Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening (APV), hoofdstuk 3 APV, Afvalstoffenverordening, Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening (APV), hoofdstuk 3 APV, Afvalstoffenverordening, Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening (APV), hoofdstuk 3 APV, Afvalstoffenverordening, Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2020
 3. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing gemeente Westerwolde 2022
 4. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2022nieuwe regeling

13-09-2022

gmb-2022-430447

Z/22/152406/D-425670

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening (APV), hoofdstuk 3 APV, Afvalstoffenverordening, Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, van de gemeente Westerwolde;

 

Gelet op:

 

dat het college dan wel de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, op grond van het bepaalde in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 6:2 APV, de afvalstoffenverordening, BGBOP en artikel 5.10 van de Wabo toezichthouders kan aanwijzen die met het toezicht op de naleving van deze verordeningen, besluit en wet zijn belast;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Aan te wijzen als toezichthouders APV, hoofdstuk 3 APV, Afvalstoffenverordening, BGBOP en de Wabo;

  • De medewerkers toezicht en handhaving van de gemeente Westerwolde.

 • 2.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

Sellingen, 13 september 2022

Jaap Velema,

Burgemeester

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

Harby Scheper,

gemeentesecretaris

Jaap Velema,

burgemeester