Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Subsidieregeling Verduurzaming particulier woningbezit Woensel-Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Verduurzaming particulier woningbezit Woensel-Zuid
CiteertitelSubsidieregeling verduurzaming particulier woningbezit Woensel-Zuid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-202201-10-2024huisvesting

06-09-2022

gmb-2022-411868

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Verduurzaming particulier woningbezit Woensel-Zuid

Het College van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven maakt bekend dat het,

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Eindhoven (ASV), in het bijzonder artikel 3 eerste lid en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder art. 4:23

 

Overwegende dat:

 

• de buurten Woensel West, Limbeek Noord, Limbeek Zuid, Hemelrijken en de Gildebuurt zijn aangemerkt als kwetsbare wijken;

• in deze kwetsbare wijken de leefbaarheid onder druk staat. Om de leefbaarheid in dergelijke wijken te verbeteren heeft het kabinet het Volkshuisvestingfonds (hierna: VHF) in het leven geroepen. Gemeenten en regio’s kunnen met het geld uit dit fonds investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de particuliere woningvoorraad;

• verduurzaming een belangrijk onderdeel uitmaakt van al deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendig woningvoorraad en aan lager energieverbruik;

• de subsidieregeling voorziet in de aanpak van woningen, waarbij eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders van de buurten Woensel West, Limbeek Noord, Limbeek Zuid, Hemelrijken en de Gildebuurt onder bepaalde voorwaarden subsidies kunnen krijgen om hun woning te kunnen verduurzamen;

• als uitgangspunt geldt dat woningen van aangewezen buurten zo worden verduurzaamd dat het energielabel van hun woning met drie stappen wordt verbeterd of tenminste energielabel B (doellabel)wordt bereikt;

• als er sprake is van een woning van een eigenaar-verhuurder, de huurder schriftelijk op de hoogte moet worden gesteld van het voornemen tot verduurzaming en de wettelijke bepaling dat de woningverbetering die middels subsidie is verkregen, niet verrekend mag worden middels huurverhoging;

• de regeling voor twee jaar geldt, zodat in een pilot ervaring opgedaan kan worden. Na de evaluatie van de regeling wordt deze eventueel bijgesteld en volgt verder aanpak van woningen.

 

In zijn vergadering van 6 september 2022 heeft besloten tot het vaststellen van de:

 

 

 

Subsidieregeling Verduurzaming particulier woningbezit Woensel-Zuid

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder, zijnde natuurlijke personen;

 • b.

  Adres: benaming als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • c.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Eindhoven;

 • d.

  College: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven;

 • e.

  Doellabel: startlabel vermeerderd met drie labelstappen of tenminste energielabel B;

 • f.

  Eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft waarin hij/zij zijn/haar hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

 • g.

  Eigenaar-verhuurder: een natuurlijk persoon die een of maximaal 5 huurwoningen in eigendom heeft, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 18a of 19 van de Woningwet;

 • h.

  ISDE subsidie: Investeringssubsidies duurzame energie en energiebesparing van het Ministerie van EZK en eventuele opvolgende regelingen;

 • i.

  Geregistreerd Energielabel: Energielabel volgens de NTA 8800 zoals geregistreerd of te registreren bij de RVO;

 • j.

  Maatwerkadviesrapport: rapport als bedoeld in de door de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland bindend verklaarde Nationale Beoordelingsrichtlijn 9500, deel 02, zoals vastgesteld op 31 augustus 2011, inclusief latere wijzigingen, opgesteld door een persoon die voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid van ‘EPA’-adviseur;

 • k.

  Startlabel: Geregistreerd Energielabel bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) volgens NTA 8800;

 • l.

  Verduurzamingsmaatregel: maatregel als beschreven in artikel 5, eerste lid, onderdeel b;

 • m.

  Woning (grondgebonden): woning in de zin van artikel 1, derde lid van de Woningwet.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het College kan aan de aanvrager van een woning in buurten Limbeek Noord, Limbeek Zuid, Woensel West, Hemelrijken en Gildebuurt subsidie verstrekken ten behoeve van de kosten die in redelijkheid direct verband houden met het nemen van verduurzamingsmaatregelen in zijn woning zoals als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b. Deze maatregelen dienen te leiden tot een verbetering van het startlabel met drie stappen of een verbetering tot tenminste energielabel B.

 

Artikel 3 Doel

Het doel van deze regeling is om huiseigenaren in buurten Limbeek Noord, Limbeek Zuid, Woensel West, Hemelrijken en Gildebuurt te stimuleren hun woning te verduurzamen door het aanbrengen van verduurzamingsmaatregelen in of aan de woning als beschreven in artikel 5, eerste lid, onderdeel b.

 

Artikel 4 Aanvrager

Subsidie kan enkel worden aangevraagd door natuurlijke personen.

