Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Verordening Bezwaarschriften GGD Hollands Noorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening Bezwaarschriften GGD Hollands Noorden
CiteertitelVerordening Bezwaarschriften GGD Hollands Noorden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening bezwaarschriften GGD Hollands Noorden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2019nieuwe regeling

24-04-2019

bgr-2022-991

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Bezwaarschriften GGD Hollands Noorden

Hoofdstuk I Inleiding

 

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet: Algemene wet bestuursrecht

externe commissie: commissie van advies voor de bezwaarschriften overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:13 van de wet;

secretaris: de secretaris van de bezwaarschriftencommissie

verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen: dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden;

algemeen bestuur: algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden;

dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden;

voorzitter: voorzitter van GGD Hollands Noorden;

directeur: directeur publieke gezondheid GGD Hollands Noorden.

 

Artikel 2 – Inleidende bepaling

Er is een vaste externe commissie die, indien GGD Hollands Noorden dient te beslissen op een bezwaarschrift, is belast met de voorbereiding van de behandeling van en de advisering op het bezwaarschrift.

Deze regeling is niet van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften in personele aangelegenheden.

 

Hoofdstuk ll Externe commissie

 

Artikel 3 – Externe commissie, samenstelling

De externe commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden, bij voorkeur met een juridische achtergrond en/of kennis van (publieke) gezondheid.

De voorzitter en leden zijn niet op functionele wijze verbonden met de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van GGD Hollands Noorden.

De voorzitter en de leden worden door het dagelijks bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.

Het dagelijks bestuur kan één of meer plaatsvervangende leden benoemen.

De externe commissie regelt zelf de vervanging van de voorzitter.

 

Artikel 4 – Externe commissie, zittingsduur

De zittingsduur van de leden van de commissie is drie jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. .

De voorzitter en de leden van de externe commissie kunnen op elk moment aftreden.

De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de externe commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 

Artikel 5 - Secretariaat

De secretaris van de externe commissie is een door de directeur van de GGD Hollands Noorden aangewezen ambtenaar.

De directeur wijst, zo nodig, een plaatsvervanger van de secretaris aan.

 

Artikel 6 - Ingediend bezwaarschrift

Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt minimaal 10 dagen voorafgaande aan de hoorzitting in handen van de commissie gesteld.

 

Artikel 7 - Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend namens de voorzitter door de secretaris van de commissie:

artikel 2:1, tweede lid;

artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

artikel 7:4, tweede lid;

artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 7:10 tweede, derde en vierde lid

 

Artikel 8 - Bemiddeling

De secretaris kan, in samenspraak met de voorzitter en na overleg met het dagelijks bestuur, onderzoeken of het bezwaar in der minne kan worden geschikt en daartoe de nodige handelingen verrichten.

 

Artikel 9 - Hoorzitting

De voorzitter van de externe commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het dagelijks bestuur in de gelegenheid worden gesteld zich door de externe commissie te laten horen.

De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 10 - Uitnodiging zitting

De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het dagelijks bestuur ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

Binnen drie werkdagen na verzending van de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk vijf werkdagen voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

De in dit artikel genoemde bevoegdheden worden namens de voorzitter door de secretaris van de externe commissie uitgeoefend.

 

Artikel 11 - Quorum

Voor het uitbrengen van een advies op het bezwaarschrift is vereist, dat meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter aanwezig is.

 

Artikel 12 - Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de externe commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 

Artikel 13 - Openbaarheid zitting

De zittingen van de externe commissie zijn openbaar.

De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de externe commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

Indien de externe commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen de openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Indien de externe commissie geheimhouding heeft opgelegd betreffende de stukken, die op of voor de zitting zijn overgelegd, kunnen raadsleden zich tot de secretaris wenden voor inzage in deze stukken.

 

Artikel 14 - Schriftelijke verslaglegging

Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 en 7:21 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

Het verslag houdt een korte vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

Indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 

Artikel 15 - Nader onderzoek

Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het dagelijks bestuur en de belanghebbenden toegezonden.

De leden van de externe commissie, het dagelijks bestuur en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de externe commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 16 - Raadkamer en advies

De externe commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

a. De externe commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de externe commissie ondertekend.

 

Artikel 17 - Uitbrengen advies en verdaging

Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de externe commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur.

Indien naar het oordeel van de voorzitter van de externe commissie de termijn van 10 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het Dagelijks Bestuur tijdig de beslissing te verdagen.

Van een besluit tot verdaging ontvangen de externe commissie en de belanghebbenden een afschrift.

 

Artikel 18 – Mededeling beslissing

De beslissing van de externe commissie wordt zo spoedig mogelijk verzonden aan belanghebbende(n).

 

Artikel 19 – Onvoorzienbare omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden.

 

Artikel 20 – Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking een week na publicatie.

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening bezwaarschriften GGD Hollands Noorden’.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden d.d. 24 april 2019

 

 

Het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

besluit

 

Vast te stellen Verordening bezwaarschriften GGD Hollands Noorden: