Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van nadere regels voor de graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van nadere regels voor de graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage bij nadere regels graven en asbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Elburg 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2022Nadere regels

20-09-2022

gmb-2022-432376

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van nadere regels voor de graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, gelet op artikel 10, tweede en derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Elburg 2011;

besluit: vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen.

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepaling

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  Begraafplaatsen; de begraafplaatsen in beheer bij de gemeente Elburg. De begraafplaats waar deze verordening op betrekking heeft zijn:

  • i.

   De begraafplaats Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk

  • ii.

   De begraafplaats Nunspeterweg in Elburg

  • iii.

   De begraafplaats Oostelijke rondweg in Elburg

  • iv.

   De begraafplaats Bovenweg in ‘t Harde

 • 2.

  graf: een zandgraf of een grafkelder;

 • 3.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • 4.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 5.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • 6.

  particulier graf: een graf waarvoor een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van 2 lijken dan wel 3 lijken;

 • 7.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van één lijk;

 • 8.

  particulier kindergraf: een gaf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van 2 dan wel 3 kinderlijken met een leeftijd tot 12 jaar;

 • 9.

  algemeen kindergraf; een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van één kinderlijk met een leeftijd tot 12 jaar;

 • 10.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal 3 asbussen;

 • 11.

  urnennis: een voorziening voor het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal 2 asbussen;

 • 12.

  foetusgraf: Een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van een kindje dat na een zwangerschap van minder dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen dan wel binnen 24 uur na de geboorte is overleden.

 

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De particuliere (kinder)graven zijn graven die worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar of voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  De particuliere urnengraven zijn graven die worden uitgegeven voor een periode van 10, 20, 30 jaar of voor onbepaalde tijd.

 • 3.

  De algemene (kinder)graven zijn graven die worden uitgegeven voor het begraven voor een periode van 30 jaren.

 • 4.

  Op de begraafplaats Nunspeterweg worden geen nieuwe graven meer uitgegeven.

 

Artikel 3. Bepalingen omtrent 2 of 3 diep begraven

 • 1.

  In particuliere graven is 3 diep begraven alleen toegestaan in de vakken op de begraafplaats die voldoende hoog liggen, zodat bij het delven van het graf of het begraven geen problemen met het grondwater ontstaan.

 • 2.

  In particuliere graven is 3 diep, verdiepen van 1 naar 2 en verdiepen van 2 naar 3 diep niet toegestaan in de vakken die als zodanig zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte kaarten.

 • 3.

  In particuliere kindergraven is uitsluitend 2 diep graven toegestaan.

 • 4.

  Het college kan ten aanzien van particuliere (kinder)graven in bijzondere gevallen daar waar mogelijk en wenselijk is, bepalen dat er 3 (kinder)lijken mogen worden begraven en begraven gehouden.

 • 5.

  De eventuele extra kosten voor een 2 of 3 diep graf zijn voor rekening van de rechthebbende van het graf.

 

Artikel 4. De bezorging van as

 • 1.

  De particuliere urnengraven zijn voor het daarin bijzetten van ten hoogste 3 asbussen. De urnen worden gezamenlijk geplaatst in een van gemeentewege te plaatsen urnenkelder van 50 cm breed en 50 cm lang.

 • 2.

  Het college kan ten aanzien van particuliere urnengraven in bijzondere gevallen, daar waar het mogelijk en wenselijk is, bepalen dat er 4 asbussen bijgezet en geplaatst mogen worden in een urnenkelder.

 • 3.

  Urnennissen zijn bestemd voor het daarin plaatsen van ten hoogste 2 asbussen.

 • 4.

  Als een urn geplaats wordt in een particulier graf, dan gelden de regels van het particuliere graf. Een urn wordt dan gezien als een lijk.

 

Artikel 5. Foetusgraven

 • 1.

  Op de begraafplaats Bovenweg in ’t Harde, Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk en Oostelijke Rondweg in Elburg is er een gedeelte uitsluitend bestemd voor het begraven van foetussen.

 • 2.

  Gelegenheid tot het begraven van een foetus wordt uitsluitend verleend aan de ouders van de foetus.

 • 3.

  Tot begraving van de foetus wordt niet overgegaan dan nadat aan de beheerder een verklaring van een arts is overlegd waaruit blijkt dat de begraving een foetus betreft. Een verlof tot begraving of crematie is dan niet nodig.

 • 4.

  De beheerder bepaalt in overleg met de ouders de tijd en procedure van de begraving.

 • 5.

  Op de aangewezen gedeelte zoals benoemd in lid 1, is een centrale gedenkplaats met gedenkteken aanwezig. Op dit gedenkteken is het mogelijk een herdenkplaatje te bevestigen.

 • 6.

  Het herdenkplaatje wordt door de beheerder uitgegeven.

 • 7.

  Op de foetusgraven mogen geen gedenksteen of gedenktekens/objecten worden aangebracht

 • 8.

  Er geldt voor een begraafplek op de foetusgraven geen minimale instandhoudingstermijn (grafrusttermijn). Opheffing van een begraafplek vindt plaats naar oordeel van de beheerder.

 • 9.

  Het grafoppervlak van een foetusgraf op het onder lid 1 bedoelde gedeelte bedraagt 0,50x0,50 m.

 • 10.

  Op verzoek van de ouders kan een foetus ook worden begraven in een graf voor kinderen of volwassen. De foetus wordt dan behandeld als een kind jonger dan 12 jaar. Op een kindergraf mag wel een gedenkteken geplaatst worden.

 

Artikel 6. Omzetting graven

In vakken van begraafplaatsen waar zich zowel algemene als particuliere graven bevinden, kunnen algemene graven worden omgezet in particuliere graven voor zover de vakken daartoe door de burgemeester en wethouders zijn aangewezen.

 

Artikel 7. Intrekking oude regeling

De regeling “Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging”, vastgesteld op 13 november 2012, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze nadere regels in werking treden.

 

Artikel 8. Overgangsbepaling

Besluiten van het college die genomen zijn krachtens het uitvoeringsbesluit graven en asbezorging, vastgesteld op 13 november 2012, gelden als besluiten genomen krachtens deze nadere regels.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie in het digitale gemeenteblad van Elburg.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels graven en asbezorging gemeente Elburg 2022.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 20 september 2022.

De voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

De waarnemend gemeentesecretaris, J. Hofstede