Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Aanwijzingsbesluit in het kader van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit in het kader van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck
CiteertitelAanwijzingsbesluit in het kader van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenAanwijzingsbesluit1 Aanwijzingsbesluit2 Aanwijzingsbesluit3 Aanwijzingsbesluit4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-2022nieuwe regeling

19-07-2022

gmb-2022-395766

2022-266589

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in het kader van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck,

 

overwegende dat het wenselijk is om gebieden aan te wijzen waar het brengen van afvloeiend hemelwater in een voorziening voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater dient te worden beëindigd;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck;

 

BESLUIT

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit.

Artikel 1 Gebiedsaanwijzing

Als gebieden in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck, worden aangewezen de blauwgekleurde en oranjegekleurde gebieden op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaarten.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, gehouden op 19 juli 2022.

HET COLLEGE VOORNOEMD,

De burgemeester,

F.A.P. van Kessel

De gemeentesecretaris,

E.W.B.M. Jacobs

BIJLAGEN: