Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Beleidsregels standplaatsen gemeente Tynaarlo 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels standplaatsen gemeente Tynaarlo 2021
CiteertitelBeleidsregels standplaatsen gemeente Tynaarlo 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpStandplaatsenbeleid
Externe bijlageStanplaatsenbeleid met bijlagen en toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Nieuwe regeling

19-10-2021

gmb-2022-391567

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels standplaatsen gemeente Tynaarlo 2021

 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

 

gelezen het voorstel van 5 juli 2021;

 

overwegende

- dat het college bevoegd is om beleidsregels vast te stellen;

- dat het gewenst is om met het oog op de rechtszekerheid en zorgvuldigheid beleidsregels vast te

stellen ten behoeve van het uitgeven van vergunningen voor het innemen van standplaatsen;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 5:17 tot en met artikel 5:20 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t

vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels standplaatsen gemeente Tynaarlo 2021

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  aanvrager: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een vergunning aanvraagt;

 • b.

  Apv: Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Tynaarlo;

 • c.

  branche: verkoopactiviteiten binnen een bepaalde productgroep, zoals groenten en fruit, brood en banket, vis, zuivel en kaas, bloemen en planten, snacks en aanverwante artikelen, maar ook niet-etenswaren als kleding, schoenen en stoffen, zie hiervoor de branchelijst in bijlage I;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo;

 • e.

  dag(deel): een dag of een gedeelte van een dag;

 • f.

  jaarmarkt: een aangewezen jaarmarkt, als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h van de Gemeentewet;

 • g.

  locatie: een gebied met een straal van 500 meter gemeten vanuit het middelpunt van het fysieke middel (https://www.mapsdirections.info/nl/cirkel-straal-kaart/);

 • h.

  standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare weg en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel, niet zijnde een standplaats op een weekmarkt, jaarmarkt of evenement;

 • i.

  standplaatshouder: ieder aan wie door het college een standplaatsvergunning is verleend;

 • j.

  weekmarkt: een aangewezen weekmarkt, als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 2 Behandelprocedure

Artikel 2 Aanvraag standplaats vergunning

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend via het (digitale) aanvraagformulier zoals vermeld op de website van de gemeente Tynaarlo.

 • 2.

  De aanvraag bevat in elk geval de volgende gegevens en documenten:

  • a.

   naam, adres en woonplaats;

  • b.

   de locatie die ingenomen wordt inclusief locatiekaart;

  • c.

   de periode, dag(en) en tijdstippen dat de standplaats ingenomen wordt;

  • d.

   het doel van inname;

  • e.

   omschrijving van de branche (zie bijlage I);

  • f.

   een omschrijving van het fysieke hulpmiddel, de afmetingen daarvan en een foto;

  • g.

   een uittreksel van of een verwijzing naar de inschrijving bij de kamer van koophandel, niet ouder dan zes maanden;

  • h.

   indien van toepassing, een verklaring van de eigenaar van de betreffende grond, waarin toestemming wordt gegeven voor het gebruik van particuliere grond.

 • 3.

  Een aanvraag voor de locatie de Grote Brink in Zuidlaren wordt in behandeling genomen nadat de procedure in artikel 5 lid 3 van de Beleidsregels is doorlopen.

Artikel 3 Criteria beoordeling aanvraag

Bij het beoordelen van de aanvraag aan het bepaalde in artikel 1:8 en artikel 5:18 van de Apv voor een standplaatsvergunning wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • 1.

  Bescherming openbare orde en veiligheid/beperken overlast

 • a.

  op toegangswegen en calamiteitenroutes dient de doorgang van hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance niet belemmerd te worden (minimaal 3,50 meter vrij);

 • b.

  de toegang tot gebouwen wordt niet belemmerd;

 • c.

  geur- of geluidshinder of enige andere vorm van overlast die te verwachten is voor gebruikers of zakelijk gerechtigden van de in de nabijheid van de standplaats gelegen onroerende zaken kan afdoende worden beperkt door het stellen van voorschriften;

 • d.

  de aangevraagde standplaats bevindt zich niet op de bij de gemeente in beheer zijnde gazons of groenstrook;

 • e.

  er kan worden voldaan aan de gestelde brandveiligheidsvoorschriften, zoals genoemd onder bijlage II van deze beleidsregels.

 • 2.

  Waarborgen verkeersveiligheid

 • a.

  de aangevraagde standplaats belemmert niet het uitzicht op kruisingen, oversteekplaatsen of uitritten en dergelijke;

 • b.

  de benodigde vrije doorgang voor het verkeer ter plaatse (voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer) wordt niet belemmerd;

 • c.

  de standplaats werkt niet verstorend of verwarrend op de verkeerskundige inrichting ter plaatse en leidt niet tot onveilige verkeerssituaties of onveilig verkeersgedrag;

 • d.

  de standplaats leidt niet tot een onaanvaardbare toename van de parkeerdruk in de directe omgeving.

