Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraine Apeldoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraine Apeldoorn
CiteertitelMandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraine Apeldoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
 3. titel 2 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-202201-04-2022nieuwe regeling

23-08-2022

gmb-2022-416209

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraine Apeldoorn

Besluit van de burgemeester van de gemeente Apeldoorn en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft.

 

Overwegende dat;

 

 • per 1 april 2022 met het activeren van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking, staatsnoodrecht in werking is gesteld;

 • de burgemeester op grond van het staatsnoodrecht belast is met de opvang ontheemden Oekraine

 • gelijktijdig met het activeren van het staatsnoodrecht op 1 april 2022 de ‘Regeling opvang ontheemden Oekraine’ inwerking is getreden. Deze regeling bevat nadere regels over de wettelijke taak van de burgemeester om zorg te dragen voor de opvang, waaronder begrepen de huisvesting en verzorging, van ontheemden uit Oekraïne, alsmede de voorbereidingen daartoe;

 • er een tijdelijke projectorganisatie opvang en zorg ontheemden Oekraine is ingesteld die tot taak heeft om de opvang en zorg ontheemden Oekraine in goede banen te leiden door besluitvorming voor te bereiden en zorg te dragen voor de feitelijke implementatie en/of uitvoering van de besluitvorming opvang en zorg ontheemden Oekraine.

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 3 titel 3 en boek 5 titel 2 Burgerlijk Wetboek.

 

BESLUIT:

Het volgende mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, waarbij wordt bepaald dat het algemeen mandaat- en volmachtbesluit en de budgethoudersregeling onverkort van toepassing zijn voor zover in dit besluit niet anders is bepaald.

Artikel 1 Mandaatverlening regeling opvang ontheemden Oekraine

 • 1.

  Voor de toepassing van dit besluit wordt met de verlening van het mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a.

   volmacht om privaatrechtelijke rechtshandelingen op het werkterrein van de projectorganisatie te verrichten, en

  • b.

   machtiging om op het werkterrein van de projectorganisatie handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • 2.

  Het mandaat aan de projectleider Opvang en Zorg met betrekking tot het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven is beperkt tot een bedrag van € 500.000 per verplichting.

 • 3.

  De projectleider Opvang en Zorg is bevoegd om ondermandaat te verlenen.

 

Wet of regeling

Onderdeel

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat/volmacht van/aan

Doormandatering c.q.

substitutie van volmacht

Opmerkingen

Inhuren beheerders gemeentelijke opvanglocaties

College>

Gemeentesecretaris

> projectleider Opvang en zorg

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Gehele regeling

Het nemen van individuele beslissingen

Burgemeester > gemeentesecretaris

>projectleider Opvang en zorg

Voor zover dit mandaatbesluit en het reguliere mandaatregister niet anders bepalen.

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Art. 3

Alternatieve opvang beschikbaar stellen

Burgemeester > gemeentesecretaris

Projectleider Opvang en zorg > locatiemanager

Uitsluitend na akkoord projectleider

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Art. 4

Beëindigen recht op opvang

Burgemeester > gemeentesecretaris

Projectleider Opvang en zorg > locatiemanager

Uitsluitend na akkoord projectleider

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Art 6, lid 1, sub b en/of e

Toekennen financiële verstrekkingen/ betaling van buitengewone kosten GOO

Burgemeester > gemeentesecretaris

Projectleider Opvang en zorg >

Afdelingshoofd Realisatie Sociaal > teammanagers SUT I en II en RBB I en II > administratief juridisch medewerker uitbetalen en terugvorderen, medewerker bijzondere bijstand,

sociaal rechercheur, inkomensadviseur handhaving,

inkomensadviseur

Met in achtneming van de vastgestelde uitvoeringsrichtlijnen

Art. 7 jo 6, lid 1 sub b en/of e

Intrekken

Art. 8

Terugvorderen

Regeling opvang ontheemden Oekraine

Art. 9

(over)plaatsen ontheemde(n) in opvangvoorziening binnen de gemeente

Burgemeester> Gemeentesecretaris>

Projectleider Opvang en Zorg> locatiemanager

In overleg met projectleider en met in achtneming van artikel 16

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Art. 12

Toekennen financiële verstrekkingen POO

Burgemeester>

Gemeentesecretaris>

Projectleider Opvang en Zorg >

Afdelingshoofd Realisatie Sociaal > teammanagers SUT I en II en RBB I en II > administratief juridisch medewerker uitbetalen en terugvorderen, medewerker bijzondere bijstand,

sociaal rechercheur, inkomensadviseur handhaving,

inkomensadviseur

Met in achtneming van de vastgestelde uitvoeringsrichtlijnen

Art. 13

Intrekken financiële verstrekkingen POO

Art. 14

Terugvorderen financiële verstrekkingen POO

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Art 6, lid 2, sub c

Bieden onderwijs*

Burgemeester > gemeentesecretaris>

Projectleider opvang en zorg >

Afdelingshoofd beleid & maatschappelijke ontwikkeling > senior beleidsmedewerker jeugd en onderwijs

*voor zover het gaat om het tijdelijk aanbieden van een alternatief programma

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Art 6, lid 3

Vaststellen/wijzigen huishoudelijk reglement

Burgemeester > gemeentesecretaris

Projectleider Opvang en Zorg

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Art. 15, lid 1

Bepalen bijzondere opvangbehoeften

Burgemeester > gemeentesecretaris

Projectleider Opvang en Zorg

In samenspraak met locatiemanager, zorg lid actieteam

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Art. 15, lid 3

Bieden specifieke steun en begeleiding

Burgemeester >

Gemeentesecretaris>

Projectleider Opvang en Zorg > conform reguliere mandaatregisters

Artikel 3 Informatieplicht en beperking mandaat

Indien zich naar het oordeel van de projectleider opvang en zorg Oekraine één of meer van de navolgende gevallen voordoet, dient in overlegd te worden met de burgemeester alvorens een besluit te nemen:

 • 1.

  uit het te nemen besluit kunnen (niet voorziene) financiële of andere belangrijke consequenties voortvloeien;

 • 2.

  tijdens de voorbereiding van het besluit komt naar voren dat het te nemen besluit bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig is;

Artikel 4 Instructie

Het burgemeester kan instructies geven omtrent de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 5 Plaatsvervanging

Bij verhindering of afwezigheid wordt de projectleider Opvang en Zorg vervangen door de adviseur vluchtelingen, voor zover het de uitvoering van dit besluit betreft.

Artikel 6 Ondertekening

De ondertekening van een krachtens mandaat genomen besluit op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraine, luidt als volgt:

 

De burgemeester van Apeldoorn, namens deze,

<handtekening>

<naam>

<functie>

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop deze wordt bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 april 2022.

Aldus besloten op 23 augustus 2022, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

De burgemeester,

A.J.M. Heerts

Het college van burgemeester en wethouders,

Secretaris,

T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

A.J.M. Heerts