Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordelijk Belastingkantoor

Invoering Wet open overheid (Woo)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordelijk Belastingkantoor
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInvoering Wet open overheid (Woo)
CiteertitelInvoering Wet open overheid (Woo)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet open overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2022nieuwe regeling

19-09-2022

bgr-2022-1061

Tekst van de regeling

Intitulé

Invoering Wet open overheid (Woo)

Het Bestuur besluit/neemt kennis van:

 

 • De gevolgen van de invoering van de Wet open overheid

 • Besluit de klachtenfunctionaris aan te stellen als contactpersoon voor de Wet open overheid

Inleiding

Op 1 mei is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. In deze notitie worden de gevolgen voor de uitvoering bij het Noordelijk Belastingkantoor uiteen gezet.

 

Beoogd effect

Het voldoen aan de vereisten uit de wet Woo en het regelen van het recht op informatie over de bestuursorganen van het Noordelijk Belastingkantoor voor onze burgers.

 

Argumenten

Zoals aangegeven bij de inleiding is de Woo de opvolger van de Wob. Een belangrijk verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief).

 

Mede hierdoor is de Woo een belangrijke stap naar een open overheid. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheids-informatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

 

Naast deze actieve informatieverstrekking, veranderen er ook zaken rond informatie verzoeken. Wob-verzoeken heten voortaan Woo-verzoeken. De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd (in plaats van vier weken onder de Wob). Daarnaast kan bij meer publieke organisaties een Woo-verzoek worden ingediend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Nationale Ombudsman.

 

Verder wijzen alle overheidsorganisaties een contactpersoon Woo aan. Deze helpt bij de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie door burgers en journalisten.

 

Net zoals onder de oude Wob gaat het bij de Woo over het recht op inzage van publieke informatie die neergelegd is in documenten door een bestuursorgaan. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. De verzoeker hoeft geen belang te stellen. Dit houdt in dat men niet hoeft aan te geven waarom men de informatie wil inzien.

 

Wat betekent dit voor het Noordelijk Belastingkantoor

 • Bestuursorganen

  Het Noordelijk Belastingkantoor kent een drietal Bestuursorganen. Het bestuur, de ambtenaar belast met de Heffing en de ambtenaar belast met de Invordering.

 • Documenten

  Dit is een wijd begrip. De definitie luidt: een door een orgaan opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan. Gaat in feite ook om alle gegevensdragers.

   

  Publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan. Het gaat om informatie over beleid, beleidsvoorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie.

 • Contactpersoon

  De 3 genoemde bestuursorganen moeten allen een contact persoon aanwijzen. Het is praktisch om dit bij één medewerker (plus vervanging) neer te leggen. De huidige Wob verzoeken worden gecoördineerd door de klachtenfunctionaris. Het voorstel is om deze ook aan te wijzen als contactpersoon zoals vereist in de wet Woo.

 • Actieve informatievertrekking

  De actieve informatieverstrekking wordt fasegewijs ingevoerd, zodat de overheden zich hierop kunnen voorbereiden.

  • o

   Vanaf 1 mei 2022 geldt een inspanningsverplichting.

  • o

   Vanaf 1 januari 2023 moeten bepaalde categorieën verplicht openbaar worden gemaakt. De wet moet nog op dit punt worden ingevuld.

 • Elektronische openbaarmaking

  Elektronische openbaarmaking is het uitgangspunt. Er moet een digitale weg open worden gesteld voor informatieverzoeken. Ook moeten we actief digitaal publiceren. Eerst via de eigen website en/of via Overheid.nl en later (na 1-1-2023) via een nieuw landelijk platvorm.

Wat is geen Woo verzoek

Er is nog veel onduidelijk. De verwachting is dat de huidige jurisprudentie vanuit de Wob ook van toepassing is voor de Woo. Het is wachten op de eerste jurisprudentie hoe de rechtspraak hiermee om gaat. In dat kader valt niet onder de Woo:

 • Het stellen van informatieve vragen.

 • Vragen die niet strekken tot openbaarmaking.

 • Als iemand vraagt om inzage in zijn persoonsgegevens of in zijn dossier, dan is het mogelijk een AVG verzoek.

 • Als het zaakstukken betreft.

 • Als de informatie al openbaar is gemaakt.

 • Geen verplichting tot het vervaardigen van documenten.

Financiële consequenties

 • Maken van een informatieformulier voor op de website (net als klachten)

 • Inrichten van een aparte pagina voor de actieve openbaarmaking (net als nu voor de bestuur stukken)

 • Plaatsingskosten op Overheid.nl

Over een bijdrage aan de latere verplichte landelijk platvorm is niets bekend maar de verwachting is dat hier geen kosten uit voortkomen (net als bij de site MijnOverheid).

 

Uitvoering / vervolg

 • Aanwijzing contactpersoon

  • o

   Als bijlage is het aanwijsbesluit bijgesloten waarin de klachtenfunctionaris wordt aangewezen als contact persoon.

 • Actieve informatieverstrekking

  • o

   Inrichten van een aparte pagina voor de actieve openbaarmaking (net als nu voor de bestuur stukken) of plaatsen op Overheid.nl.

  • o

   Documenten plaatsen op website.

   • Bestuur

    • Agenda en vergaderstukken

    • Beleidsnotities

    • Beleidsregels

   • Ambtenaar belast met de Heffing en Invordering

    • Agenda en vergaderstukken (MT)

    • Beleidsnotities

    • Beleidsregels

    • Uitvoeringsregels

  • o

   In de begroting en jaarverslag moet in een openbaarheidsparagraaf aandacht worden besteed aan de manier waarop de Woo wordt uitgevoerd.

 • Passieve informatie verstrekking

  • o

   Maken van een aanvraag formulier Informatieverstrekking wet Woo voor op de website (net als klachten).

Bij aanpassing van de wet per 1 januari 2023 volgen er nieuwe uitvoeringsinstructies.

 

Communicatie

Op NOOR en website communiceren over de inwerkintreding van de Woo en de gevolgen voor het Noordelijkbelastingkantoor. Het publiceren van dit beleidsvoorstel op Overheid.nl.