Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Subsidieuitvoeringsregeling cultuurhistorisch erfgoed - Gevelverbetering binnenstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieuitvoeringsregeling cultuurhistorisch erfgoed - Gevelverbetering binnenstad
CiteertitelSubsidieuitvoeringsregeling cultuurhistorisch erfgoed - Gevelverbetering binnenstad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSubsidie uitvoeringsregeling cultuurhistorisch erfgoed gevelverbetering binnenstad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-2022nieuwe regeling

07-09-2022

gmb-2022-405947

3381306

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling cultuurhistorisch erfgoed - Gevelverbetering binnenstad

 

1. Gevelverbetering binnenstad

Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Het voor eigenaren van panden in de binnenstad mogelijk maken om investeringen te doen ten behoeve van het verbeteren of herstellen van voorgevels van binnenstedelijke panden.

Te subsidiëren activiteiten

Het wijzigen van de pui(en) op de begane grond, slopen van niet originele luifels, herstellen van originele luifels, herstel van de gevel(s) van de verdieping, het aanbrengen van reclame.

Beoordelingscriteria

Subsidie wordt alleen verleend wanneer:

 • 1.

  de uit te voeren activiteit plaatsvindt in het gebied binnenstadcentrum van de gemeente Hengelo (dit gebied is weergegeven op kaart A),

 • 2.

  indien in het puienspreekuur een positieve beoordeling is gegeven voor het voorgevelverbeterplan en de bijbehorende reële kostenbegroting,

 • 3.

  u in het bezit bent van de vereiste omgevingsvergunning; hieronder valt ook de goedkeuring door de stadsbouwmeester en indien van toepassing de Erfgoedcommissie/RCE,

 • 4.

  u eigenaar bent van het pand; wenst u voor diverse panden één of meer genoemde activiteiten uit te voeren, dan geldt er een maximum subsidiebedrag van € 42.000,- per eigenaar per jaar,

 • 5.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen uitgevoerd te worden in het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend dan wel in de eerste drie maanden van het daarop volgende jaar.

 • 6.

  Indien u vóór de toekenning van het subsidie start met de werkzaamheden van de investering, is dit op eigen risico.

 • 7.

  Eventuele compensatie van de hinder of overlast die de huurder ondervindt van de verbeteringen aan het pand is een taak voor de eigenaar. De gemeente Hengelo is hierin geen partij.

 • 8.

  Het door de gemeente beschikbaar gestelde bouwbord dient tijdens de verbouwing zichtbaar te worden aangebracht aan de gevel of steiger.

 • 9.

  Afwijkingen in het plan, onafhankelijk of deze een wijziging van de verleende vergunning vereist of niet, dient u te melden aan de Puiencommissie.

 • 10.

  Indien de verbouwing niet overeenkomstig vergunning wordt uitgevoerd wordt de hoogte van de uiteindelijk te verlenen subsidie naar beneden bijgesteld.

 • 11

  De Puiencommissie zal tijdens en na de uitvoering op de bouwlocatie komen kijken. Indien noodzakelijk dient u de commissie toegang te verlenen tot de bouwlocatie.

 • 12

  Overleg inzake de consequenties ten aanzien van reclamevoering dient de eigenaar te melden bij de huurder. Voor nieuwe reclame is een aanvraag omgevingsvergunning vereist. Het niet nakomen van de afspraken ten aanzien van reclamevoering kan leiden tot het terugvorderen van de subsidie.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 3 uit de Asv:

 • 1.

  Bij vergunningsplichtige activiteiten dient u over een omgevingsvergunning te beschikken.

 • 2.

  Bij onderhoud dient u foto’s mee te sturen van de bestaande toestand.

 • 3.

  Het door de gemeente beschikbaar gestelde bouwbord dient tijdens de verbouwing zichtbaar te worden aangebracht aan de gevel of steiger.

In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.

Subsidieverlening/

verantwoording

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

 • 1.

