Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
BEL Combinatie

Besluit aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming BEL Combinatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBEL Combinatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming BEL Combinatie
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-202201-09-2021nieuwe regeling

28-07-2022

bgr-2022-984

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming BEL Combinatie

De Algemeen directeur van de BEL Combinatie;

 

Overwegende dat aan de Algemeen directeur van de BEL Combinatie op grond van het Directiestatuut BEL Combinatie 2020 afdoenings- en ondertekeningsmandaat is verleend voor alle bestuursbevoegdheden die aan het Bestuur van de BEL Combinatie toekomen, met inachtneming van de in of op grond van dit directiestatuut genoemde beperkingen en aanwijzingen;

 

Gelet op artikel 4, derde lid van het Directiestatuut BEL Combinatie 2020, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 37, 38 en 39 van de Algemene verordening gegevensbescherming en artikel 36 van de Wet Politiegegevens in samenhang met artikel 2, eerste lid, van het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren;

 

 

Besluit:

I de heer J. Ponjée aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en als zodanig te belasten met het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de BEL Combinatie overeenkomstig het bepaalde in de AVG.

II de heer J. Ponjée aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet politiegegevens (Wpg) en als zodanig te belasten met het toezicht op de verwerking van politiegegevens door de BEL Combinatie overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wpg.

III dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 september 2021.

 

Aldus besloten op 28-7-2022.

Namens het Bestuur van de BEL Combinatie,

Algemeen directeur BEL Combinatie,

R. van Eijck