Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
MijnGemeenteDichtbij

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMijnGemeenteDichtbij
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022)
CiteertitelOndermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat, ondervolmacht, ondermachtiging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel - Sint-Michielsgestel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2022Nieuw besluit

14-06-2022

bgr-2022-1051

1290247

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022)

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 

overwegende dat:

 • de bestuursorganen van de deelnemers hebben besloten om door middel van mandaat, volmacht dan wel machtiging alle aan hen toegekende bevoegdheden over te dragen aan het algemeen bestuur, behoudens de uitzonderingen als bedoeld in artikel 3 van het Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022 van de deelnemers;

 • de bestuursorganen van de deelnemers het algemeen bestuur het hebben toegestaan bevoegdheden door te geven aan de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • het doorgeven van bevoegdheden, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel en het Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022 van zowel de gemeente Boxtel als de gemeente Sint-Michielsgestel;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het:

 

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • b.

  AMT: algemeen management team van MijnGemeenteDichtbij;

 • c.

  bestuursorgaan: orgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  concernmanager: leidinggevende van een teammanager;

 • e.

  deelnemers: deelnemende gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, wiens bestuursorganen deelnemen aan de Regeling;

 • f.

  machtiging: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • g.

  mandaat: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • h.

  mandaatbesluit: Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022 van de deelnemers;

 • i.

  medewerker: ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij of een daarmee gelijk te stellen persoon (inhuur) niet zijnde de voorzitter, een concernmanager of een teammanager;

 • j.

  MijnGemeenteDichtbij: openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • k.

  ondermandaat, -volmacht of -machtiging: degene aan wie door het bevoegde bestuursorgaan mandaat, volmacht of machtiging is verleend, geeft – indien toegestaan – de door middel van mandaat, volmacht of machtiging verkregen bevoegdheid door aan een ander;

 • l.

  Regeling: Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • m.

  team: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • n.

  teammanager: leidinggevende van een team;

 • o.

  volmacht: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • p.

  voorzitter: voorzitter van het AMT.

Artikel 2. Ondermandaat

 • 1.

  Bevoegdheden door middel van mandaat, volmacht dan wel machtiging verkregen van de deelnemers, worden onverkort doorgegeven aan het AMT.

 • 2.

  Het is het AMT toegestaan om bij schriftelijk besluit de uitoefening van de aan het AMT toegekende bevoegdheden door te geven aan de voorzitter, een concernmanager, een teammanager of een medewerker.

 • 3.

  Van de doorgegeven bevoegdheden als bedoeld in het tweede lid wordt een register bijgehouden.

 • 4.

  Voor zover bevoegdheden zijn doorgegeven aan de voorzitter, een concernmanager of een teammanager, regelt het AMT de vervanging.

 • 5.

  Het AMT kan aan het besluit als bedoeld in het tweede lid voorwaarden verbinden. Voor zover dat gebeurt, blijkt dit uit het register als bedoeld in de derde lid.

 • 6.

  Hetgeen bepaald in het mandaatbesluit inzake het onderwerp ondertekening, dient in dit besluit als herhaald en ingelast te worden beschouwd.

   

Artikel 3. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022”.

 • 2.

  Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 3.

  Het “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019” wordt ingetrokken.

 

 

Aldus besloten op 14 juni 2022.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

H. Looijen

de secretaris,

L.H. Derksen