Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2022 gemeente Woudenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2022 gemeente Woudenberg
CiteertitelFinancieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2022 gemeente Woudenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021 gemeente Woudenberg.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Integrale verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2022-422167

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2022 gemeente Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg, gelet op de geldende:

 

 • Integrale verordening sociaal domein gemeente Woudenberg

 • Nadere regels Jeugd/Wmo gemeente Woudenberg

BESLUIT:

 

het volgende financiële besluit vast te stellen:

 

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2022 gemeente Woudenberg

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

In dit hoofdstuk van het Financieel besluit zijn twee definities opgenomen die van belang zijn bij het hanteren van de gedifferentieerde tarieven voor diensten (90%, 75% en 50%) zoals is bepaald in de Integrale verordening sociaal domein gemeente Woudenberg.

 

Wmo 2015

 • a.

  Professionele instelling: een organisatie, die is ingeschreven in het handelsregister en/of KvK als zijnde verlener van maatschappelijke ondersteuning en die voldoet aan door het college vast te stellen kwaliteitseisen voor onder meer de medewerkers die bij de instelling in dienst zijn;

 • b.

  Zelfstandig werkend ondernemer: een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer in ieder geval de volgende criteria gelden:

  • zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;

  • het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden.

Jeugdhulp

 • a.

  professionele instelling: een organisatie, die is ingeschreven in het handelsregister en/of KvK als zijnde verlener van jeugdhulp en die voldoet aan door het college vast te stellen kwaliteitseisen voor onder meer de medewerkers die bij de instelling in dienst zijn;

 • b.

  Zelfstandig werkend ondernemer: een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer in ieder geval de volgende criteria gelden:

  • zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;

  • het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden.

Jeugd GGZ

 • a.

  om als instelling te worden gekenmerkt door Gemeenten heeft de Jeugd ggz-aanbieder aantoonbaar per 1-1-2022 minimaal 10 regiebehandelaren in dienst.

 • b.

  Een niet als instelling gekenmerkte organisatie heeft minder dan 10 regiebehandelaren in dienst.

Begrippen algemeen

Verder geldt (vanzelfsprekend) dat alle begrippen die in dit Financieel besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wmo 2015 (de wet), de Jeugdwet (de wet) en op die wetten gebaseerde lagere regelgeving, de verordeningen en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb).

HOOFDSTUK 2 PRIMAAT VAN VERHUZEN EN TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN

 

In dit hoofdstuk van het Financieel besluit zijn de bedragen opgenomen van de tegemoetkomingen meerkosten zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de verordening sociaal domein.

 

Primaat van verhuizen

Indien de cliënt die is aangewezen op een woningaanpassing of een woonvoorziening waarbij de kosten hiervan de €6800,- overschrijven, kan het college een beroep doen op het primaat van verhuizen.

 

Verhuis- en inrichtingskosten

De maximale vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten op declaratiebasis bedraagt: € 3.427,00.

 

Huurderving

Huurderving op basis van de werkelijke kosten, gedurende maximaal 6 maanden, met een maximum van 100% van de maximale huur, waarbij Huurtoeslag wordt verstrekt.

 

Woningsanering

Voor vervanging vloerbedekking en raambedekking (alles niet ouder dan 7 jaar) bedraagt de vergoeding maximaal (inclusief arbeid, noodzakelijke materialen en btw):

 • a.

  Vinyl (PVC) vloerbedekking (rolstoelgeschikt) per strekkende meter van 4 meter breed € 72,50;

 • b.

  Gordijnen per m2 raamoppervlak € 22,00.

Het is een eigen keuze of gebruikt wordt gemaakt van rolgordijnen of lamellen in plaats van gordijnen.

 

Sportvoorzieningen

Sportvoorzieningen worden verstrekt als meerkostenregeling en bedraagt maximaal € 3.392,00 welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf (maximaal € 2.702,00) en onderhoud (€ 685,00) voor een periode van ten minste 3 jaar.

 

Kilometervergoeding (eigen auto/bruikleenauto)

Op basis van 2000 km op jaarbasis kunnen reizen á € 0,34 per km worden volgende bedragen per jaar gehanteerd:

 • a.

