Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Subsidieuitvoeringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieuitvoeringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving
CiteertitelSubsidieuitvoeringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSubsidie uitvoeringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-2022nieuwe regeling

07-09-2022

gmb-2022-405996

3381306

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving

 

 • 1. Stimuleringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Stimuleren van activiteiten van, en/of voor Hengelose professionele beeldend kunstenaars, -groepen en –initiatieven.

Te subsidiëren activiteiten

Er wordt een tweedeling gemaakt – ondersteuning van:

 • 1.

  initiatieven van (een) bij voorkeur Hengelose kunstorganisatie(s) of een kunstenaarscollectief/beeldend kunstenaar, of andere initiatieven die professionele Beeldende Kunst en Vormgeving een podium willen bieden.

 • 2.

  ontwikkelingsactiviteiten van beginnende individuele Hengelose professionele beeldend kunstenaars (*) – zoals een portfolio samenstellen of een (eerste) expositie/tentoonstelling realiseren.

Voorwaarden activiteiten:

 • 1.

  Van/voor professionele beeldende kunstenaars op het gebied van:

schilder- en tekenkunst, grafische kunst, beeldhouwkunst, kunst in de openbare ruimte, fotografie, film, mode-, textielkunst, video-, geluids- en computerkunst, interactieve kunst, conceptuele kunst, installaties, performances en andere nieuwe vormen van beeldende kunst en vormgeving.

 • 1.

  Activiteiten moeten zichtbaar zijn in de gemeente Hengelo en openbaar toegankelijk zijn.

 • 2.

  Bij de activiteiten moet een meerderheid van de uitvoerenden uit Hengelose kunstenaars/ organisatoren bestaan.

 • 3.

  Hetzelfde format mag als herhaalactiviteit worden ingediend, mits er een andere invulling (thema, deelnemers, locatie) aan gegeven wordt.

Beoordelingscriteria

Alle (zowel A. als B.) aanvragen worden beoordeeld op:

 • 1.

  artistieke kwaliteit - De mate waarin de inhoud van een concept door de kwaliteit van zeggingskracht een betekenis krijgt, waarin de persoonlijke creatieve visie en duidelijke stijl, een (mogelijke) ontwikkeling en ook het vakmanschap in het gekozen medium duidelijk wordt (omschreven en) getoond.

 • 2.

  relevantie van het project - de mate waarin de aanleiding, het voorgestelde plan en de manier van uitwerking bijdraagt aan het doel van het project en het doel van de regeling

 • 3.

  zichtbaarheid en toegankelijkheid: beschreven in een goed communicatieplan

 • 4.

  haalbaarheid: een helder projectplan, een goed beargumenteerde begroting/dekkingsplan, richtlijn kunstenaarshonoraria (fair practice code), samenwerkingsvormen/partners.

Bij aanvragen voor activiteiten die vallen onder A. en hoger zijn dan

€ 10.000:

vernieuwend karakter en verwachte impact van het project

Subsidieaanvraag voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv (Algemene subsidieverordening) hoofdstuk subsidieaanvraag.

 • 1.

  De uitvoering moet plaats vinden in 2023.

 • 2.

  Een kunstenaar (cat. A of B) kan maximaal één keer per jaar een project toegekend krijgen als individueel kunstenaar, en maximaal één keer als onderdeel van een groep.

 • 3.

  De subsidie mag alleen worden aangewend voor de bedoelde activiteit. Uit de begroting moet dit duidelijk blijken.

  • 1.

   Structurele kosten als (bijvoorbeeld bureaukosten) zijn niet subsidiabel.

  • 2.

   De post onvoorzien mag maximaal 5% van het totaal bedragen.

  • 3.

   Onkosten voor vrijwilligers mogen opgevoerd worden

  • 4.

   Bij aanvragen boven € 10.000 is cofinanciering van minimaal 50% een vereiste (alleen voor groepen)

 • 1.

  Aanvragen voor permanente kunstwerken in de openbare ruimte komen alleen in aanmerking als de plaatsingslocatie, vergunningen en onderhoudskosten geregeld worden. Uitbetaling van subsidie vindt plaats nadat deze zaken zijn geregeld.

 • 2.

  Aanvragen dienen uiterlijk 15 oktober 2022 te worden ingediend.

Verder geldt voor zowel A. initiatieven als B. ontwikkelingsactiviteiten dat:

 • 1.

  een volledig ingevuld aanvraagformulier met

 • 2.

  een projectplan (met o.a. omschrijving van organisatie)

 • 3.

  visuele documentatie waarin blijk wordt gegeven van de beoordelingscriteria

 • 4.

  een begroting met dekkingsplan

 • 5.

  en een portfolio en CV worden ingestuurd (bij een aanvraag voor het samenstellen van een portfolio vervalt de voorwaarde voor het inleveren daarvan)

n.b. indien een groep van kunstenaars deelneemt, dan worden portfolio en CV van deze deelnemers meegestuurd.