  Kan de aanvrager 50% subsidie uitbetaald krijgen bij aanvang van het werk.

 • 2.

  Dienen bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te worden aangeleverd.

 • 3.

  Indien de verbouwing niet overeenkomstig vergunning wordt uitgevoerd wordt de hoogte van de uiteindelijk te verlenen subsidie naar beneden bijgesteld.

Subsidieplafond 2023

€ 84.138,- per jaar (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022

Subsidieverdeling

Gevel pui(en) begane grond: 50% met een maximum van € 15.000,- per gevel/adres.

Sloop luifel: 50% met een maximum van € 2.000,- per gevel/adres.

Herstel bovenliggende verdieping(en): 50% met een maximum van € 3.000,- per gevel/adres.

Reclame: 50% met een maximum van € 3.000,- per gevel/adres.

Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is, wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie

 • 1.

  Indien u vóór de toekenning van het subsidie start met de werkzaamheden van de investering, is dit op eigen risico.

 • 2.

  Eventuele compensatie van de hinder of overlast die de huurder ondervindt van de verbeteringen aan het pand is een taak voor de eigenaar. De gemeente Hengelo is hierin geen partij.

Het doel van het Puienspreekuur is eigenaren van panden in de binnenstad te stimuleren om de aanpassing van de winkelpui af te stemmen met de totale gevel van het pand. Hiertoe kunnen eigenaren van panden hun ideeën en plannen voorleggen in het Puienspreekuur. Het Puienspreekuur is samengesteld uit een stedenbouwkundige van de gemeente, de rayonarchitect van het Oversticht, de adviseur monumentenzorg/ welstand, de accountmanager binnenstad en een onafhankelijk deskundige als voorzitter. Zij beoordelen en sturen de ideeën en plannen voor het herstellen van de voorgevels en puien in de binnenstad. Nadat het plan positief is beoordeeld in het Puienspreekuur komt de eigenaar in aanmerking voor de subsidieregeling ‘Gevelverbetering Binnenstad.

Indien het pand een beschermde status heeft (gemeentelijk dan wel van rijkswege) dan worden vervolgens Erfgoedcommissie en indien van toepassing de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ingeschakeld. Het advies van de Puiencommissie wordt dan meegestuurd naar deze adviescommissies.

 

 

 

SUBSIDIEREGELING CULTUURHISTORISCH ERFGOED

EN GEVELVERBETERING BINNENSTAD

AANVRAAGFORMULIER 2023

Dit formulier is bedoeld voor aanvragen uit de regelingen ‘Cultuurhistorisch Erfgoed’ en de regeling ‘Gevelverbetering Binnenstad’’. U dient de aanvraag minimaal 6 weken van te voren in te dienen.

1. Gegevens eigenaar/organisatie

*

2. Uw aanvraag

Met dit formulier levert u een werkomschrijving en offerte(s) in.

Zie per regeling welke documenten extra gevraagd worden.

Advies: neem bij twijfel over een omgevingsvergunning telefonisch contact (tel. 14074) op met de adviseur Monumentenzorg, archeologie en welstand.

3. Aanvraag en bedrag voor de regeling

Kruis de juiste regeling aan en vul het totale bedrag van de offerte(s) in:

 • REGELING

  BEDRAG

  Monumentenzorg

  Begraafplaatsen en gedenkmonumenten

  Karakteristieke boerderijen en opstallen

  Kunst uit de Wederopbouw

  Voorlichting en communicatie

  Tuindorp ’t Lansink

  Regeling Archeologie

  Gevelverbetering Binnenstad

3. Gegevens indiener/gemachtigde

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

 • naam

  functie

  telefoon

  e-mail

 • 1.

  Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en samen met uw (extra) documenten scannen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Hengelo – afdeling RL-TRO – t.a.v. subsidieloket

Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)

 


*

naam eigenaar/organisatie

postadres

pc/woonplaats

IBAN rekeningnummer

ten name van