Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van nadere regels voor grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van nadere regels voor grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Elburg 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2022Nadere regels

20-09-2022

gmb-2022-432389

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van nadere regels voor grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,

gelet op artikel 17, derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Elburg 2011;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepaling

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf.

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk, of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken.

 • 3.

  grafbeplanting: eenjarige- en vaste planten en houtige gewassen.

 

Artikel 2. Aanvraag vergunning.

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   Een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   De soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   De vermelding of letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   De woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   Het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 

Artikel 3. Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, glas, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 3.

  Indien materialen of constructies worden toegepast die het risico in zich dragen te worden beschadigd bij het onderhouds- of andere werkzaamheden op de begraafplaats of bij werkzaamheden aan het graf of de grafbedekking kunnen aan de vergunning voor de grafbedekking eisen worden gesteld om beschadiging te voorkomen. Indien beschermende voorzieningen worden voorgeschreven dienen deze binnen de voorgeschreven maximum afmetingen te blijven.

 

Artikel 4. Afmeting gedenktekens

Voor het aanbrengen van grafbedekking gelden de volgende afmetingen:

 • 1.

  Particulier graf:

  • a.

   Indien in een enkel graf, één lijk wordt begraven c.q. asbus met of zonder urn wordt geplaatst:

 • gedenkteken: hoogte maximaal 100 cm, breedte maximaal 85 cm;

 • overige grafbedekkingen: lengte maximaal 185 cm, breedte maximaal 85 cm;

  • b.

   Indien in een dubbel graf, twee lijken naast elkaar worden begraven, c.q. asbussen met of zonder urn worden geplaatst.

 • gedenkteken: hoogte maximaal 100 cm, breedte maximaal 170 cm

 • overige grafbedekkingen: lengte maximaal 185 cm, breedte maximaal 170 cm

  • c.

   Indien om een dubbel of drievoudig graf, twee of drie lijken boven elkaar worden begraven, c.q. met of zonder urn worden geplaatst.

 • gedenkteken: hoogte maximaal 100 cm, breedte maximaal 85 cm,

 • overige grafbedekkingen; lengte maximaal 185 cm, breedte maximaal 85 cm en hoogte maximaal 100 cm.

 • 2.

  Algemeen graf

  • a.

   Indien in een graf één lijk wordt begraven c.q. asbus met of zonder urn wordt geplaatst:

 • gedenkteken: hoogte maximaal 100 cm, breedte maximaal 85 cm.;

 • overige grafbedekkingen: lengte maximaal 185 cm, breedte maximaal 85 cm.;

  • b.

   Indien twee lijken boven elkaar worden begraven c.q. asbussen met of zonder urn worden geplaatst:

 • gedenkteken; uitsluitend liggend geplaatst, breedte maximaal 50 cm, lengte maximaal 50 cm, hoogte maximaal 30 cm;

 • vloerplaat; niet boven maaiveld, breedte maximaal 85 cm, lengte maximaal 85 cm.

 • overige grafbedekkingen, breedte maximaal 50 cm, lengte maximaal 50 cm, hoogte maximaal 30 cm.

 • 3.

  Particulier kindergraf:

 • gedenkteken: hoogte maximaal 70 cm, breedte maximaal 60 cm;

 • overige grafbedekkingen breedte maximaal 50 cm, lengte maximaal 50 cm en hoogte maximaal 30 cm.

 • 4.

  Algemeen kindergraf

 • Indien twee kinderlijken boven elkaar worden begraven c.q. asbussen met of zonder urn worden geplaatst:

 • gedenkteken, uitsluitend liggend geplaatst: breedte maximaal 50 cm, lengte maximaal 50 cm en hoogte maximaal 30 cm.

 • overige grafbedekkingen: breedte maximaal 50 cm, lengte maximaal 50 cm en hoogte maximaal 30 cm.

 • 5.

  Urnengraf

  • a.

   Per graf is slechts één gedenkteken toegestaan, bestaande uit één element of meerdere tot één geheel met elkaar verbonden elementen.

  • b.

   Gedenkteken: hoogte maximaal 100 cm, breedte maximaal 50 cm, volume gedenkteken maximaal 0,10 m3. Overige grafbedekkingen, lengte maximaal 70 cm, breedte maximaal 50 cm.

 •  

Artikel 5. Losse bloemen, planten en overige gewassen

 • 1.

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige- en vaste planten en houtige gewassen worden geplant.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde bloemen en gewassen mogen de in artikel 4 genoemde maximale afmetingen bij overige grafbedekkingen niet te buiten gaan.

 • 3.

  Verwelkte bloemen en niet meer levende gewassen kunnen door de beheerder worden verwijderd; deze zullen niet worden bewaard t.b.v. de rechthebbende, tenzij de beheerder er redelijkerwijs van uit kan gaan dat de rechthebbende er belang bij heeft. In dit geval zal bewaring maximaal 3 weken plaatsvinden.

 

Artikel 6. Voorwerpen in urnennissen

 • 1.

  Het is niet toegestaan om voorwerpen voor-, bij- of op de urnennissen te plaatsen.

 • 2.

  Het is toegestaan om in de nissen voor de daarin aangebracht gedenkplaat voorwerpen te plaatsen.

 • 3.

  Het is niet toegestaan om de voorwerpen vast met urnennis te verbinden. De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor de te plaatsen voorwerpen. De voorwerpen dienen zodanig te worden geplaatst dat de urnennis, inclusief de gedenkplaat niet beschadigt.

 • 4.

  De beheerder is gerechtigd om bij ernstige ontsiering van de urnenvoorziening dan wel bij dreigende schade aan de urnennis en/of gedenkplaat voorwerpen te verwijderen. Het voorwerp c.q. voorwerpen worden gedurende 6 weken voor rechthebbende ter beschikking gehouden, tenzij de voorwerpen planten betreffen.

 • 5.

  Het is de rechthebbende toegestaan om een eigen gedenkplaat door de beheerder te laten plaatsen. Deze dient dezelfde afmetingen te hebben als de standaard door de gemeente gebruikte platen. De schadebestendigheid dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan de door de beheerder gebruikte platen. De rechthebbende is gerechtigd om de door deze zelf geleverde plaat terug te ontvangen tot uiterlijk 6 maanden na afloop van de termijn van gebruik van de urnennis. De door de rechthebbende te leveren plaat moet op dezelfde wijze en met dezelfde middelen te bevestigen zijn als de door de beheerder gebruikte platen.

 

Artikel 7. Intrekking oude regeling

De regeling “Uitvoeringbesluit voor de grafbedekkingen”, vastgesteld op 13 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze nadere regels in werking treden.

 

Artikel 8. Overgangsbepaling

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens het Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, vastgesteld op 13 november 2012, gelden als besluiten genomen krachtens deze nadere regels.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels een aanvraag om vergunning op grond van het Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze nadere regels toegepast.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie in het digitale gemeenteblad van Elburg.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als; Nadere regels grafbedekkingen gemeente Elburg 2022.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 20 september 2022.

De voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

De waarnemend gemeentesecretaris, J. Hofstede