  75% voor 4-12 jarigen: € 512,00;

 • b.

  100% voor 12 jaar en ouder: € 683,00;

 • c.

  75% voor gehuwden (of daarmee gelijkgestelden) indien beide geïndiceerd: € 1024,00;

 • d.

  50% voor bewoners van Wlz-instellingen: € 341,00.

Op deze bedragen kan het college een korting toepassen indien sprake is van:

 • verblijf in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);

 • een samenvallende vervoersbehoefte ingeval van gehuwden (of daarmee gelijkgestelden);

 • een beperkte vervoersbehoefte; of

 • andere aanwezige vervoersvoorzieningen.

HOOFDSTUK 3 HULPMIDDELEN EN WONINGAANPASSING

 

In dit hoofdstuk van het Financieel Besluit zijn de regels en bedragen opgenomen van de hulpmiddelen als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen).

 

3.1 Woonvoorzieningen

Persoonsgebonden budget

De hoogte van het pgb voor een losse woonvoorziening is gelijk aan de door het college goedgekeurde offerte, eventueel verhoogd met instandhoudingkosten bedoeld voor reparatie en onderhoud van de desbetreffende voorziening.

 

Indien de gemeente een onderhoudscontract met een voorkeursleverancier heeft afgesloten voor de levering van onderhoud en reparatie gelden de prijzen uit het desbetreffende onderhoudscontract - exclusief eventueel bedongen korting - als uitgangpunt.

 

Natura verstrekking

Indien een maatwerkvoorziening in bruikleen wordt verstrekt zal betaling rechtstreeks worden gedaan aan de desbetreffende leverancier.

 

Bouwkundige of woontechnische voorzieningen

De kosten voor een bouwkundige of woontechnische woonvoorzieningen worden uitbetaald op basis van trekkingsrecht tot maximaal 100% van de goedgekeurde offertekosten.

Indien de geschatte aanpaskosten het bedrag van € 6.807,00 passeert dienen minimaal drie offertes (gesplitst in kosten van volume/onderdelen, gebruikte materialen en arbeid) te worden aangevraagd. Daarbij gelden voor bouwkundige of woontechnische voorzieningen de volgende maxima:

 

 • -

  € 949,00 in een woonwagen die binnen vijf jaar is afgeschreven of waarvan de standplaats binnen vijf jaar wordt opgeheven.

 • -

  € 949,00 in een woonschip dat binnen vijf jaar is afgeschreven of waarvan binnen vijf jaar de ligplaats weg moet.

 • -

  € 6.807,00 voor het bezoekbaar maken van een woning.

Onderhoud en reparatie van woonvoorzieningen

De vergoeding bedraagt 100% van de werkelijke kosten en wordt uitsluitend verstrekt voor de onderstaande maatwerkvoorzieningen voor zover binnen deze regeling verstrekt en (nog) noodzakelijk geacht:

 • -

  alle vormen van hef- en trapliften;

 • -

  patiënten tilliften;

 • -

  mechanisme voor een hoog / laag verstelbaar keukenblok;

 • -

  elektromechanische openings- en sluitingsmechanisme van deuren;

 • -

  intercom met elektrische slotplaat;

 • -

  onderspoeling- en föhninrichting.

Indien de gemeente een onderhoudscontract met een voorkeursleverancier heeft afgesloten voor de levering van onderhoud en reparatie gelden de prijzen uit het desbetreffende onderhoudscontract - exclusief eventueel bedongen korting - als uitgangpunt.

 

Woningaanpassing

De aanneemsom voor een woningaanpassing wordt berekend op basis van een calculatieprogramma waarna een aannemer wordt uitgenodigd de woningaanpassing uit te voeren. Daaruit volgt ook een programma van eisen. De uitbetaling wordt altijd aan de uitvoerende aannemer gedaan en nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

3.2 Vervoer (deelname maatschappelijk verkeer)

 

Regiotaxi

Voor gebruik van collectief vraagafhankelijk regionaal vervoer kan gebruik worden gemaakt van de regiotaxi. Voor gebruik op indicatie met vervoerspas geldt toegang tot het gebruik van maximaal 600 zones per jaar ad een eigen bijdrage van € 1,10 per zone (maximaal € 660,- per jaar) (prijspeil 2022).

