Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelders Archief

BEGROTING 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelders Archief
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBEGROTING 2022
CiteertitelBegroting 2022
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://organisaties.overheid.nl/24964247/Gelders_Archief

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2021Nieuwe regeling

07-07-2021

bgr-2022-977

Tekst van de regeling

Intitulé

BEGROTING 2022

Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief

Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

Beleidsbegroting

I PROGRAMMAPLAN

 

 

1. Programma Gelders Archief

 

INLEIDING

In het strategisch plan zijn missie, visie, doelstellingen en strategie van het Gelders Archief voor de komende vier jaar neergelegd. Dit programmaplan is daarvan een uitwerking en concretisering voor 2022.

Najaar 2020 en opnieuw begin 2021 is ambtelijk door het ministerie van OCW meegedeeld dat de huidige intensieve samenwerking waarbij de Regionaalhistorische Centra (RHC’s) gebruik maken van de e-Depotvoorziening van het Nationaal Archief afgebouwd zou moeten worden gezien het terugtreden van het Rijk uit de gemeenschappelijke regelingen. Een standpunt van de minister is daarop tot het moment van opstellen van deze begroting niet gevolgd. Enerzijds wordt in deze begroting daarom rekening gehouden met de deelname aan het e-Depot van het Rijk, anderzijds wordt ook voorzien in stappen die leiden tot de implementatie van een eigen e-Depot. De uiteindelijke route is nog onzeker.

 

MISSIE

Wij zijn een ondernemende en vernieuwende informatiebeheerder met een sterk accent op digitale dienstverlening en duurzame toegankelijkheid. We leveren een actieve bijdrage aan het informatiebeheer van onze Gelderse partners en beheren de aan ons toevertrouwde informatie integer en professioneel. Door deze op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen, dragen wij maximaal bij aan een transparante overheid en zijn wij historisch informatiecentrum voor de geschiedenis van Gelderland en de regio Arnhem.

 

VISIE

Wij zijn intermediair tussen onze collectie en het publiek (en onze partners), zo faciliteren we het (historisch) onderzoek. Wij leveren de ruwe data, zodat derden deze kunnen bewerken tot producten als boeken en tentoonstellingen.

 

DOELEN

Uit de missie en visie komen de volgende doelen voort:

 

Transparante overheid

Voor een goede relatie tussen burger en bestuur is transparantie levensvoorwaarde. Toegankelijke en duurzaam opgeslagen informatie draagt daar in het bijzonder aan bij. Nu ook het Gelders Archief steeds recenter gevormde archieven beheert, groeit onze bijdrage aan een transparante overheid. Met toezicht en advisering ondersteunt het Archief zijn partners bij een goed dynamisch informatiebeheer en denkt en helpt mee aan een open en transparante overheid.

 

Beschikbaar stellen van (historische) informatie

Voor het verspreiden van kennis over het verleden van Gelderland is onlinedienstverlening op hetzelfde niveau als dienstverlening in onze studiezaal noodzakelijk. Een optimale toegankelijkheid van de collectie vraagt om een zo groot mogelijke digitale beschikbaarheid van de collectie. De opname van digitale archiefbescheiden bevordert deze onlinedienstverlening, evenals het digitaliseren van bescheiden op verzoek. Onlineaanwezigheid op verschillende platforms en kanalen vergroot de zichtbaarheid van het Gelders Archief en heeft een positieve invloed op hoe burgers, partners en andere belanghebbenden het Gelders Archief beleven.

 

STRATEGIE

Om deze doelen te bereiken staan wij de volgende strategie voor:

 

Wij zijn aanwezig in de gehele informatiebeheerketen, van creatie tot en met presentatie

 

Concreet houdt dit voor 2022 onder meer in:

 

 • Productie van ca. 2 miljoen scans op verzoek van het publiek. De te digitaliseren stukken worden gecontroleerd op de materiële staat, eventuele conserverende maatregelen worden genomen en na digitalisering worden de stukken online op de website gepubliceerd zodat iedereen gebruik kan maken van de afbeeldingen.

