Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Uitvoeringsrichtlijn financiële maatregel Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsrichtlijn financiële maatregel Regeling opvang ontheemden Oekraïne
CiteertitelUitvoeringsrichtlijn financiële maatregel Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne
 2. artikel 6, derde lid, van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2022nieuwe regeling

31-08-2022

gmb-2022-423223

Z241383

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsrichtlijn financiële maatregel Regeling opvang ontheemden Oekraïne

De burgemeester van de gemeente Staphorst,

 

Gelet op

 • -

  artikel 2 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne waarin de opdracht voor de burgemeester voor zorg voor de opvang van ontheemden is neergelegd

  en

 • -

  artikel 6 lid 3 van de regeling opvang ontheemden Oekraïne waarin de burgemeester passende maatregelen moet nemen en deze vastleggen in een huishoudelijke reglement

  en

 • -

  dat deze uitvoeringsrichtlijn een aanvulling is op het huishoudelijk reglement.

BESLUIT

 

vast te stellen de Uitvoeringsrichtlijn financiële maatregel Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Artikel 1 Opleggen van een maatregel

 • 1.

  De burgemeester legt overeenkomstig deze richtlijn een maatregel op indien de ontheemde naar het oordeel van de burgemeester:

  • a.

   zich niet houdt aan de voorwaarden van het huishoudelijk reglement;

  • b.

   een eerste schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing heeft ontvangen;

  • c.

   na de eerste schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing geen verandering in gedrag vertoont.

 • 2.

  Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging.

Artikel 2 Berekeningsgrondslag

Een maatregel wordt toegepast op het leefgeldcomponent zoals dat is toegekend voor het gehele huishouden.

Artikel 3 Het besluit tot opleggen van een maatregel

In het besluit tot het opleggen van een maatregel wordt in ieder geval vermeld:

 • a.

  de reden van de maatregel;

 • b.

  de duur van de maatregel;

 • c.

  het bedrag of percentage waarmee het leefgeld wordt verlaagd of geweigerd;

 • d.

  indien van toepassing de reden om af te wijken van de standaardmaatregel.

Artikel 4 Horen van belanghebbende

 • 1.

  Voordat een maatregel wordt opgelegd wordt een belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

 • 2.

  Het horen van een belanghebbende kan achterwege blijven als:

  • a.

   de vereiste spoed zich daartegen verzet;

  • b.

   belanghebbende al eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen feiten of omstandigheden hebben voorgedaan;

  • c.

   de burgemeester het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de mate van verwijtbarheid, of

  • d.

   belanghebbende aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken.

Artikel 5 Ingangsdatum en tijdvak van een maatregel

 • 1.

  De maatregel wordt opgelegd met ingang van de eerstvolgende kalendermaand volgend op de datum waarop het besluit tot het opleggen van de maatregel aan de ontheemde is bekendgemaakt.

 • 2.

  De maatregel kan met terugwerkende kracht worden opgelegd indien de uitbetaling van het leefgeld over de achterliggende periode is geblokkeerd.

Artikel 6 Hoogte en duur van de maatregel

 • 1.

  De maatregel wordt vastgesteld op:

  • a.

   een verlaging of weigering van 20% van het leefgeld gedurende één maand indien er op basis van het huishoudelijk reglement een gele kaart is uitgedeeld.

  • b.

   een verlaging of weigering van 35% van het leefgeld gedurende één maand indien er op basis van het huishoudelijk reglement een oranje kaart is uitgedeeld.

  • c.

   een verlaging of weigering van 50% van het leefgeld gedurende één maand indien er op basis van het huishoudelijk reglement een rode kaart is uitgedeeld.

 • 2.

  Bij elke nieuwe overtreding van de huisregels, waarschuwing of gele, oranje of rode kaart, wordt de duur van de maatregel als bedoeld in artikel 6 lid 1 verdubbeld.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsrichtlijn treedt in werking op 1 september 2022.

Ondertekend, 31 augustus 2022

J. ten Kate

Burgemeester gemeente Staphorst