Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregel Energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren met een laag inkomen gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren met een laag inkomen gemeente Gennep
CiteertitelEnergiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren met een laag inkomen gemeente Gennep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2023

Deze regeling heeft een hardheidsclausule

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-202231-12-2023nieuwe regeling

30-08-2022

gmb-2022-407469

577238

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren met een laag inkomen gemeente Gennep

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

 • gelezen het collegevoorstel van 23 augustus 2022;

 • overwegende dat de energieprijzen in Nederland exorbitant zijn gestegen;

 • overwegende dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede en dat ongeveer 12% van deze huishoudens woont in een koopwoning;

 • overwegende dat de gemeente Gennep middelen van de rijksoverheid heeft ontvangen om de huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen;

 • overwegende dat de gemeente Gennep deze middelen voor 1 mei 2023 moet hebben besteed, maar hierin een grote mate van vrijheid krijgt;

 • de gemeente Gennep deze beleidsvrijheid wenst vast te leggen in een beleidsregel;

 • overwegende dat de verantwoordelijkheid voor verduurzaming van huurwoningen bij de verhuurder ligt en de besteding van de rijksmiddelen aan verbetering van huurwoningen zou neerkomen op oneigenlijke staatssteun; deze beleidsregel richt zich derhalve uitsluitend op koopwoningen;

 • gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

de Beleidsregel Energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren met een laag inkomen gemeente Gennep vast te stellen.

 

BELEIDSREGEL ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN VOOR PARTICULIERE WONINGEIGENAREN MET EEN LAAG INKOMEN GEMEENTE GENNEP

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Aanvraag: een verzoek van een aanvrager, een besluit te nemen (artikel 1:3 lid 3 Algemene wet bestuursrecht).

 • 2.

  Aanvrager: diegene die een verzoek om subsidie indient op basis van onderhavige beleidsregel.

 • 3.

  Aannemersbedrijf: het door de gemeente aangewezen aannemersbedrijf dat de energiebesparende maatregelen uitvoert.

 • 4.

  Besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (artikel 1:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht).

 • 5.

  Beschikbare geldmiddelen: geldmiddelen waarover de aanvrager en diens echtgenoot of samenwonende partner beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 6.

  Beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan (artikel 1:3 lid 2 Algemene wet bestuursrecht).

 • 7.

  Bestuursorgaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed (artikel 1:1 lid 1 Algemene wet bestuursrecht).

 • 8.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep (artikel 5 lid c Gemeentewet).

 • 9.

  Energieadviseur: een onafhankelijke en hiertoe gekwalificeerde adviseur die door de gemeente is aangewezen, die in het kader van deze beleidsregel een energiescan uitvoert van de koopwoning en op basis daarvan beoordeelt voor welke energiebesparende maatregelen de aanvrager in aanmerking komt.

 • 10.

  Gemeente: Gemeente Gennep.

 • 11.

  Referteperiode: 3 maanden voor indienen aanvraag.

 • 12.

  Wet: Participatiewet.

 • 13.

  Woningeigenaar: de particuliere woningeigenaar, die de woning ook bewoont.

 

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Deze beleidsregel geldt voor particuliere woningeigenaren met een laag inkomen zoals bedoeld in lid 2, woonachtig in de gemeente Gennep, waarvan de woning matig tot slecht geïsoleerd is, zoals bedoeld in artikel 4, en waarbij het toepassen van energiebesparende maatregelen niet mogelijk is uit beschikbare geldmiddelen.

 • 2.

  Een huishouden (alleenstaand, samenwonenden of gezin dat de woning bewoont) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Het inkomen wordt berekend volgens de bepalingen van de Participatiewet.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling worden de beschikbare geldmiddelen, zoals bedoeld in artikel 3, in aanmerking genomen.

 • 4.

  De aanvrager moet minimaal 2 jaar in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staan als hoofdbewoner op hetzelfde adres waarop de energiebesparende maatregel aangevraagd wordt.

 • 5.

  De koopwoning staat op het moment van aanvraag niet te koop en wordt tot op het moment van uitvoering van de isolatiemaatregelen ook niet te koop gezet.

 

Artikel 3. Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Er wordt rekening gehouden met geldelijk vermogen, niet zijnde bedrijfsvermogen. Tot het geldelijk vermogen worden in ieder geval gerekend: contanten, spaar-, betaal- of banktegoeden, beleggingsrekeningen, geldswaardige papieren, effecten, opties, aandelen, effecten in depot, cryptovaluta.

