Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Aanwijzing van de belastingdeurwaarder parkeerbelastingen Amersfoort 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van de belastingdeurwaarder parkeerbelastingen Amersfoort 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder parkeerbelastingen Amersfoort 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2022nieuwe regeling

30-08-2022

gmb-2022-400961

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van de belastingdeurwaarder parkeerbelastingen Amersfoort 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort;

 

gelet op de artikelen 160, eerste lid, en 231, tweede lid, aanhef en onderdeel e, van de Gemeentewet alsmede de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente Amersfoort en de Coöperatie Parkeerservice U.A.

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzing van de belastingdeurwaarder parkeerbelastingen Amersfoort 2022

Artikel 1. Aanwijzing belastingdeurwaarder parkeerbelastingen

Als belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 231 tweede lid onderdeel e van de Gemeentewet wordt aangewezen:

  • -

    de directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A.;

met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden uitsluitend betrekking hebben op en mogen worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de in artikel 225 Gemeentewet genoemde gemeentelijke parkeerbelastingen.

Artikel 2. Beëindiging aanwijzing

De aanwijzing van de in artikel 1 genoemde eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van belastingdeurwaarder geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van deze functionaris.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van bekendmaking.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder parkeerbelastingen Amersfoort 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2022.

De secretaris,

N.W. Kamphorst

De burgemeester,

L.M.M. Bolsius

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.