18 oktober 2016. In deze circulaire zijn de mogelijkheden aangegeven die bewoners van opvanghuizen hebben om in de Wet Basisregistratie Personen (BRP) een briefadres te kiezen bij een gemeente of aan het kantoor van een opvanghuis.

 

Toelichting artikel 11

Dit artikel bepaalt de inwerkingtreding van deze regeling. De regeling werkt terug vanaf 1 januari 2022, omdat vanaf die datum de wet BRP is gewijzigd met de bepaling in artikel 2.23 Wet BRP, dat aangeeft dat het college van burgemeester en wethouders verplicht is om iemand ambtshalve in te schrijven op een briefadres, wanneer iemand hiervoor in aanmerking komt, en verzuimt aangifte te doen van een briefadres.

 

Bijlage 2 Controle termijnen briefadres

 

Aan de duur van een briefadres mogen in principe geen termijnen worden verbonden, met uitzondering van de termijnen die zijn opgenomen in artikel 7.

Met ingang van de inwerkingtreding van deze regeling briefadres gelden de termijnen, zoals hieronder in de tabel aangegeven als termijn, wanneer er een controle op de rechtmatigheid van het briefadres wordt uitgevoerd. In het werkproces kunnen, als daar aanleiding voor is, ook kortere perioden worden gehanteerd. Voor het aflopen van de termijn of eerder indien nodig, wordt een controle uitgevoerd.

 

Reden briefadres:

Termijn:

Verblijf in het buitenland

8 maanden

Vaart beroepsmatig op schip in internationale wateren onder Nederlandse vlaag en heeft geen woonadres

2 jaar

Dak- of thuisloos

6 maanden

Expats/kennismigranten

6 maanden

Korte overbrugging tussen twee woonadressen

6 maanden

Een recente echtscheiding of breuk in een langdurige relatie

6 maanden

Een recente ontruiming uit de woning, waar de aanvrager stond ingeschreven

6 maanden

De uitoefening van een ambulant beroep

1 jaar

Het behoren tot een kwetsbare groep personen

6 maanden

Langdurig vermist persoon

1 jaar

Verblijf in instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen

1 jaar

Verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, lid 3 en 4 Wet BRP

Voor de duur dat de inwoner in de instelling verblijft

Verblijf op een adres, waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.421 Wet BRP)

Voor de duur dat de burgemeester dat nodig acht.

Overige gevallen (hardheidsclausule

3 maanden

 

Bijlage 3 bewijsstukken

 

Reden briefadres

Bewijsstukken (indien nodig kunnen aanvullende stukken worden gevraagd)

Verblijf in het buitenland

 • Tickets met datum heen- en terugreis

 • Visa

 • Contracten werkgever met periode van uitzending

 • Studieverklaring van de onderwijsinstelling in het buitenland met looptijd van de stage of studie

 • Huurovereenkomst woonruimte buitenland

 • Bankafschriften of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat men in het buitenland verbleef

Vaart beroepsmatig op schip in internationale wateren onder Nederlandse vlag en heeft geen woonadres

 • Arbeidsovereenkomst

 • Verklaring werkgever

 • Monsterboekje

Internationale vrachtwagenchauffeur

 • Arbeidsovereenkomst

 • Verklaring werkgever

Dak- of thuisloos

 • Eigen verklaring met verschillende slaapadressen, gespecificeerd met aantal dagen per week

 • Bewijsstukken, waaruit blijkt dat er actief wordt gezocht naar woonruimte

Recente echtscheiding of relatiebreuk

 • Documenten waaruit blijkt dat men bezig met het aanvragen van een echtscheiding wanneer de echtscheiding nog niet is verwerkt in de BRP

 • Bewijsstukken, waaruit blijkt dat er actief wordt gezocht naar woonruimte

Ontruiming van woning, waar de aanvrager was ingeschreven

 • Bevel van ontruiming

 • Opzegging huurovereenkomst

 • Ontbinding huurovereenkomst en:

 • Bewijsstukken, waaruit blijkt dat er actief wordt gezocht naar woonruimte.

Ambulant beroep

 • Arbeidsovereenkomst, evt. recente loonstroken

Kwetsbare groepen

 • Contact met hulpverlening

Vermiste personen

 • Onderliggend dossier

Problematische schulden

 • Overzicht van de schulden

 • Kopieën van betalingsregelingen

 • Bewijs van aanmelding bij schuldhulpverlening.

Verblijf in instelling voor mannen of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen

 • Toestemming van de instelling

Verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, lid 3 en 4 Wet BRP1

 • Verklaring van hoofd instelling

Verblijf op een adres, waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 Wet BRP

 • Verklaring van de burgemeester

Hardheidsclausule

 • Bewijzen, nader te bepalen door de beoordelende instantie, afhankelijk van de situatie.