 

 • Afhandeling van ca. 7000 inlichtingenverzoeken en voeren van ca. 1700 chatgesprekken. Een belangrijke categorie vragen betreft beperkt openbare archieven. Deze categorie neemt een steeds grotere plaats in de dienstverlening. Naar verwachting zal het studiezaalbezoek in 2022 wederom afnemen dankzij de verdere uitbreiding van de onlinedienstverlening. Alleen voor bescheiden die niet gedigitaliseerd kunnen worden zullen bezoekers onze fysieke studiezaal nog moeten bezoeken. In 2022 wordt verder onderzocht hoe op een klantgerichte en efficiënte manier de studiezaal op afspraak open kan worden gesteld voor bezoekers. De aanbevelingen naar aanleiding van het gebruikersonderzoek van 2021 zullen verder worden geïmplementeerd om de online toegankelijkheid te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de gebruikers. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan in hoeverre het nodig is om de website van het Gelders Archief te vervangen.

 

 • Inzet op social media van de contentstrategie (gereedgekomen in 2021) ter vergroting van de naamsbekendheid van het Archief, zodat meer publiek kennismaakt met de collectie van het archief en duidelijk wordt wat het archief voor de individuele geïnteresseerde kan betekenen.

 

 • Overbrenging van overheidsarchieven, waarbij in toenemende mate rekening wordt gehouden met digitale bescheiden.

 

 • Verwerving van particuliere archieven en collecties, van belang voor het goed documenteren van maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de verwerving van digitale bestanden.

 

 • Integrale bewerking van archieven en collecties die nog niet toegankelijk zijn voor het publiek op grond van de klantvraag, het belang van een archief of collectie en de beschikbare middelen.

 

 • Voortzetting van de advisering van de aangesloten overheden op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid van informatie.

 

 • Afronding van het project tot digitalisering van ca. 3000 videobanden behorend tot het Audio Visueel Archief Gelderland (AVAG). In 2022 zal dit bewegend beeld beschikbaar komen voor het publiek.

 

 • Verdere professionalisering van de informatiehuishouding van het Archief gericht op duurzaam en toegankelijk beheer conform archiefwet- en regelgeving.

 

 • Voorbereiding van de implementatie van een alternatief voor de e-depotvoorziening van het Nationaal Archief. Hoewel een formeel standpunt van de minister ontbreekt, zal naar alle waarschijnlijkheid op termijn, bij uittreden van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling, geen gebruik meer gemaakt kunnen worden van deze e-depotvoorziening door de overblijvende partners. Vooralsnog wordt de uittreding voorzien in 2024.

 

Helaas zorgde de corona-epidemie ervoor dat enkele projecten in 2020 en 2021 vertraging opliepen. De extra focus op digitalisering, de inzet voor (virtuele) bezoekers die anders hun onderzoeken niet konden voortzetten en de vele aanpassingen in communicatie verminderden de capaciteit voor geplande projecten. In 2022 zullen daarom naar verwachting enkele projecten uit 2021 nog doorlopen. Het betreft:

 

 • Onderzoek naar de wijze waarop het uitleningenverkeer van archiefstukken aan de partners kan worden gedigitaliseerd, rekening houdend met de voorwaarden die de AVG en de BIO stellen. Digitale ‘uitlening’ is goed voor het fysieke behoud van de stukken (werkelijke uitlening is immers niet meer nodig) en helpt de medewerkers van onze partners bij hun zoekvraag.

 

 • Uitbreiding van digitaliseren op verzoek naar overheidsarchieven jonger dan 110 jaar, rekening houdend met Archiefwet, AVG en Auteurswet. In dit kader zullen stukken die in materieel slechte staat verkeren worden geconserveerd en gedigitaliseerd zodat de betreffende informatie weer beschikbaar komt voor het publiek.