 

Persoonsgebonden budget

Voor gebruik van (individueel) taxi en rolstoeltaxi zijn normbedragen op jaarbasis vastgesteld. De betaling vindt plaats op basis van trekkingsrecht met een maximum van 20 km per enkele rit. Op de norm wordt in principe een korting toegepast op grond van:

 • leeftijd en de daarbij horende beperkte vervoersbehoefte;

 • verblijf in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);

 • een samenvallende vervoersbehoefte ingeval van gehuwden (of daarmee gelijkgestelden);

 • een beperkte vervoersbehoefte; of

 • andere aanwezige vervoersvoorzieningen.

100% voor 12-jarigen en ouder:

 • a.

  Individueel taxivervoer (2000 km x € 1,72) per jaar € 3.483,00.

 • b.

  Individueel rolstoeltaxivervoer (2000 km x € 1,97) per jaar € 4.001,00.

75% voor 4 tot 12-jarigen

 • a.

  Individueel taxivervoer per jaar € 2.613,00.

 • b.

  Individueel rolstoeltaxivervoer per jaar € 3.001,00.

75% p.p. voor echtparen die beiden zijn geïndiceerd

 • a.

  Individueel taxivervoer per jaar € 5.226,00.

 • b.

  Individueel rolstoeltaxivervoer per jaar € 6.002,00.

25% aanvullend op collectief vervoer

 • a.

  Individueel taxivervoer per jaar € 871,00.

 • b.

  Individueel rolstoeltaxivervoer per jaar €1.000,00.

50% voor bewoners van Wlz-instellingen

 • a.

  Individueel taxivervoer per jaar € 1.742,00.

 • b.

  Individueel rolstoeltaxivervoer per jaar € 2.001,00.

3.3 Rolstoelen

Persoonsgebonden budget

De hoogte van het pgb voor de aanschaf van een rolstoel is gelijk aan de kostprijs van de goedkoopst passende rolstoel, zoals deze door de gemeente kan worden aangeschaft bij de gecontracteerde aanbieder, zo nodig verhoogd met kosten van individuele aanpassingen en een bedrag voor instandhoudingskosten per jaar zolang de technische levensduur van de maatwerkvoorziening niet is verstreken en de kosten niet vallen onder garantiebepalingen van de leverancier. Het pgb wordt uitbetaald op basis van trekkingsrecht.

 

Naturaverstrekking

Indien een maatwerkvoorziening in bruikleen wordt verstrekt, zal betaling rechtstreeks worden gedaan aan de desbetreffende leverancier.

3.4. Hulpmiddelen

Indien de maatwerkvoorziening bestaat uit een hulpmiddel dat door de gemeente is gekocht bij één van de twee leverancier, waarmee zij een contract heeft afgesloten, betaalt de cliënt een eigen bijdrage zolang men het hulpmiddel in bruikleen heeft. De eigen bijdrage wordt berekend op grond van de laagst geldende prijs voor dat betreffende hulpmiddel.

 

Een hulpmiddel voor douche of toiletgebruik behoort tot , betaalt de cliënt de maximale periodebijdrage per vier weken totdat de totale kostprijs is voldaan.

HOOFDSTUK 4 Wmo

 

In dit hoofdstuk van het Financieel Besluit zijn de bedragen opgenomen die van toepassing zijn voor Beschermd wonen.

4.1 Pgb-tarieven Beschermd Wonen

Uit artikel 5 van de geldende Nadere regels Sociaal Domein (Jeugdwet en Wet maatschappelijke Ondersteuning) volgt dat verblijf bij ouders of wettelijke vertegenwoordigers, niet wordt aangemerkt als een accommodatie. In die gevallen wordt geen pgb verstrekt.