 

Artikel 5 Activiteiten

Een subsidie kan uitsluitend worden verleend voor verduurzamingsmaatregelen in of aan het gebouw en voor zover relevant, met inbegrip van bijgebouwen op het erf van de aanvrager waarbij als activiteiten gelden:

 • a.

  door een erkende EPA-adviseur laten opstellen van en maatwerkadviesrapport indien het rapport wordt gevolgd door het daadwerkelijk uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen. En

 • b.

  Het aanschaffen van materiaal en de kosten van de installatie voor zover de installatie wordt uitgevoerd door een onderneming, voor het aanbrengen of installeren van de navolgende energiebesparingsmaatregelen:

 • i.

  Dakisolatie in de thermische schil of isolatie van de zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is, met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2 K/W], of isolatie voor een monument;

 • ii.

  Vloer- of bodemisolatie in de thermische schil met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2 K/W], of isolatie voor een monument;

 • iii.

  Gevelisolatie van de binnen- en buitengevel met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2 K/W], of isolatie voor een monument;

 • iv.

  Spouwmuurisolatie in de thermische schil met een minimale Rd-waarde van 1,1 [m2 K/W], of isolatie voor een monument;

 • v.

  HR++ glas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2 K], of triple-glas met een maximale U-waarde van 0,8 [W/m2 K] in de thermische schil, of isolerend glas voor een monument;

 • vi.

  Kozijn vereist voor HR++ of triple-glas met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2 K], of kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument;

 • vii.

  Isolerende deur in de gevel met een maximale U-waarde van 2,0 [W/m2 K];

 • viii.

  Isolerende gevelpanelen met een maximale U-waarde van 0,7 [W/m2 K].

 

Artikel 6 Subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor een subsidie als bedoeld in artikel 5 lid 1 wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  Aanvrager bezit maximaal 5 woningen in buurten Limbeek Noord, Limbeek Zuid, Woensel West, Hemelrijken en Gildebuurt;

 • b.

  In het geval van eigenaar-verhuurder: Het realiseren van verduurzamingsmaatregelen m.b.t. subsidies leidt (conform de wet) niet tot verhoging van de huur van de woningen waarvoor de maatregelen worden getroffen. Huurder is hiervan schriftelijk in kennis gesteld, zie art 10 lid 5.

 

Artikel 7 Subsidieaanvragen

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met een formulier dat beschikbaar is gesteld op de website van Energieloket Eindhoven.

 

Artikel 8 Subsidiabele kosten en subsidiehoogte

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000,- per aanvraag;

 • 2.

  Bij de berekening van de hoogte van het subsidiebedrag wordt maximaal 50% van de daadwerkelijke te maken kosten gesubsidieerd;

 • 3.

  Op grond van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b waarbij deze activiteiten ook uit anderen hoofde gesubsidieerd of gefinancierd kunnen worden naast de gemeente Eindhoven.

 

Artikel 9 Subsidieplafond

 • a.

  Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 0,5 mln.

 • b.

  Het college stelt per buurt een periode vast waar binnen de aanvragen voor die buurt mogen worden ingediend. Deze periode zal vallen tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2023;

 • c.

  Subsidieverstrekking vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen;

 • d.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad om de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 

Artikel 10 Bij aanvraag in te dienen gegevens

Naast de gegevens en bescheiden die op grond van de ASV moeten worden overlegd dient de aanvrager de volgende gegevens te overleggen:

 • 1.

  Het adres van het gebouw ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd; en

 • 2.

  Maatwerkadviesrapport met daarin voorgestelde verduurzamingsmaatregelen; en

 • 3.

  Het startlabel; en

 • 4.

  De door de aanvrager (en indien van toepassing zijn huurder) ondertekende verklaring behorende bij het voornemen tot verduurzamen en kennisname van het feit dat de verduurzaming die middels subsidie is bewerkstelligd niet mag leiden tot huurverhoging; en

 • 5.

  Een door de aanvrager: 1°. opgestelde begroting van voorgenomen maatregelen, die dient te bestaan uit realistische prijsopgaven voor de betreffende maatregelen, gelet op marktprijzen en hetgeen anderszins volgens verkeersopvattingen redelijk is; of 2°. ondertekende offerte of een opdrachtbevestiging van de aannemer of leverancier met daarop vermeld de datum van aanvang van de werkzaamheden, een factuur en het daarbij behorende betalingsbewijs; en

 • 6.

  Een door de aanvrager aanvaardde offerte of opdrachtbevestiging van een gecertificeerd adviseur met daarop vermeld de datum van oplevering van een maatwerkadviesrapport, respectievelijk een factuur en het daarbij behorende betalingsbewijs; en

 • 7.

  Als subsidie wordt aangevraagd voor reeds getroffen activiteiten, een factuur en het daarbij behorende betalingsbewijs voor die activiteiten; en

 • 8.

  Indien van toepassing, een afschrift van de besluiten tot verstrekking van andere subsidies op grond van deze regeling dan wel van de aanvragen tot verstrekking van deze andere subsidies.