 • 2.

  Lijfrenten als bedoeld in artikel 1 aanhef en sub n van de wet, worden niet tot de beschikbare geldmiddelen gerekend.

 • 3.

  Het saldo van geldmiddelen van thuiswonende kinderen tot 18 jaar wordt niet tot de beschikbare geldmiddelen gerekend.

 • 4.

  Het college verstrekt geen energiebesparende maatregelen als de geldmiddelen hoger zijn dan de normen bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Participatiewet.

 

Artikel 4. Matig tot slecht geïsoleerde woning

 • 1.

  Een woning is matig tot slecht geïsoleerd indien deze beschikt over een door een erkend energiebedrijf of vakbekwame energieadviseur vastgesteld label C of lager. Indien er geen energielabel aanwezig is, kan de energieadviseur aan de hand van criteria in artikel 4.2 vaststellen of de woning matig tot slecht geïsoleerd is.

 • 2.

  Criteria voor het vaststellen van een matig tot slecht geïsoleerde woning in het kader van deze beleidsregel:

  • a.

   Spouw:

   • i.

    Er is een spouw aanwezig die geschikt is voor na-isolatie, maar (na-)isolatie heeft nog niet plaatsgevonden (globaal betreft dit woningen gebouwd voor 1975); of

   • ii.

    Bij de bouw is maximaal 5 cm spouwmuurisolatie aangebracht en er is nog minimaal 3 cm open luchtspouw over die geschikt is voor bij-isolatie (globaal betreft dit woningen gebouwd tussen 1975 en 1985).

  • b.

   Dak:

   • i.

    Er is geen dakisolatie aanwezig en het dak bevindt zich direct boven een woonkamer of keuken;

   • ii.

    In het dak direct boven woonkamer of keuken is minder dan 5 cm dakisolatie aangebracht en bij-isoleren kan een toegevoegde RD-waarde van minimaal 3,5 bereikt worden.

  • c.

   Vliering/zolder:

   • i.

    Er is sprake van een afgesloten, onverwarmde en niet geïsoleerde vliering of zolder die zich direct boven een woonkamer of keuken bevindt. Ook het bovenliggende dak is niet geïsoleerd.

  • d.

   Vloer begane grond:

   • i.

    De vloer van woonkamer, slaapkamer en/of keuken is niet geïsoleerd en bevindt zich boven een kruipruimte of onverwarmde opslagkelder.

  • e.

   Glas:

   • i.

    De ramen van de woonkamer of keuken zijn (gedeeltelijk) voorzien van enkel glas.

 

Artikel 5. De procedure

 • 1.

  Een aanvrager dient via het aanvraagformulier ‘Energiebesparing voor particuliere woningeigenaren met een laag inkomen’ een aanvraag in bij de Gemeente. Het aanvraagformulier is te vinden op de website www.gennep.nl.

 • 2.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   De bewijzen van het inkomen gelijk aan de referteperiode;

  • b.

   De bewijzen van de beschikbare geldmiddelen gelijk aan de referteperiode;

  • c.

   Het bewijs dat de aanvrager particuliere woningeigenaar is, zoals een koop- of hypotheekakte op naam;

  • d.

   Indien aanwezig: vastgesteld energielabel;

  • e.

   Korte beschrijving van de staat van isolatie van de woning, voor zover bekend.

 • 3.

  Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2022. Een aanvraag wordt pas als ingediend beschouwd wanneer deze correct en compleet is ingevuld.

 • 4.

  Het college onderzoekt naar aanleiding van de aanvraag of de inwoner tot de doelgroep behoort.

 • 5.

  Bij een verstrekking kent het college op basis van deze beleidsregel een energiescan voor de particuliere woning toe.

 • 6.

  De Gemeente schakelt een energieadviseur in.

 • 7.

  De energiescan vindt plaats tot uiterlijk 28 februari 2023.

 • 8.

  De energieadviseur bepaalt of de woning slecht tot matig is geïsoleerd door middel van een energiescan aan de hand van de criteria in artikel 4.2.

 • 9.

  Bij een slecht tot matig geïsoleerde woning bepaalt de energieadviseur welke maatregel(en) de hoogste energiewinst opleveren. Er wordt hierbij rekening gehouden met het maximaal beschikbare budget per woning, zoals bedoeld in artikel 7.4.

