Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Drenthe

Aanwijsbesluit toezichthouders VTH

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Drenthe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouders VTH
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouders VTH MB-all
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-2022Aanwijsbesluit toezichthouders VTH MB-all

01-09-2022

gmb-2022-398943

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouders VTH

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, respectievelijk de burgemeester van Midden-Drenthe, ieder voor zover het zijn of haar eigen bevoegdheid betreft;

Gelet op afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluiten:

 

Aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Woningwet, het Bouwbesluit 2012, het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, de Wet Ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Omgevingswet, de Algemene plaatselijke verordening gemeente Midden-Drenthe 2020, de Afvalstoffenverordening en de Verordening Leefomgeving Midden-Drenthe 2020:

a. de heer J.H.M. Blanken;

b. mevrouw S. Smid;

c. de heer W.H. Doest;

d. de heer S. Boersma;

allen werkzaam als toezichthouder/handhaver voor de gemeente Midden-Drenthe;

waarbij de toezichthoudende bevoegdheden die uit de Algemene wet bestuursrecht voortvloeien onverkort gelden voor het grondgebied van de gemeente Midden-Drenthe.

 

onder de bepaling dat:

dit aanwijsbesluit in werking treedt op de eerste dag na de bekendmaking.

 

Tegen dit besluit kan op grond van artikel 6:4 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar worden ingediend bij de burgemeester en/of burgemeester en wethouders.

 

Beilen, 1 september 2022,

 

De burgemeester van Midden-Drenthe en Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe;

namens dezen,

 

P. Smit

Teamleider Omgeving en Veiligheid