 

Producten en tarieven 2022

Beschermd Wonen (maximale PGB-tarieven 2022)

Arrangementen BW

Code

Eenheid

Standaard

Verlaagd

Begeleiding Basis - cao GGZ MBO

15X04

Uur

€ 51,00

€ 42,60

Minuut

€ 0,85

€ 0,71

Begeleiding Specialistisch - cao GGZ HBO

15X06

Uur

€ 62,40

€ 51,60

Minuut

€ 1,04

€ 0,86

Code

Eenheid

Standaard

Verlaagd

Ouder / kind-module

15X07

Etmaal

€ 20,78

€ 15,60

Begeleiding BW

Code

Eenheid

90%

75%

Begeleiding - praktische ondersteuning

15X03

Uur

€ 42,60

€ 35,40

Minuut

€ 0,71

€ 0,59

Begeleiding - Specialistisch BW

15X05

Uur

€ 74,40

€ 62,40

Minuut

€ 1,24

€ 1,04

Dagactiviteiten

Code

Eenheid

90%

75%

Dagactiviteit Basis volwassenen OMNV

15X52

dagdeel

€ 38,72

€ 32,27

Dagactiviteit Plus volwassenen OMNV

15X53

dagdeel

€ 48,92

€ 40,77

Dagactiviteit Basis Ouderen OMNV

15X54

dagdeel

€ 28,47

€ 23,72

Dagactiviteit Plus ouderen OMNV

15X55

dagdeel

€ 48,92

€ 40,77

Vervoer OMNV zonder rolstoel < 15km

15X61

etmaal

€ 6,85

€ 5,71

Vervoer OMNV met rolstoel < 15km

15X62

etmaal

€ 19,69

€ 16,41

Vervoer OMNV zonder rolstoel >= 15km

15X63

etmaal

€ 13,66

€ 11,39

Vervoer OMNV met rolstoel >=15km

15X64

etmaal

€ 39,35

€ 32,79

Vervoer OMNV zonder rolstoel =< 10km

15X65

etmaal

€ 7,03

€ 5,86

Vervoer OMNV met rolstoel =< 10km

15X66

etmaal

€ 21,81

€ 18,17

Vervoer OMNV zonder rolstoel > 10km

15X67

etmaal

€ 15,95

€ 13,29

Vervoer OMNV met rolstoel > 10km

15X68

etmaal

€ 30,09

€ 25,07

Overgangsrecht tarief Beschermd wonen in de vorm van een pgb

Voor cliënten die:

 • (nog) niet voldoen aan het wonen in een door het college goedgekeurde accommodatie; en

 • een toekenningsbesluit hebben ontvangen met een maximaal toegekend pgb voor extramurale inzet; en

 • niet kiezen voor beschermd wonen in natura, wordt de hoogte van het pgb vastgesteld op het bedrag dat eerder is toegekend tot uiterlijk 31 december 2022 of zoveel eerder als het AWBZ indicatiebesluit vermeld.

4.2 Pgb-tarieven voor diensten Wmo 2015 (geen beschermd wonen)

De pgb-tarieven zijn berekend op basis van 90%, 75% en 50% van de tarieven die het college in natura heeft gecontracteerd. In hoofdstuk 1 van dit Financieel Besluit zijn de definities opgenomen

van een professionele instelling (90%) en een zelfstandig werkend ondernemer (75%). Voor personen uit het sociaal netwerk als bedoeld in Wmo 2015 geldt een tarief van 50%.

 

WMO (maximale PGB-tarieven 2022)