 • 10.

  Indien de woning voldoende is geïsoleerd of met het beschikbare budget geen significante energiewinst behaald kan worden, kan het oordeel van de energieadviseur zich beperken tot advisering met betrekking tot het verlagen van de energielasten.

 • 11.

  In geval van twijfel legt de energieadviseur de situatie ter beoordeling voor aan de Gemeente.

 • 12.

  Op basis van het advies van de energieadviseur vraagt de Gemeente het aannemersbedrijf een offerte uit te brengen aan de woningeigenaar, tot een maximumbedrag van € 3.000,-.

 • 13.

  De woningeigenaar verstrekt opdracht aan het aannemersbedrijf om de energiebesparende maatregelen uit te voeren.

 • 14.

  Na uitvoering van de werkzaamheden verstuurt het aannemersbedrijf de factuur naar de woningeigenaar met een kopie naar de Gemeente.

 • 15.

  Binnen 30 dagen na ontvangst van een kopie van de factuur van het aannemersbedrijf, voldoet de Gemeente het factuurbedrag rechtstreeks aan het aannemersbedrijf, tot een maximum € 3.000,-. De Gemeente vergoedt enkel de factuurbedragen die toezien op werkzaamheden die zijn uitgevoerd op advies van de energieadviseur.

 

Artikel 6. De procedure bij een zelfgekozen aannemer

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 12, staat het de woningeigenaar ook vrij om, anders dan gebruik te maken van het door de Gemeente geselecteerde aannemersbedrijf, zelf een aannemersbedrijf te contracteren.

 • 2.

  Indien de woningeigenaar voor een ander aannemersbedrijf kiest, wordt de subsidie enkel verstrekt, indien:

  • a.

   de uit te voeren werkzaamheden in lijn zijn met het advies van de energieadviseur; en

  • b.

   de werkzaamheden worden gestart binnen een termijn van drie maanden na verstrekking van het energieadvies; en

  • c.

   de woningeigenaar binnen twee weken na afronding van de werkzaamheden middels foto’s voldoende kan aantonen dat de energiebesparende maatregelen door de aannemer daadwerkelijk zijn aangebracht; en

  • d.

   de woningeigenaar per omgaande na ontvangst van de factuur van het zelfgekozen aannemersbedrijf daarvan een kopie verstrekt aan de Gemeente.

 • 3.

  Indien aan alle voorwaarden overeenkomstig lid 2 is voldaan, voldoet de Gemeente het factuurbedrag rechtstreeks en binnen de gestelde betalingstermijn aan het zelfgekozen aannemersbedrijf van de woningeigenaar, tot een maximum van € 3.000,-. De Gemeente vergoedt enkel de factuurbedragen die toezien op werkzaamheden die zijn uitgevoerd op advies van de energieadviseur.

 • 4.

  De woningeigenaar mag de werkzaamheden niet zelf uitvoeren, maar moet hiervoor een geregistreerd bouwbedrijf inschakelen.

 

Artikel 7. Uitsluitingsgronden

 • 1.

  Het college spant zich in om een contract te sluiten met een organisatie van energieadviseurs en isolatiebedrijven, om juiste maatregelen binnen het beschikbare tijdsbestek te kunnen uitvoeren. Indien er geen gecontracteerde organisatie meer is, wijst het college de aanvraag af.

 • 2.

  De energiebesparende maatregelen zijn op geen enkele wijze voor (contant) geld inwisselbaar.

 • 3.

  Gemeente vergoedt de kosten van de energiebesparende maatregelen direct aan de gecontracteerde uitvoerende partijen.

 • 4.

  Er is per particuliere woning een maximaal budget beschikbaar van € 3.000,-.

 • 5.

  Er is sprake van een budgetplafond dat gelijk is aan de ontvangen rijksmiddelen. Het college kent geen energiebesparende maatregelen toe als het budgetplafond is bereikt.

 • 6.

  Aanvragen worden op volgorde van de datum van de compleet ingediende aanvraag beoordeeld.

 

Artikel 8. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb, indien toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

 

Artikel 9. Overige beleidskaders en looptijd

 • 1.

  De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel vervalt op 31 december 2023.

 

Artikel 10. Citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren met een laag inkomen gemeente Gennep.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 30 augustus 2022.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De loco - secretaris, Bob Nederveen

De burgemeester, Hans Teunissen