 

 

2. Algemene dekkingsmiddelen

Conform de Gemeenschappelijke Regeling Gelders Archief, artikel 16, worden de ter beschikking te stellen middelen verschaft door de minister en de gemeenten, door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen, op basis van de begroting. Deze zijn vermeld in de Financiële Begroting (onderdeel III) als “lumpsum”.

De aangekondigde juridische terugtrekking van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling heeft, volgens toezegging van de minister van OCW, geen financiële consequenties voor de huidige lumpsum.

 

 

3. Kosten van overhead

De kosten voor de overhead van het Gelders Archief worden bepaald door de directe personele kosten. Deze betreffen 8 personen, die deels ook worden ingezet in het primaire proces of bij derden. In 2022 bedragen deze kosten naar verwachting € 500.000,-, dat betekent een overhead van minder dan 20%.

 

 

4. Bedrag voor vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het Nationaal Archief heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over de positie van onder meer de RHC’s in deze context; hier is geen gemeenschappelijk standpunt uit gekomen. Het Gelders Archief heeft de standpunten ten aanzien van de vennootschapsbelasting met BDO-adviseurs opgesteld en voorgelegd aan de belastingdienst. In juni 2018 heeft de belastingdienst aangegeven het Gelders Archief vooralsnog niet uit te nodigen om aangifte te doen. Met BDO-adviseurs is nu een nadere onderbouwing opgesteld voor het geval om een aangifte wordt gevraagd. Vanwege de verwachting dat hier geen fiscale consequenties uit voortkomen, wordt hier in de begroting geen rekening mee gehouden.

 

 

5. Bedrag voor onvoorzien

In de begroting van het Gelders Archief is geen bedrag opgenomen voor onvoorzien.

 

 

II PARAGRAFEN

 

1. Verslaglegging

In de Regeling Gelders Archief (RGA, art 16-23) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de begroting, de meerjarenraming en de jaarstukken. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en de Gemeentewet (GW) schrijven voor dat iedere gemeenschappelijke regeling begrotings- en verantwoordingsstukken opstelt conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit besluit is ook van toepassing op het Gelders Archief; de betreffende stukken zijn conform de BBV opgesteld.

Het Gelders Archief voert één programma uit; er is geen nadere onderverdeling in deelprogramma’s.

 

 

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Gelders Archief in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist. Een risico is de kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang, die niet voorzien is in de begroting van enig jaar.

 

Het Gelders Archief heeft tot doel “de belangen van de minister en de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen”. Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is het Gelders Archief nagenoeg geheel afhankelijk van de deelnemers.

 

Het weerstandsvermogen betreft de algemene reserve en bedraagt per 1 januari 2021 € 368.453.

Dit betreft 8% van de deelnemersbijdragen in het GA. De mate waarin weerstandsvermogen wordt gevormd, wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (RGA art 22, lid 2), waarin is opgenomen dat de reserve in enig jaar niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen.

 

Risico’s die van invloed kunnen zijn op de toekomstige cijfers zijn:

 • Vertraging in de besluitvorming op bestuurlijk niveau;

 • Sociaaleconomische ontwikkelingen die gevolgen hebben op subsidies;

 • Wijziging in de hoogte van de bijdrage door de deelnemers;

 • Wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling;

 • Calamiteiten ten aanzien van het gebouw;

 • CAO aanpassingen en WW verplichtingen.

Deze risico’s zijn vooraf niet kwantificeerbaar; de weerstandscapaciteit betreft het (maximale) eigen vermogen, toekomstige bezuinigingen of bijdragen door de deelnemers.

 

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft het gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van de organisatie weer, berekend op transactiebasis. In het onderstaande zijn de verwachtingen voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming opgenomen.

 

Kengetal

2020

2021

Begroting 2022

2023

2024

2025

EMU-saldo

332.443

491.047

450.000

450.000

450.000

450.000

 

 

Kengetallen

Het BBV kent een verplichte set van financiële kengetallen. Naast de kengetallen dient een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie te worden opgenomen.

