Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

BELEIDSREGELS EENMALIGE ENERGIETOESLAG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Baanbrekers
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBELEIDSREGELS EENMALIGE ENERGIETOESLAG
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-202201-07-2023nieuwe regeling

24-08-2022

bgr-2022-1013

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS EENMALIGE ENERGIETOESLAG

 

Het dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ gevestigd te Waalwijk,

 

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand 2019.

besluit:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de alleenstaande die de energietoeslag aanvraagt of ambtshalve ontvangt, dan wel de samenwonenden die deze gezamenlijk aanvragen of ontvangen

 • b.

  Baanbrekers: het dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’;

 • c.

  energietoeslag: categorale toeslag als tegemoetkoming voor de gestegen kosten van energie;

 • d.

  inkomen: het inkomen zoals bedoeld in de artikelen 31 tot en met 33 van de wet exclusief vakantietoeslag;

 • e.

  peildatum: bij ambtshalve toekenning, de datum waarop men aan de voorwaarden voldoet, gelegen tussen 1 april 2022 en 1 januari 2023, op aanvraag betreft dit de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is gedaan;

 • f.

  zelfstandig huishouden: iemand die niet inwonend is bij een ander en verantwoordelijk is voor de betaling van zijn eigen woon- en energielasten.

 • g.

  uniek adres: een maar één keer voorkomende combinatie van adresgegevens wat bestaat uit straatnaam, huisnummer (eventueel met toevoeging), postcode en plaatsnaam;

 • h.

  Wet: de Participatiewet.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag van € 1300,- is bedoeld voor een aanvrager met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een aanvrager heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van het sociaal minimum.

 • 4.

  De hoogte van het inkomen bij een aanvraag word gebaseerd op het inkomen voorafgaand aan de aanvraagdatum door:

  • a.

   Bij een vast inkomen uit te gaan van het inkomen van de volledige maand voorafgaand aan de aanvraag.

  • b.

   Bij een onregelmatig inkomen uit te gaan van het gemiddelde inkomen over de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag;

  • c.

   Bij inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep uit te gaan van het inkomen exclusief vakantietoeslag over het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag. Basis hiervoor is primair de (voorlopige) aanslag over dat jaar en secundair de aangifte.

 • 5.

  Aanvragers met een inkomen boven de inkomensgrens die vanwege problematische schulden een schuldhulptraject volgen (Wsnp of minnelijke schuldregeling) en daardoor weinig te besteden hebben.

 • 6.

  Tot de doelgroep voor de eenmalige energietoeslag wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering;

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 7.

  In afwijking van lid 6 sub c behoort de persoon wel tot de doelgroep als:

  • a.

   uit de inschrijving in het basisregistratie persoonsgegevens blijkt dat er sprake is van een zelfstandig huishouden en,

  • b.

   een energienota op diens naam en adres wordt overlegd.

 • 8.

  Er wordt per uniek adres (bij gelijktijdige bewoning) maximaal één energietoeslag verstrekt.

 • 9.

  In aanvulling op lid 8 wordt bij meerdere aanvragers op één uniek adres, en als er op dit adres nog geen eenmalige energietoeslag is toegekend, de eenmalige energietoeslag aan de langst wonende bewoner toegekend op dat adres. Dit op basis van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Aanvragers die, op of na peildatum 1 april 2022 en voor 1 januari 2023, voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   deelnemer zijn aan de gemeentepolis; of

  • d.

   in bezit zijn van een Paswijzer (gemeente Waalwijk) of HeusdenPas (gemeente Heusden) of Samen-loont-pas (gemeente Loon op Zand); of

  • e.

   ondernemer is met een Bbz-uitkering voor levensonderhoud; of

  • f.

   dit kalenderjaar een individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen; of

  • g.

   een gemeentelijk traject lopen in zoals beschreven in artikel 2, lid 6

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag ambtshalve.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op aanvragers die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Aanvragers die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag kunnen vanaf 19 september 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier zoals gepubliceerd op de website van Baanbrekers: www.baanbrekers.org.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via info@baanbrekers.org. In afwijking van deze digitale aanvraag is een aanvraag per post mogelijk indien naar het oordeel van Baanbrekers bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen zoals gesteld in artikel 2 van deze beleidsregels;

 • 4.

  Een aanvraag eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

 • 5.

  Aanvragen die tussen 1 juli en 19 september 2022 worden ingediend, worden afgewezen en zullen vanaf 19 september 2022 worden beoordeeld. Aanvragers hoeven geen nieuwe aanvraag hiervoor in te dienen.

Artikel 5. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het dagelijks bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking met ingang van 19 september 2022.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag.

 

 

Aldus vastgesteld op 24 augustus 2022

Het dagelijks bestuur van uitvoeringsorganisatie Baanbrekers,

de voorzitter,

Dhr. R. Bakker

de secretaris,

Dhr. A. van Oudheusden

Toelichting

De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag staan niet op zich zelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al bij Baanbrekers geldt in de bestaande beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij aanvragers die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar zijn in overleg met de betrokken gemeenten andere groepen aan toegevoegd. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. Het dagelijks bestuur van Baanbrekers kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5). De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.