 

Artikel 11 Advies en beslistermijn

In afwijking van het bepaalde in de ASV art. 8 beslist het college op een aanvraag binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  Na subsidieverlening wordt het project binnen twee maanden gestart;

 • 2.

  Uiterlijk een jaar na de start van het project is het project afgerond.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding (en duur regeling)

 • a.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking;

 • b.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 oktober 2024 of zoveel eerder als alle vaststellingen hebben plaatsgevonden.

 

 

Bijlage: postcodegebieden van betreffende buurten

 

Limbeek Zuid

Limbeek Noord

Hemelrijken

Gildebuurt

Woensel West

 

5612HA

5612HB

5612AM

5621AC

5621AA

5621ED

5612HB

5612HC

5612CC

5612AD

5621AB

5621ED

5612NJ

5612HD

5612CD

5612AG

5621AC

5621EE

5612NL

5612HM

5612CE

5612BA

5621AD

5621EG

5612NW

5612HN

5612CG

5612BB

5621AE

5621EH

5612PE

5612HP

5612CH

5612BC

5621AG

5621EJ

5612RA

5612HR

5612CR

5612BD

5621AH

5621EK

5612RB

5612HS

5612CS

5612BE

5621AJ

5621EL

5612RC

5612HT

5612CT

5612BG

5621AK

5621EM

5612RD

5612HV

5612EX

5612BH

5621AL

5621EN

5612RE

5612HW

5612GA

5612BJ

5621AM

5621EP

5612RG

5612HX

5612GB

5612BL

5621AN

5621ER

5612RH

5612HZ

5612GC

5612BM

5621AP

5621ES

5612RJ

5612JA

5612GD

5612BN

5621AR

5621ET

5612RK

5612JC

5612GE

5612BP

5621AS

5621EV

5612RL

5612JD

5612GJ

5612BR

5621AT

5621GA

5612RM

5612JJ

5612GM

5612BT

5621AV

5621GB

5612RN

5612JK

5612GN

5612BV

5621BA

5621GC

5612RP

5612JL

5612GP

5612BW

5621BB

5621GD

5612RR

5612JM

5612GR

5612BX

5621BC

5621GE

5612RS

5612JN

5612HE

5612BZ

5621BE

5621GG

5612RT

5612JP

5612HG

5612CJ

5621BG

5621GH

5612RV

5612JR

5612HJ

5612CK

5621BH

5621GJ

5612RW

5612JS

5612HK

5612CL

5621BJ

5621GK

5612RX

5612JT

5612HL

5612CM

5621BK

5621GL

5612SB

5612NA

5612KA

5612CN

5621BL

5621GM

5612SC

5612NB

5612KB

5612CP

5621BM

5621GN

5612SE

5612NC

5612KC

5612CT

5621BS

5621GR

5612SG

5612ND

5612KD

5612CT

5621BS

5621GR

5612SH

5612NE

5612KE

5612CW

5621BT

5621GS

5612SJ

5612NG

5612KG

5612EA

5621BV

5621GT

 

5612NH

5612KH

5612EB

5621BE

5621GV

 

5612NJ

5612KJ

5612EC

5621BX

5621GW

 

5612NM

5612KK

5612ED

5621BZ

5621GX

 

5612NN

5612KM

5612EE

5621CA

5621HA

 

5612NP

5612KN

5612EJ

5621CCB

5621HB

 

5612NR

5612KP

5612EK

5621CC

5621HE

 

5612NT

5612KR

5612EL

5621CD

5621HJ

 

5612NV

5612KS

5612EM

5621CE

5621HK

 

5612PA

5612KT

5612EN

5621CG

5621HL

 

5612PB

5612KV

5612EP

5621CH

5621HM

 

5612PE

5612KW

5612ER

5621CJ

5621HN

 

5612PG

5612KX

5612ES

5621CM

5621HP

 

5612PH

5612KZ

5612ET

5621CN

5621HR

 

5612PJ

5612LA

5612EV

5621CP

5621HS

 

5612PK

5612LB

5612WE

5621CR

5621HT

 

5612PL

5612LC

5612WG

5621CS

5621HV

 

5612PM

5612LD

5612WH

5621CT

5621JA

 

5612PN

5612LE

 

5621CV

5621JB

 

5612PP

5612LG

 

5621CW

5621JC

 

5612PR

5612LH

 

5621CX

5621JD

 

5612PS

5612LJ

 

5621DA

5621JE

 

5612PT

5612LK

 

5621DB

 

 

5612PV

5612LL

 

5621DC

 

 

5612PW

5612LM

 

5621DD

 

 

5612PX

5612LN

 

5621DE

 

 

5612PZ

5612LP

 

5621DW

 

 

 

5612WB

 

5621DX

 

 

 

5612WP

 

5621DZ

 

 

 

5612WR

 

5621EA

 

 

 

5612WS

 

5621EB

 

 

 

 

 

5621EC

 

 

 

 

 

 

Eindhoven,6 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris