Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Besluit gebiedsaanwijzing subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gebiedsaanwijzing subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre
CiteertitelBesluit tot aanwijzing van het gebied waarbinnen de Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre van toepassing zijn.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, lid 2 van de Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-202101-02-2021Nieuwe regeling

06-04-2021

gmb-2022-441310

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gebiedsaanwijzing subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

 

gelet op artikel 2 lid 2 van de Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre;

 

Besluit vast te stellen het volgende concretiserende besluit van algemene strekking:

 

“Besluit tot aanwijzing van het gebied waarbinnen de Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre van toepassing zijn”.

 

Artikel 1 Gebied

  • 1.

    Als gebied bedoeld in artikel 2, lid 2 van de Subsidieregeling afkoppelen gemeente wordt aangewezen het gebied aangeven op de tekening “bijlage 1 Subsidieregeling afkoppelen voor alle aansluitingen op het gemengde rioolstelsel 2021”.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 februari 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als “Besluit tot aanwijzing van het gebied waarbinnen de Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre van toepassing zijn”.

 

Bezwaarmogelijkheid

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

 

Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre.

 

In het door u ondertekende bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving (of een kopie) van het bestreden besluit en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden.

Het besluit treedt in werking, ook als er bezwaar wordt gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant een voorlopige voorziening vragen. Het adres is postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 6 april 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

Gemeentesecretaris, Burgemeester,