Code

Eenheid

PGB 90%

PGB 75%

PGB 50%

HH in natura

01001

uur

€ 27,11

€ 22,59

€ 15,06

minuut

€ 0,45

€ 0,38

€ 0,25

M&Z Ambulante begeleiding WMO MBO2

02Z01

Uur

€ 40,80

€ 34,20

€ 22,80

minuut

€ 0,68

€ 0,57

€ 0,38

M&Z Ambulante begeleiding WMO MBO

02Z02

Uur

€ 46,20

€ 38,40

€ 25,80

minuut

€ 0,77

€ 0,64

€ 0,43

M&Z Ambulante begeleiding WMO HBO

02Z03

Uur

€ 57,00

€ 48,00

€ 31,80

minuut

€ 0,95

€ 0,80

€ 0,53

M&Z Respijtverblijf - time out volwassenen

04002

Etmaal

€ 155,62

€ 129,68

€ 86,46

Dagactiviteit basis volwassenen

07A03

dagdeel

€ 38,72

€ 32,27

Dagactiviteit Plus Volwassenen

07A04

dagdeel

€ 48,92

€ 40,77

Dagactiviteit Basis ouderen

07A12

dagdeel

€ 28,47

€ 23,72

Dagactiviteit Plus ouderen

07A13

dagdeel

€ 48,92

€ 40,77

Arbeidsmatige dagactiviteit

07A15

dagdeel

€ 46,92

€ 39,10

Begeleiding op afstand dagactiviteit

07B03

uur

geen

geen

minuut

€ 0,74

€ 0,62

Begeleiding op afstand van dagactiviteiten

02B03

uur

€ 43,20

€ 36,00

minuut

€ 0,72

€ 0,60

Begeleide (groeps)activiteit in organisatie/bedrijf

02C03

dagdeel

€ 38,14

€ 31,79

Vervoer WMO zonder rolstoel < 15km

08A03

etmaal

€ 6,85

€ 5,71

Vervoer WMO zonder rolstoel >= 15km

08B03

etmaal

€ 13,66

€ 11,39

Vervoer WMO met rolstoel < 15km

08A04

etmaal

€ 19,69

€ 16,41

Vervoer WMO met rolstoel >=15km

08B04

etmaal

€ 39,35

€ 32,79

Vervoer Wmo zonder rolstoel =< 10km

08A05

etmaal

€ 7,03

€ 5,86

Vervoer Wmo zonder rolstoel > 10km

08A06

etmaal

€ 15,95

€ 13,29

Vervoer Wmo met rolstoel =< 10km

08A08

etmaal

€ 21,81

€ 18,17

Vervoer Wmo met rolstoel > 10km

08A09

etmaal

€ 30,09

€ 25,07

HOOFDSTUK 5 JEUGDHULP

 

In dit hoofdstuk van het Financieel Besluit zijn de bedragen opgenomen van de geïndiceerde jeugdhulp.

5.1 Pgb-tarieven voor jeugdhulp

De pgb-tarieven zijn berekend op basis van 90%, 75% en 50% van de tarieven die het college in natura heeft gecontracteerd. In hoofdstuk 1 van dit Financieel Besluit zijn de definities opgenomen van een professionele instelling (90%) en een zelfstandig werkend ondernemer (75%). Voor personen uit het sociaal netwerk als bedoeld in de Wmo 2015 geldt een tarief van 50%.

 

Jeugdzorg (maximale PGB-tarieven 2022)

Code

Eenheid

PGB 90%

PGB 75%

PGB 50%

GZ Ambulante dagbehandeling JW

41Z07

uur

Vervallen

Vervallen

minuut

Vervallen

Vervallen

GO Logeren Jeugd JW

43A11

etmaal

€ 92,53

€ 77,11

GO Toeslag logeren jeugd extra dagdeel JW (bij 43A11)

43T02

dagdeel

€ 22,22

€ 18,52

M&Z Logeren jeugd - Dagactiviteit

44A29

etmaal

€ 149,87

€ 124,89

M&Z Toeslag logeren jeugd/logeren extra dagdeel (bij 44A29)

