Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Addendum bij nota Groenfonds gemeente Lingewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAddendum bij nota Groenfonds gemeente Lingewaard
CiteertitelAddendum bij nota Groenfonds gemeente Lingewaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2021nieuwe regeling

01-04-2021

Gemeentenieuws, 14-04-2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Addendum bij nota Groenfonds gemeente Lingewaard

Aanvulling groennormen voor woningbouwlocaties

 

Dit addendum hoort bij de nota Groenfonds (september 2015) van de gemeente Lingewaard. Het betreft een aanvulling met kwantitatieve groennormen voor woningbouwlocaties. Het addendum is vastgesteld door de gemeenteraad van Lingewaard.

1 Inleiding/aanleiding

In de nota Groenfonds wordt het belang van groen in paragraaf 1.2 onderstreept. Actueel en aanvullend is de waarde van groen voor een klimaatbestendige en natuurinclusieve inrichting. Zo kan groen zorgen voor verkoeling door schaduw en verdamping. Maar waar groen staat kan ook regenwater veel beter de bodem instromen waardoor wateroverlast en tegelijk verdroging van de bodem wordt voorkomen. Een natuurinclusieve inrichting draagt bij aan de biodiversiteit.

Bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties is het dan ook essentieel dat voldoende groen wordt aangelegd in de openbare ruimte. Op dat moment worden ook keuzes gemaakt voor de komende decennia. Maar als groennormen ontbreken voor deze nieuw te ontwikkelen locaties, dan gaan al snel andere belangen prefereren. Het belang van voldoende groen binnen de planvorming komt dan teveel onder druk te staan.

Met dit addendum worden deze kwantitatieve groennormen voor nieuwe woningbouwlocaties vastgelegd. Het gaat dan expliciet om inbreiding-, uitbreiding en transformatielocaties woningbouw. Er zijn realistische en onderbouwde groennormen geformuleerd en regels opgesteld als niet of onvoldoende aan die normen kan worden voldaan. Dit betekent dan een financiële bijdrage in het Groenfonds. Over hoe die bijdragen dan weer te besteden zijn in dit addendum ook afspraken opgenomen. Het processchema uit de notitie Groenfonds is aangepast voor deze woningbouwlocaties en opgenomen in bijlage 1.

In bijlage 2 is een verdere onderbouwing opgenomen, aangaande het toepassen van groennormen.

2 De groennormen voor woningbouwlocaties

In deze paragraaf worden de groennormen benoemd, de compensatiebedragen als niet aan deze normen kan worden voldaan, en richtlijnen hoe deze compensatiebedragen te besteden.

2.1 Van toepassing op

De groennormen uit paragraaf 2.2 zijn van toepassing op nieuwe woningbouwlocaties, specifiek:

 • -

  inbreidingslocaties woningbouw: betreft meerdere woningen inclusief een openbare ruimte;

 • -

  uitbreidingslocaties woningbouw: betreft meerdere woningen inclusief een openbare ruimte;

 • -

  transformatielocaties woningbouw: betreft meerdere woningen inclusief een openbare ruimte.

2.2 De groennormen

Voor nieuwe woningbouwlocaties geldt dat in de openbare ruimte voldoende groen dient te worden aangelegd. De volgende normen zijn van toepassing:

 • -

  75 m2 groen per woning, waarvan minimaal 15 m2 groen per woning op straatniveau;

 • -

  0,8 boom per woning.

2.3 Compensatiebedragen

Als om gefundeerde redenen niet kan worden voldaan aan de groennormen, dan dient een bijdrage te worden gestort in het Groenfonds. Daarbij worden de volgende bedragen gehanteerd:

 • -

  tekort aan groen, per m2: € 75,00;

 • -

  tekort aan bomen, per stuk: € 750,00.

2.4 Besteding compensatiebedragen

Wanneer bij de totstandkoming van een woningbouwlocatie bedragen zijn gestort in het Groenfonds, dan gelden de volgende richtlijnen voor besteding ervan:

 • -

  binnen 300 meter vanaf de ruimtelijke ontwikkeling;

 • -

  maximaal 5 jaar na oplevering;

 • -

  Groenstructuurplan gemeente Lingewaard is leidraad.

3 Toepassing groennormen woningbouwlocaties: het proces

Om de nieuwe groennormen voor woningbouwlocaties te borgen bij de ontwikkeling van een woningbouwlocatie, maken we afspraken over het proces. Daarbij is een sterke verwevenheid met de huidige nota Groenfonds en het daarin opgenomen processchema.

Het bestaande processchema in de nota Groenfonds blijft gewoon intact en is van toepassing voor diverse soorten projecten. Daarnaast is er een processchema gemaakt specifiek voor nieuwe woningbouwlocaties. Daarvoor is het huidige processchema aangevuld/aangepast met de nieuwe groennormen. Dit nieuwe processchema voor nieuwe woningbouwlocaties is opgenomen in bijlage 1.