Wanneer na de eerste aanvraagronde het subsidieplafond niet bereikt is, is er een 2de aanvraag mogelijkheid. Aanvragen voor de eventuele 2de ronde dienen te worden ingediend tussen 1 april 2023 en 1 mei 2023.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

Bedragen tot €5.000 worden direct vastgesteld. Voor subsidies van € 5.000 en hoger geldt dat binnen drie maanden na afloop van de activiteit een verantwoording moet zijn ingediend, met inhoudelijk en inzichtelijk financieel verslag. Na goedkeuring hiervan wordt de subsidie vastgesteld.

Tussentijdse wijzigingen dienen te worden voorgelegd aan de subsidieverstrekker. Die beoordeelt of met de wijzigingen nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Subsidieplafond 2023

€ 54.365,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022

Subsidieverdeling

Voor

A. initiatieven, geldt:

 • 1.

  een subsidieplafond van € 44.365,-;

 • 2.

  dat maximaal € 10.000,- van de projectkosten subsidiabel is

 • 1.

  N.B. voor vernieuwende plannen met een grote impact boven de € 10.000,- geldt dat vanaf € 10.000,- 50% van de projectkosten subsidiabel is;

  • 1.

   voor een aanvraag kan in totaal maximaal € 25.000,- subsidie worden verleend.

  • 2.

   dat indien op 15 oktober 2022 het subsidieplafond voor subthema A. nog niet bereikt is, het resterende bedrag kan worden ingezet voor subthema B.

B. ontwikkelingsactiviteiten, geldt:

 • 1.

  een subsidieplafond van € 10.000,-;

 • 2.

  dat indien op 15 oktober 2022 het subsidieplafond voor subthema B. nog niet bereikt is, het resterende bedrag kan worden ingezet voor subthema A.

 • 3.

  · een maximum van € 1.500 toegekend per aanvraag.

   

De leden van de adviescommissie BKV geven aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, scores van 0 tot 5 punten per onderdeel.

De rangschikking die ontstaat wordt in het advies aan het college van B&W verwoord. Op basis van het advies en het beschikbare budget, neemt het college een besluit over het verlenen van subsidie en de hoogte daarvan.

n.b. Bij een gelijk puntentotaal worden (indien het subsidieplafond wordt overschreden) de gegeven punten voor de artistieke kwaliteit verdubbeld. Levert dit geen beslissing op, dan wordt geloot.

n.b. Er wordt gekozen voor volledige toekenning tot het subsidieplafond wordt bereikt. Met de aanvrager wiens aanvraag voor overschrijding zorgt, wordt overlegd over mogelijke aanpassingen.

n.b. Indien een aanvrager de subsidie teruggeeft dan wordt deze aan de eerstvolgende op de rangschikking (die aan de voorwaarden voldoet) automatisch toegekend.

Overige informatie

(*) professioneel beeldende kunstenaar: iemand met een afgeronde HBO kunstopleiding of van gelijkwaardig niveau en/of ervaring

Ingestuurde documentatie wordt gedigitaliseerd en daarna vernietigd.

Bij uitingen over het project dient u het gemeentelijk logo toe te voegen.

De adviescommissie wordt 2 uitnodigingen toegezonden om het project te kunnen bezoeken.

 

 

AANVRAAGFORMULIER 2023 STIMULERINGSREGELING BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING

Dit formulier is bedoeld voor A. en B. aanvragen uit de ‘Stimuleringsregeling BKV’.

U dient de aanvraag voor 15 oktober 2022 (zie de regeling).

In geval van een 2de ronde is de aanvraagperiode tussen 1 april 2023 en 1 mei 2023 (zie de regeling).

1. Gegevens aanvrager

 

naam (vereniging/organisatie)

postadres

pc/woonplaats

IBAN rekeningnummer

ten name van

2. De activiteit/het project

Geef aan voor welk type activiteit u een aanvraag indient: A / B

 • 1.

  = initiatieven van (een) bij voorkeur Hengelose kunstorganisatie(s) of een kunstenaarscollectief /beeldend kunstenaar, of andere initiatieven die professionele Beeldende Kunst en Vormgeving een podium willen bieden

 • 2.

  = ontwikkelingsactiviteiten van beginnende individuele Hengelose professionele beeldend kunstenaars – zoals een portfolio samenstellen of een (eerste) expositie/tentoonstelling realiseren

Stuur een bij dit aanvraagformulier een projectplan mee. Waar het projectplan aan moet voldoen, is te lezen in de subsidieregeling, onder subsidieaanvraag verplichtingen.

titel van project/activiteit

datum van de activiteit

aan te vragen subsidiebedrag

3. Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

Naam

functie

Telefoon

e-mail

 • 1.

  Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en samen met uw documenten (projectplan en begroting) scannen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Hengelo - afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidie loket

Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)

Ingestuurde documenten worden na digitalisering vernietigd!