44T00

dagdeel

€ 37,47

€ 31,22

GZ en GO Ambulante behandeling JW MBO

45Z01

uur

€ 46,20

€ 38,40

minuut

€ 0,77

€ 0,64

GZ en GO Ambulante behandeling JW HBO

45Z02

uur

€ 57,00

€ 48,00

minuut

€ 0,95

€ 0,80

GZ en GO Ambulante behandeling JW HBO+

45Z03

uur

€ 65,40

€ 54,60

minuut

€ 1,09

€ 0,91

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO

45Z04

uur

€ 73,80

€ 61,80

minuut

€ 1,23

€ 1,03

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO+

45Z05

uur

€ 90,00

€ 75,00

minuut

€ 1,50

€ 1,25

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO++

45Z06

uur

€ 131,40

€ 109,20

minuut

€ 2,19

€ 1,82

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW MBO2

50Z01

uur

€ 40,80

€ 34,20

€ 22,80

minuut

€ 0,68

€ 0,57

€ 0,38

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW MBO

50Z02

uur

€ 46,20

€ 38,40

€ 25,80

minuut

€ 0,77

€ 0,64

€ 0,43

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW HBO

50Z03

uur

€ 57,00

€ 48,00

€ 31,80

minuut

€ 0,95

€ 0,80

€ 0,53

M&Z Begeleid wonen met toezicht jeugd

43B17

etmaal

€ 137,57

€ 114,65

Toeslag ouder-kind JW (bij 43B17)

43T00

etmaal

€ 18,14

€ 15,11

Vervoer Jeugd <15 km (retour) *

42A01

etmaal

€ 17,33

€ 14,44

Vervoer Jeugd zonder rolstoel =< 10km

42A11

etmaal

€ 7,03

€ 5,86

Vervoer naar kinderopvang enkele reis =<10 km

42A12

etmaal

€ 3,51

€ 2,93

Vervoer Jeugd zonder rolstoel > 10km

42A13

etmaal

€ 15,95

€ 13,29

Vervoer naar kinderopvang enkele reis > 10 km

42A14

etmaal

€ 7,97

€ 6,65

Logeren Thuis (in dagdelen)

44B09

dagdeel

€ 13,72

€ 11,43

Logeren Thuis (in etmalen)

44E09

etmaal

€ 54,88

€ 45,74

Dagactiviteit basis Jeugd

45A49

dagdeel

€ 36,01

€ 30,01

Dagactiviteit Plus Jeugd

45A54

dagdeel

€ 52,02

€ 43,35

Extra ondersteuning bij kinderopvang 12-

45A57

uur

€ 4,91

€ 4,09

5.2 Pgb-tarieven voor ambulante Jeugd-GGZ

Vervallen: opgenomen in Bouwblokken.

5.3 Pgb-tarieven voor dyslexie

Voor de bekostiging voor ambulante Jeugd-GGZ gelden uurtarieven (PxQ), omdat de DBC’s per 1 januari 2018 niet meer gebruikt mogen worden. Voor Dyslexie gelden volgende tarieven die als volgt worden bepaald:

 • De aanbieder stelt naar aanleiding van de diagnose een behandelplan op;

 • Indien de diagnose EED luidt wordt er een behandelplan opgesteld met een advies over het aantal behandelingen die noodzakelijk zijn om de dyslexiedoelen te behalen;

 • De diagnose is maximaal 12 uur;

 • In een behandelplan wordt maximaal 50 uur gegeven;

 • Indien de aanbieder inschat dat het maximaal aantal behandelingen per jeugdige wordt overschreden neemt de aanbieder contact op met de verwijzer/poortwachter. Deze beoordeelt in overleg met de school en de aanbieder of een nieuwe verwijzing nodig is om het gewenste resultaat te behalen.

 • De pgb-tarieven bedragen 90% voor een professionele instelling en 75% voor een zelfstandig werkend ondernemer.

 • Dyslexie (maximale PGB-tarieven 2022)

  Code

  Eenheid

  PGB 90%

  PGB 75%

  Diagnostiek (maximaal 720 minuten)

  54004

  Uur

  € 82,20

  € 68,40

  Minuut

  € 1,37

  € 1,14

  Behandeling (maximaal 3.000 minuten)

  54002

  Uur

  € 82,20

  € 68,40

  Minuut

  € 1,37

  € 1,14

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

6.1 Hardheidsclausule

Indien een pgb wordt aangevraagd voor een maatwerkvoorziening of jeugdhulp met een functiecode waarvoor geen tarief is vastgesteld, heeft het college de bevoegdheid alsnog een tarief vast te stellen.

6.2 Inwerkingtreding

Dit Financieel besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van het Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021 gemeente Woudenberg.

6.3 Citeertitel

Dit Financieel besluit wordt aangehaald als Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2022 gemeente Woudenberg.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 december 2021

De directeur/secretaris

B. Marinussen

de burgemeester

Mr. Y.P. van Mastrigt