Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Aanwijzingsbesluit alcoholvrije gebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit alcoholvrije gebieden
CiteertitelGebiedsaanwijzing alcoholvrije gebieden Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2009nieuwe regeling

23-06-2009

Gemeentenieuws d.d. 1 juli 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholvrije gebieden

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel d.d. 11 juni 2009 inzake de aanwijzing van een gebied als bedoeld in artikel 2.4.8 APV, waar openlijk drankgebruik verboden is;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

verwijzende naar artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht;

 

 

B E S L U I T :

 

 

 

 • 1.

  het gebied dat wordt omsloten door rivier de Oude Maas, Vlak, Aardappelmarkt, Gravenstraat, Wijnstraat tot en met de Kraansteiger, Nieuwbrug, Voorstraat, Steegoversloot, Sint Jorisbrug, Sint Jorisweg, Park Merwestein, Groenedijk, Oranjelaan, Toulonselaan, Dubbeldamseweg, Mauritsweg, Krispijnseweg, Van Baerleplantsoen en het spoor tot aan de Oude Maas, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende plattegrond;

  uitgebreid met het gebied begrensd door de Talmaweg, Thorbeckeweg, Laan der Verenigde Naties en S.M. Hugo van Gijnweg (zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond met tekeningnummer T 999 96),

  aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, zoals bedoeld in artikel 2:48 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

   

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 2 juli 2009

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2009.

Het college van Burgemeester en Wethouders

M.J.T.H. Havekes, R.J.G. Bandell

loco-secretaris, burgemeester

Bijlage 1. Plattegrond alcoholverbod Centrum en Weizigtpark

 

 

Bijlage 2. Kaartje Alcoholverbod Colijnstraat