 

Kengetal

2020

2021

Begroting 2022

2023

2024

2025

Netto schuldquote

355

341

332

320

308

297

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

355

341

332

320

308

297

Solvabiliteitsratio

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Structurele exploitatieruimte

2,9%

0%

0%

0%

0%

0%

Grondexploitatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastingcapaciteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van maximaal 130%. Hierbij geldt dus hoe lager hoe beter. Hierbij blijkt dat de huisvestingschuld van het Gelders Archief ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten relatief hoog is en drukt op de langdurige vaste lasten van de organisatie.

 

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van minimaal 20%. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter. Bij de beoordeling van dit kengetal moet in ogenschouw worden genomen, dat het Gelders Archief een gemeenschappelijke regeling is en sinds de oprichting een maximale reserve van 10% mag hebben.

 

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, te delen door de totale baten. Met behulp van dit kengetal kan worden beoordeeld in welke mate sprake is van een begrotingsevenwicht.

 

 

3. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gelders Archief beschikt over een gebouw en installaties waarvoor planmatig onderhoud nodig is. Het gebouw is eigendom en het volledige onderhoud van dit pand komt voor rekening van het Gelders Archief. Hiervoor is een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) opgesteld, welke in 2021 wordt geactualiseerd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De afschrijvingen van het gebouw zijn gelijk aan de annuïtaire aflossingen van de lening.

 

 

4. Financiering

Door het Algemeen Bestuur is het normenkader voor rechtmatigheid vastgesteld in de Financiële Verordening. Hierbij dienen met name risico’s bij financieringen beheersbaar te zijn en de kosten van geldleningen zo veel mogelijk beperkt.

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Per 1 januari 2021 wordt een bedrag van € 4.671.632 aangehouden bij het Ministerie van Financiën. Het drempelbedrag (het bedrag dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden) bedraagt € 250.000.

 

De renterisiconorm is wettelijk vastgesteld op 20% van de begrotingsomvang. Van de langlopende schuld mag maximaal dat bedrag aan een renteherziening onderhevig zijn. Voor de renterisiconorm geldt een minimumbedrag van € 2.500.000. De renterisiconorm is niet van toepassing voor het Gelders Archief.

 

 

5. Bedrijfsvoering

Aan het hoofd van het openbaar lichaam Gelders Archief staat het algemeen bestuur. De voorzitter en twee leden van het algemeen bestuur hebben zitting in het dagelijks bestuur. De ambtelijke leiding van het Gelders Archief is belegd bij een door het algemeen bestuur benoemde algemeen directeur.

Het Gelders Archief kent drie afdelingen (Publiek, Collectie en Bedrijfsvoering) die tezamen één programma verzorgen: de uitvoering van de archiefwet voor de deelnemers in de GR. De organisatie heeft één managementteam, dat direct leiding geeft aan alle medewerkers en vrijwilligers.

Er is geen budgetverdeling; enkele medewerkers kunnen bestellingen doen tot maximaal € 500,- en daarboven is vooraf toestemming vereist van de directeur bedrijfsvoering.

 

 

6. Rechtmatigheid

In de Regeling Gelders Archief (RGA artikel 21) is opgenomen dat jaarlijks een jaarrekening wordt opgesteld met een verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. Het algemeen bestuur heeft (conform RGA artikel 24) nadere regels vastgesteld met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie, het kasbeheer en de boekhouding in een Financiële Verordening en met betrekking tot de controle op de financiële administratie en het kasbeheer in een Controle Verordening.

Het gaat hierbij om de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole, waarbij moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit blijft beperkt tot handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen. Behalve een oordeel over de getrouwheid, wordt ook een expliciet oordeel gevraagd over rechtmatigheid. In het kort gezegd betekent dit dus dat de accountant een oordeel wordt gevraagd of gewerkt is volgens vastgestelde afspraken en regelgeving.