 • 3.

  Waarborgen redelijke eisen welstand

  • a.

   het hulpmiddel voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • 4.

  Strijd met het omgevingsplan of een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

 • a.

  het innemen van een standplaats past binnen de regels van het bestemmingsplan, beheersverordening of omgevingsplan.

Artikel 4 Aantal en locatie standplaatsen

 • 1.

  Voor standplaatsen op de Grote Brink te Zuidlaren geldt artikel 5.

 • 2.

  Voor de standplaatsen geldt een indeling in branches, zoals genoemd in bijlage I (branchelijst)

 • 3.

  Er zijn maximaal 2 standplaatsvergunningen per dag(deel) per locatie toegestaan.

 • 4.

  Er wordt geen vergunning verleend voor 2 standplaatsen van dezelfde branche op dezelfde dag en locatie.

 • 5.

  Een fysiek middel met verkoop van ter plaatse te nuttigen producten of te leveren diensten heeft een maximale oppervlakte van 20m².

 • 6.

  Een fysiek middel met verkoop van producten/diensten voor gebruik anders dan ter plaatse heeft een maximale oppervlakte van 30 m².

 • 7.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de leden 5 en 6 als het belang van de aanvrager zwaarder weegt dan het door dit artikel beschermde belang en de standplaats voor een korte duur wordt ingenomen.

Artikel 5 Standplaatsen op de Grote Brink te Zuidlaren

 • 1.

  Op de Grote Brink te Zuidlaren zijn maximaal twee standplaatsen van verschillende branches per dag(deel) toegestaan.

 • 2.

  Standplaatsen uit/van eenzelfde branche zijn maximaal 2 dagen(delen) per week toegestaan.

 • 3.

  Indien het maximaal aantal te verstrekken vergunningen voor de locatie de Grote Brink is bereikt dan wordt bij de eerstvolgende mogelijkheid voor vergunning op deze locatie een openbare loting georganiseerd middels een openbare aankondiging op www.officielebekendmakingen.nl. Toewijzing van de vergunning vindt plaats op basis van de loting onder alle ingediende aanvragers. Het college stelt de manier van loting vast.

 • 4.

  Aanvragers zoals bedoeld in lid 2 en die werkzaam zijn in dezelfde branche van de reeds aanwezige standplaatshouder op de Grote Brink kunnen niet deelnemen aan de loting.

 • 5.

  Een fysiek middel met verkoop van ter plaatse te nuttigen producten of te leveren diensten heeft een maximale oppervlakte van 20m².

 • 6.

  Een fysiek middel met verkoop van producten/diensten voor gebruik anders dan ter plaatse heeft een maximale oppervlakte van 30 m².

 • 7.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de leden 5 en 6 als het belang van de aanvrager zwaarder weegt dan het door dit artikel beschermde belang en de standplaats voor een korte duur wordt ingenomen.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden standplaatsvergunning

Artikel 6 Vergunning

 • 1.

  Een standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   de toegewezen standplaats;

  • c.

   de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • d.

   de wijze waarop de vergunninghouder dient om te gaan met de afvalstromen;

  • e.

   de eisen waaraan de standplaats, het fysieke middel of de te verkopen

  • f.

   producten/diensten dienen te voldoen;

  • g.

   indien van toepassing de brandveiligheidseisen.

 • 2.

  Het college kan voorschriften aan de vergunning verbinden ter bescherming van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu.

Artikel 7 Geldigheidsduur

 • 1.

  Een vergunning voor een standplaats wordt voor maximaal vijf jaar verleend. Bij een hernieuwde aanvraag voor dezelfde locatie, op een andere locatie dan de Grote Brink, heeft de aanwezige standplaatshouder voorrang.

 • 2.

  Voor locaties op de Grote Brink te Zuidlaren geldt de procedure zoals genoemd in artikel 5 lid 3.

 • 3.

  Het college kan de geldigheidsduur van een vergunning, in afwijking van het gestelde in lid 1van dit artikel, beperken.

 • 4.

  Een vergunning voor een standplaats is niet overdraagbaar.

 • 5.

  In geval van overlijden, of ondercuratelestelling, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of curator de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde, of zijn kind.

 • 6.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden of ondercuratelestelling van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

 • 7.

