Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT STEENSTRAAT E.O. 2022-2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT STEENSTRAAT E.O. 2022-2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Steenstraat en omgeving 2022-2024
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcameratoezicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2022Cameratoezicht in Steenstraat en omgeving

12-09-2022

gmb-2022-417736

691127

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT STEENSTRAAT E.O. 2022-2024

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM;

 

 

Overwegende dat,

 

- de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (APV) kan besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 

- wijkveiligheid één van de belangrijkste prioriteiten is uit de Kadernota Veiligheid 2018-2022; waar nodig wordt naast een generieke aanpak van wijkveiligheid, extra geïnvesteerd in een specifiek gebied om deze van een extra impuls te voorzien;

 

- de Steenstraat en omgeving de rode loper vanuit het Velperpoortstation naar de binnenstad van Arnhem vormt, waarvan de uitstraling de laatste jaren drastisch achteruit gegaan is. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Een onduidelijke verkeerssituatie, eenzijdig winkelaanbod door toename van het aantal massagesalons, belwinkels en kapperszaken, aanwezigheid van drugsdealers en daklozen en verloedering;

 

- ook de tweejaarlijkse monitor (I&O) meldde in 2019 dat de bewoners van het Spijkerkwartier en het aangrenzende Centrum weliswaar optimistisch waren over de toekomst, maar dat zij al jaren rommel, bekladding, vernieling en andere vormen van verloedering rapporteerden en bovendien hoge verkeersonveiligheid en sociale overlast ervaren – meer dan hun stadgenoten in vrijwel alle andere wijken. De buurt is volgens de bewoners afgegleden en moet veiliger, mooier, groener, meer divers en gezelliger;

 

- de problemen in het gebied hardnekkig zijn en vragen om een aanpak van lange adem. Er een offensief voor leefbaarheid en veiligheid is gestart vanuit een breed samengesteld team (onder leiding van een ervaren stadsmarinier), dat ter plaatse het oor en oog is en de bevoegdheid heeft om de problemen versneld op te lossen;

 

- gestart is met de aanpak van problemen, variërend van het schoonmaken van de buurt, de aanpak van de weesfietsen tot aan diverse handhavingsacties voor het tegengaan van asociaal rij- en parkeergedrag en het tegengaan van dealen en drugsgebruik. Daarnaast volgen diverse maatregelen tegen ongure plekken en handhavingsacties tegen huftergedrag en criminaliteit. Maatregelen die ook rekenschap geven aan de uitkomsten van het Rekenkamerrapport 'De wet van de stimulerende achterstand - Onderzoek naar Ondermijning';

 

- dit alles zorgt voor een toename van het aantal (gewelds)incidenten en in toenemende mate een gevoel van onveiligheid geeft bij bewoners, ondernemers en winkelend publiek;

 

- de politie het aantal incidenten voor dit gebied in kaart heeft gebracht. Daaruit blijkt dat het aantal incidenten en delicten jaarlijks toeneemt. Deze toename een halt moet worden toegeroepen;

 

- een schietincident bij café Noord in 2020 heeft geleid tot een aantal brieven van de ondernemers aan de burgemeester. Daarin verzoeken zij om camera’s om de veiligheid terug te brengen in hun straat;

 

- eind 2020 een geweldsincident midden op straat in het Spijkerkwartier plaatsvond waarbij een inwoner van de wijk om het leven is gekomen;

 

- er in het Musispark regelmatig sprake is van overlast en ook ernstige (gewelds)incidenten plaatsvinden waarbij wapens worden gebruikt. Onder andere een steekpartij in de zomer van 2021 waarbij een persoon levensgevaarlijk gewond raakte;

 

- er op 21 januari 2022 een smartshop aan de Hommelseweg voor 6 maanden is gesloten en op 25 april 2022 een smartshop aan de Bloemstraat voor 3 maanden is gesloten, allebei vanwege overtreding van de Opiumwet: dergelijke smartshops faciliteren de grootschalige handel en dealen in verdovende middelen;

 

- er op april 2022 een brand is uitgebroken in een horecazaak aan de Steenstraat waarbij het vermoeden van brandstichting is;

 

- er sinds 2018 al meer dan 15 rapportages van de politie over overtreding van de Opiumwet (hennepkwekerijen, dealerpanden etc.) zijn ontvangen die binnen het verzorgingsgebied vallen;

 

- het meldpunt voor seksuele intimidatie in Arnhem 85 meldingen heeft gekregen sinds januari 2021; uit de meldingen blijkt dat de Steenstraat een hotspot is van seksuele intimidatie;

 

- er ter plaatse een actieve winkeliersvereniging is en er potentie is om een deel van de buurtbewoners en ondernemers te mobiliseren om het tij te keren en de Steenstraat e.o. weer tot een veilige en plezierige buurt te maken;

 

- voor de Steenstraat e.o. er een actieprogramma onder de naam "Schoon, Heel, Veilig" is opgesteld. Onder leiding van een programmamanager een actieprogramma met 13 actiepunten is opgesteld, die de leefbaarheid en veiligheid ten goede moeten komen. Cameratoezicht als actiepunt 6 in dit programma is opgenomen. Daarmee het een wezenlijk onderdeel van het programma is en in samenhang met de andere actiepunten noodzakelijk voor het slagen van dit programma;

 

- dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (o.a. kenbaarheid cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 

- dat de belangen van de openbare orde en veiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten in het gebied zwaarder wegen dan het individuele belang van de eventuele inperking op persoonsniveau (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 

- dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

- dat aanvullend aan cameratoezicht maatregelen worden genomen om ordeverstoringen en overlast in de openbare ruimte te voorkomen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit extra inzet van handhaving, politie, straatcoaches, jongerenwerk en het schoonhouden van de openbare ruimte;

 

- overwegende dat de inzet van camera’s als onderdeel van een integrale aanpak is besproken en akkoord bevonden in de lokale driehoek d.d. 8 juli 2021.

 

Gelet op artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (APV) en artikel 151c van de Gemeentewet:

 

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT STEENSTRAAT E.O.

 

Besluit

 

 • 1.

  De burgemeester besluit tot het aanwijzen van het gebied als weergegeven op de kaart in bijlage I, als gebied waar ten behoeve van het toezicht op de daarin gelegen openbare plaatsen en andere voor een ieder toegankelijke plaatsen cameratoezicht ingezet wordt;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  Dit besluit om cameratoezicht in te zetten geldt voor de periode van 05-09-2022 tot 31-12-2023.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Steenstraat e.o. 2022-2024.

De burgemeester van Arnhem,

A. Marcouch

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Indien een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, kan hij binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, bij de burgemeester een bezwaarschrift indienen (Postbus 9029, 6800EL Arnhem).

 

Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem (postadres: Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Daarbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Hiervoor is men griffierecht verschuldigd. De rechtbank kan hierover verder informatie verstrekken.