 

De afspraken zijn vastgelegd in de Administratieve Organisatie/Interne Beheersing (AO/IB), waarin de belangrijkste maatregelen zijn beschreven die gericht zijn op de informatieverstrekking voor de dagelijkse bedrijfsvoering, het kunnen beheersen van de organisatie en het hierover verantwoording af kunnen leggen.

Er is vastgelegd hoe de processen verlopen, hoe de taakverdeling is en wie bevoegd is. Er zijn tegengestelde belangen gecreëerd, zodat de kans op fraude en misbruik beperkt worden (functiescheiding). De mate waarin dit kan is overigens afhankelijk van de grootte van de organisatie. Er zijn autorisatietabellen opgesteld en er wordt gebruik gemaakt van werkinstructies, werkprogramma's en standaardformulieren voor het goed laten functioneren van de AO/IB. Risico’s op fraude in de crediteurenadministratie en/of betalingen worden jaarlijks gecontroleerd.

 

 

7. Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Gelders Archief een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake bij het ter beschikking stellen van een bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is aanwezig bij zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Het Gelders Archief heeft geen verbonden partij.

De directeur en medewerkers van het Gelders Archief zijn verbonden aan andere organisaties en met enkele daarvan vinden ook transacties plaats met het Gelders Archief. Deze worden altijd verricht op basis van contracten en vooraf afgesproken tarieven.

 

8. Organisatiegegevens

 

Statutaire naam : Gelders Archief

Vestigingsplaats : Arnhem

Rechtsvorm : Openbaar lichaam op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)

Locaties : Westervoortsedijk 67-D, 6827AT Arnhem

 

Doelstellingen

Het Gelders Archief heeft tot doel “de belangen van de minister en de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen”.

 

Directie

De directie wordt gevoerd door de heer dr. F.J.W. van Kan. De directeur valt onder de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de directeur ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

 

Bestuur (op 1 januari 2021)

 

Naam

Namens

AB

DB

A.M.C.J. Ponsioen

Rijk

vz

Vz

E.G. Jansen

Rijk

lid

 

M. Engelhard

Rijk

lid

 

H.E. de Vroome

Arnhem

lid

lid

J. van Dellen

Arnhem

lid

 

A.M.J. Schaap

RRR

lid

lid

 

De bestuursleden vallen onder de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de bestuursleden ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

 

Financiële begroting

 

 

III BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING

 

 

De begroting 2022 sluit dekkend af. In het onderstaande wordt een toelichting gegeven van de posten in de begroting. De vermelde bedragen zijn in € 1.000.

 

 • 1.

  Bijdragen lumpsum

 • De lumpsumfinanciering is opgesteld conform de Regeling Gelders Archief (bijgesteld vanaf 2020 vanwege de wijziging in de lumpsumfinanciering), inclusief een begroting van de prijscompensatie van 1%. De prijscompensatie wordt jaarlijks vastgesteld door de minister; de andere deelnemers volgen in deze de minister.

 

 • 2.

  Bijdragen lumpsum e-Depot

De ingangsdatum voor de lumpsum voor het e-Depot wordt individueel door de partners in de Regeling vastgesteld; de inspanning en kosten daarbij ook. Vooralsnog is hier de opdracht van de Provincie Gelderland opgenomen.

 

 • 3.

  Overige opbrengsten

 • Dit betreft opbrengsten publiek, collecties en specifieke subsidies. Daarnaast worden hier de inkomsten opgenomen van de projecten, zakelijke diensten overheid en zakelijke diensten derden; de directe kosten hiervan worden apart zichtbaar opgenomen.

 

 • 4.

  Personele kosten

 • Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a.

   personele kosten van de medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij het Gelders Archief.

  • b.

   inhuur tijdelijke krachten voor additionele of projectmatige werkzaamheden.

  • c.

   de reis- en verblijfkosten van medewerkers, de kosten van stagiaires en vrijwilligers, de opleidingskosten en de overige personeelskosten.

 • Hier zijn dus ook de personele kosten opgenomen van de projecten en zakelijke diensten.

