Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet tot specificatie van de beleidsregels voor de uitvoering van functieverandering van agrarisch naar wonen in de gemeente Nunspeet 2021-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet tot specificatie van de beleidsregels voor de uitvoering van functieverandering van agrarisch naar wonen in de gemeente Nunspeet 2021-2022
CiteertitelAddendum Functieveranderingsbeleid van agrarisch naar wonen gemeente Nunspeet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpAddendum functieveranderingsbeleid van Agrarisch naar wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. hoofdstuk 3 van de Wet ruimtelijke ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2022Addendum functieveranderingsbeleid van Agrarisch naar wonen

05-07-2022

gmb-2022-410010

11715

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet tot specificatie van de beleidsregels voor de uitvoering van functieverandering van agrarisch naar wonen in de gemeente Nunspeet 2021-2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet;

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om de beleidsregels, zoals opgenomen in de Notitie functieverandering, Uitgangspunten voor nieuw functieveranderingsbeleid van agrarisch naar wonen, d.d. 17 december 2020 nader te specificeren, omdat dit

 

- meer duidelijkheid geeft aan initiatiefnemers

- beter aansluit bij de provinciale Omgevingsverordening

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en Hoofdstuk 3 Wet ruimtelijke ordening

 

gelet op de wijzigingsbevoegdheid in artikel 44.1.4. uit het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2019 en bijbehorende “Notitie Ruimtelijke kwaliteit functieverandering agrarische bebouwing naar wonen”

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende aanvulling op de beleidsregel[s]:

 

Addendum Functieveranderingsbeleid van agrarisch naar wonen gemeente Nunspeet

 

 

 

1. Inleiding

Sinds de vaststelling d.d. 17 november 2020 van het geactualiseerde functieveranderingsbeleid van agrarisch naar wonen, dat van toepassing is op de wijzigingsbevoegdheden uit het Bestemmingsplan Buitengebied 2019, heeft het college van Burgemeester en Wethouders aanvullende besluiten genomen. De besluiten van resp. 24 mei 2022 (bekrachtigd in de vergadering van de Commissie Ruimte en Wonen op 13 juni 2022) en 5 juli 2022 zijn vastgelegd in dit addendum en maken integraal onderdeel uit van het vigerende functieveranderingsbeleid.

 

2. Specificatie functieveranderingsbeleid

Het college heeft als beleidslijn vastgesteld dat nieuwbouw in het kader van functieverandering niet mag plaatsvinden in het door de provincie aangewezen ‘waardevol open gebied’ (in plaats van ‘niet ten noorden van de Harderwijkerweg/Elburgerweg’).

 

Principeverzoeken, ingediend na 5 juli 2022, worden beoordeeld aan de hand van onderstaande beslisboom:

Indien niet teruggebouwd wordt op het (eigen) perceel waar de agrarische bebouwing wordt gesloopt óf als sprake is van een aanvullende locatie, toetst de gemeente of het bouwen van woningen op de beoogde nieuwe locatie ruimtelijk gewenst is. Deze maatwerklocatie wordt beoordeeld op basis van alle aspecten van een goede ruimtelijke ordening en er wordt een belangenafweging gemaakt. Zo geldt onder meer dat de effecten op de ruimtelijke kwaliteit laag moeten zijn, zoals in een bestaand lint of op voormalige agrarische locaties die al wel de woonbestemming hebben.

 

3. Inwerkingtreding

Dit addendum geldt met terugwerkende kracht vanaf het moment van besluitvorming van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 juli 2022. De geldigheidsduur loopt gelijk met de Notitie Functieverandering, Uitgangspunten voor nieuw functieveranderingsbeleid van agrarisch naar wonen.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet in de vergadering van resp. 24 mei 2022 en 5 juli 2022.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de voorzitter,