  Bij overschrijving wordt de geldigheidsduur zoals genoemd in lid 1 en 2 niet onderbroken, tenzij er sprake is van overgangsrecht, dan geldt de termijn van vijf jaar zoals vermeld in lid 1. De termijn start vanaf datum overname.

Artikel 8 Standplaatshouder

 • 1.

  De standplaats wordt door de standplaatshouder persoonlijk ingenomen.

 • 2.

  De standplaatshouder kan zich laten vervangen door een medewerker in dienst van de standplaatshouder.

 • 3.

  De standplaatshouder of diens vervanger legitimeert zich op verzoek van daartoe bevoegde toezichthouder van de gemeente door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 9 Dagen en tijden

 • 1.

  Het verkopen vanaf een standplaats is gebonden aan de winkelsluitingstijden op grond van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening gemeente Tynaarlo. Uitzonderingen hierop zijn standplaatsen die artikelen verkopen waarvoor ook voor de reguliere verkoop de winkelsluitingstijden niet van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld ijs en (buitenlandse) snacks;

 • 2.

  De standplaatshouder mag vanaf één uur voor aanvang tot één uur na aanvang van de verkoopactiviteit de standplaatswagen plaatsen/afbreken.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid wordt in de kernen waar een weekmarkt of jaarmarkt plaatsvindt geen standplaats vergund gedurende de weekmarkt of jaarmarkt.

 • 4.

  Wanneer door een bevoegd ambtenaar geconstateerd is dat de standplaats drie achtereenvolgende keren of vijfmaal in twee achtereenvolgende maanden niet is ingenomen, vervalt de standplaats van rechtswege. Tenzij hierover overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente.

Artikel 10 Terras en/of zit en/of sta gelegenheid bij standplaats

 • 1.

  Er mag geen terras worden ingericht op de standplaats, anders dan hetgeen in dit artikel is bepaald.

 • 2.

  Statafels, banken of stoelen/krukjes zijn toegestaan binnen de in artikel 4 of 5 genoemde oppervlakte.

 • 3.

  Het meubilair moet binnen een strook van 1,5 meter vanuit de standplaats blijven en mag over de breedte van de standplaats worden geplaatst of direct naast de standplaats, indien hiervoor voldoende ruimte is.

 • 4.

  Voor hulpverleningsverkeer dient te allen tijde een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter vrijgehouden te worden.

 • 5.

  Voor voetgangers dient te allen tijde een vrije doorloopruimte van ten minste 1,50 meter gewaarborgd te blijven.

Artikel 11 Kosten

 • 1.

  Voor het aanvragen van een vergunning zijn leges verschuldigd. De hoogte hiervan wordt vastgesteld in de gemeentelijke legesverordening en bijbehorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het innemen van een standplaats op gemeentelijke grond is een vergoeding verschuldigd. De hoogte hiervan wordt vastgesteld in de gemeentelijke verordening op de heffing en invordering van precariobelasting.

 • 3.

  Voor het gebruik van gemeentelijke (nuts)voorzieningen moet worden betaald. De kosten voor aansluiten en verbruik worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn bovenop de leges verschuldigd.

Artikel 12 Intrekking

 • 1.

  De vergunning voor een standplaats kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:

  • a.

   Ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

  • b.

   Op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning is vereist.

  • c.

   Er sprake is van een (toekomstige) wijziging in de ruimtelijke situatie op de aangewezen locatie en/of de directe omgeving hiervan.

  • d.

   Niet of niet tijdig de kosten worden voldaan, zoals omschreven in artikel 12.

  • e.

   De aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen.

  • f.

   Van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt.

  • g.

   Indien de vergunninghouder dit verzoekt.

 • 2.

  In plaats van intrekking kan het college, bij een eerste overtreding, ook kiezen voor een schorsing van de vergunning tot maximaal zes maanden.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13: Overgangsbepaling

 • 1.

  Op de voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels ingediende aanvragen waarop nog niet is beslist zijn deze beleidsregels van toepassing.

 • 2.

  Vergunningen die zijn verleend voor vaststelling van deze beleidsregels blijven van kracht. Aan de in de bijlage 3 genoemde standplaatshouders is een vergunning voor onbepaalde tijd verleend. Wanneer deze vergunning komt te vervallen zal er geen vergunning meer worden verleend voor onbepaalde tijd.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  Het Standplaatsen- en ventbeleid gemeente Tynaarlo dat is vastgesteld op 9 september 2003wordt ingetrokken.

Artikel 15 Citeertitel

 • Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels standplaatsen gemeente Tynaarlo

 • 2021”.

 

 

 

 

Vries, 19 oktober 2021

O de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijssen

Gemeentesecretaris a.i. burgemeester