 

 • 5.

  Huisvestingskosten

 • De huisvestingslasten betreffen de rente en afschrijvingskosten van het gebouw, alsmede de overige exploitatie en onderhoudskosten.

 

 • 6.

  ICT-kosten

 • Hieronder vallen alle licentiekosten, datacommunicatie, afschrijvingen en onderhoudskosten.

 

 • 7.

  Organisatiekosten

 • De post organisatiekosten betreft contributies, abonnementen en kantoorkosten.

 

 • 8.

  Projecten

 • Deze kosten betreffen met name digitaliseringsprojecten en de kosten voor het project AVAG.

 

 • 9.

  Zakelijke diensten overheid

 • Dit betreft opdrachten voor overheidsorganisaties in de uitvoering van wettelijke taken. In deze post is ook het project e-Depot opgenomen, waarin nu de kosten worden genomen ter voorbereiding van de nieuwe werkzaamheden voor het Gelders Archief.

 

 • 10.

  Zakelijke diensten derden

 • Dit betreft opdrachten bij bedrijfsarchieven, de detachering van personeel en de dienstverlening aan andere organisaties in het gebouw.

 

 

IV BALANS MET TOELICHTING

 

 

Materiële vaste activa

Toelichting afschrijvingstermijnen:

 • Grond (0 jaar), Gebouw (annuïtair 30 jaar)

 • Inventaris (10 jaar), Apparatuur, ICT-server en Software (5 jaar) en ICT-Kantoor en ICT-Mobiel (3 jaar)

 

Overige vorderingen

Dit betreft het verwachte saldo debiteuren per 31 december.

 

Liquide middelen

Dit betreft het verwacht saldo van de liquide middelen per 31 december.

Bij schatkistbankieren OCW is een drempelbedrag afgesproken van € 250.000. Behoudens perioden waarin de bijdragen van de deelnemers worden ontvangen of grote uitgaven staan gepland, wordt het drempelbedrag niet overschreden.

 

De hoge liquiditeit is ontstaan bij de nieuwbouw van het Gelders Archief. In 2010 is voor de bouw d de benodigde lening afgesloten bij de BNG. Tijdens de bouw bleek dat de uitgaven onverwacht minder waren vanwege extra subsidies, scherpe inkopen en fiscale restituties. Bij het aflossen van de lening wordt de volledige boeterente over de resterende looptijd in rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten de lening conform schema af te lossen. De huidige liquide middelen bestaan nu deels uit dit resterende deel van de lening en de opgebouwde voorziening groot onderhoud.

 

Overlopende activa

Dit betreft de verwachte overlopende activa op basis van de ervaringen in het verleden.

 

Algemene reserve

In de begroting wordt een resultaat nihil verwacht, waardoor geen wijzigingen optreden in het eigen vermogen.

 

Voorziening groot onderhoud

De voorziening zal naar verwachting de komende jaren toenemen voor de dekking van de vervangingsinvesteringen op termijn.

 

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

Er zijn twee leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag. De totale hoofdsom van de lening BNG bedraagt 21.000.000. Van de resterende looptijd is € 15.974.717 langer dan vijf jaar. De gemiddelde rentevoet bedraagt 4,36%.

 

Lening

Rente

Ingangsdatum

Looptijd in jaren

Aflossing 2020

Aflossing 2021

€ 5.000.000 (aflossingsvrij)

4.35

01-10-2010

40

0

0

€ 16.000.000 (annuïtair)

4.38

01-07-2011

30

377.132

393.650

 

Overige schulden

Dit betreft de verwachte overige schulden op basis van de ervaringen in het verleden.

 

Overlopende passiva

Dit betreft de verwachte overlopende passiva op basis van de ervaringen in het verleden.

 

 

V MEERJARENRAMING 2023-2025

 

Baten en lasten 2023-2025

 

De meerjarenraming is een extrapolatie van de begroting 2022.

 

Geprognosticeerde begin – en eindbalans 2023-2025