Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Vervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht
CiteertitelVervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrech
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-202201-01-2022nieuwe regeling

14-09-2022

gmb-2022-420722

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht

 

De Gemeentesecretaris

 

gelet op

- artikel 10:3 en artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht en

- het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht;

 

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende:

 

Vervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging

gemeente Dordrecht

 

Artikel 1. Vervanging bij Opgaven en bij clusters Musea, Publieksaccommodaties, Dienstverlening, Wijken, Stad, Ruimtelijke kwaliteit, Versterking Bestuur & Organisatie en Management en ondersteuning

 

 • 1.

  Dit artikel is van toepassing op de door het college vastgestelde Opgaven en op de volgende clusters:

  • a.

   Musea;

  • b.

   Publieksaccommodaties;

  • c.

   Dienstverlening;

  • d.

   Wijken;

  • e.

   Stad;

  • f.

   Ruimtelijke kwaliteit;

  • g.

   Versterking Bestuur & Organisatie;

  • h.

   Management en ondersteuning.

 • 2.

  Een Portefeuilledirecteur wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a. bedoelde vervanger treedt in de bevoegdheden van de Portefeuilledirecteur en de onder b. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   een collega Portefeuilledirecteur;

  • b.

   de Gemeentesecretaris.

 • 3.

  Een Clustermanager wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a en b genoemde vervangers treden in de bevoegdheden van de Clustermanager en de onder c. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   de plaatsvervangend Clustermanager;

  • b.

   een collega Clustermanager;

  • c.

   de Gemeentesecretaris.

 • 4.

  Een Teamleider wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a. bedoelde vervanger treedt in de bevoegdheden van de Teamleider en de onder b. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   de plaatsvervangend Teamleider;

  • b.

   zijn Clustermanager;

 • 5.

  Een Teamhoofd wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a. bedoelde vervanger treedt in de bevoegdheden van het Teamhoofd en de onder b. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   het plaatsvervangend Teamhoofd;

  • b.

   de Teamleider;

 • 6.

  Een Opgavemanager wordt bij zijn afwezigheid vervangen door zijn Portefeuilledirecteur, die daarbij functioneert op eigen titel.

 • 7.

  De plaatsvervanger houdt bij het uitoefenen van de bevoegdheden van degene die hij vervangt, in het bijzonder rekening met eventuele politieke of bestuurlijke aspecten van de aangelegenheden die hij waarneemt. Indien daarvan sprake is of kan zijn stemt hij voor het nemen van een beslissing over de aangelegenheid af met zijn leidinggevende, de Gemeentesecretaris of met de portefeuillehouder.

 

Artikel 2 Vervanging bij clusters Servicegemeente

 • 1.

  Dit artikel is van toepassing op de volgende clusters:

  • a.

   Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD);

  • b.

   Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden / Onderzoekscentrum Drechtsteden (GBD/OCD);

  • c.

   HR en Financiën Drechtsteden (HRFD);

  • d.

   Informatievoorziening, -beheer en regie Drechtsteden (IVRD);

  • e.

   Juridische zaken, Communicatie, Vastgoed / Facilitair en Inkoop Drechtsteden (JCVID);

  • f.

   Interne Bedrijfsvoering en Ondersteuning Servicegemeente (IBOS).

 • 2.

  De Clustermanagers IBD en GBD/OCD worden bij hun afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a en b genoemde vervangers treden in de bevoegdheden van de Clustermanager en de onder c. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   de plaatsvervangend Clustermanager;

  • b.

   een collega Clustermanager

  • c.

   de directeur Servicegemeente of zijn plaatsvervanger.

 • 3.

  De Clustermanagers IVRD, IBOS, HR&F en JCVID worden bij hun afwezigheid vervangen door een van de andere Clustermanagers van de Servicegemeente, waarbij de vervangende Clustermanager treedt in de bevoegdheden van de Clustermanager die hij vervangt.

 • 4.

  Een Teamleider wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a. bedoelde vervanger treedt in de bevoegdheden van de Teamleider en de onder b. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   de plaatsvervangend Teamleider;

  • b.

   zijn Clustermanager;

 • 5.

  Een Teamhoofd wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a. bedoelde vervanger treedt in de bevoegdheden van het Teamhoofd en de onder b. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   het plaatsvervangend Teamhoofd;

  • b.

   de Teamleider;

 • 6.

  De plaatsvervanger houdt bij het uitoefenen van de bevoegdheden van degene die hij vervangt, in het bijzonder rekening met eventuele politieke of bestuurlijke aspecten van de aangelegenheden die hij waarneemt. Indien daarvan sprake is of kan zijn stemt hij voor het nemen van een beslissing over de aangelegenheid af met zijn leidinggevende, de directeur Servicegemeente of diens plaatsvervanger.

 

Artikel 3 Aanwijzingen plaatsvervangend clustermanagers

 • 1.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Musea wordt aangewezen de zakelijk directeur.

 • 2.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Dienstverlening wordt aangewezen in de aangegeven volgorde:

  • a.

   de Teamleider Balie en receptie;

  • b.

   de Teamleider Specials;

  • c.

   de Teamleider Web en telefonie.

 • 3.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Wijken wordt aangewezen de Teamleider Wijk, gebieds- en accountmanagement.

 • 4.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Stad wordt aangewezen de Teamleider Grondzaken.

 • 5.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit wordt aangewezen in de aangegeven volgorde:

  • a.

   de Teamleider Wegen, Verlichting en Schone Stad;

  • b.

   de Teamleider Havens en Constructies.

 • 6.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Publieksaccommodaties wordt aangewezen de teamleider Vastgoed, Onderwijshuisvesting en Wijkaccommodaties.

 • 7.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Versterking Bestuur en Organisatie wordt aangewezen in de aangegeven volgorde:

  • a.

   de Teamleider Veiligheid;

  • b.

   de Teamleider Organisatie & Bedrijfsvoering.

 • 8.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Management & Ondersteuning wordt aangewezen de Teamleider Projectmanagement.

 • 9.

  Als plaatsvervangend Clustermanager GBD/OCD wordt aangewezen mevrouw G. van Leersum, Specialist Fiscaal, Beroep en Advies.

 • 10.

  Als plaatsvervangend Clustermanager IBD wordt aangewezen de Manager (Teamleider) Civiel.

 

Artikel 4 Intrekking oude vervangingsregeling en datum van inwerkingtreding

 • 1.

  De Vervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht, vastgesteld op 22 juni 2018 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot 1 januari 2022.

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Vervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht.

 

Aldus besloten op 14 september 2022,

De gemeentesecretaris,

H.H.W.M. Post